Kme­tje ni­so kri­vi za draž­jo hra­no

Kme­tje ne mo­re­jo bi­ti kri­vi za na­po­ve­da­ne po­dra­ži­tve mle­ka in mleč­nih iz­del­kov ter me­sa, opo­zar­ja Jo­že Pod­gor­šek, va­ruh od­no­sov v ve­ri­gi pre­skr­be s hra­no

Vecer - - FRONT PAGE - Dar­ja Ko­cbek

Pred na­stan­kom mleč­ne kri­ze so kme­tje za li­ter mle­ka do­bi­li med 36 in 38 cen­ti, zdaj pa do­bi­jo med 30 in 32 cen­ti. Ker so bi­le pred­kri­zne ce­ne osno­va za do­lo­či­tev cen mle­ka in mleč­nih iz­del­kov v tr­go­vi­nah, je zdaj, ko so za 4 do 6 cen­tov niž­je kot ta­krat, ne­po­šte­no kriv­do za na­po­ve­da­no 15- od­sto­tno po­dra­ži­tev mle­ka in mleč­nih iz­del­kov zva­li­ti na kme­te, pra­vi Jo­že Pod­gor­šek, va­ruh od­no­sov v ve­ri­gi pre­skr­be s hra­no. Po­leg te­ga se mle­ko in mleč­ni iz­del­ki v tr­go­vi­nah med kri­zo ni­so po­ce­ni­li, če­prav je ce­na za kme­te ta­krat pa­dla na 22 do 24 cen­tov za li­ter.

Na­vzdol ne gre, nav­zgor pa

Po kri­znem pad­cu cen je Pod­gor­šek pre­dla­gal tr­gov­cem, da bi, ta­ko kot je to v tu­ji­ni, za­ra­di pad­ca cen su­ro­ve­ga mle­ka za kme­te zni­ža­li tu­di ce­ne mle­ka in mleč­nih iz­del­kov za po­tro­šni­ke v tr­go­vi­nah. Ta pre­dlog so za­vr­ni­li z ob­ra­zlo­ži­tvi­jo, da ce­na su­ro­ve­ga mle­ka v konč­ni ce­ni v tr­go­vi­ni v pri­mer­ja­vi z dru­gi­mi stro­ški ni­ma ve­li­ke­ga de­le­ža, za­ra­di te­ga pad­ca cen mle­ka pri kme­tih ni mo­go­če ne­po­sre­dno pre­ne­sti v tr­go­vi­no. Če je to res, tu­di se­da­nji dvig cen pri kme­tih ne mo­re bi­ti ra­zlog za po­dra­ži­tve v tr­go­vi­ni.

Pri me­su je sli­ka mal­ce dru­gač­na, ker so tr­go­vske ve­ri­ge ne­ka­te­rim me­sar­jem pri­zna­le dvig ce­ne za ne­kaj od­stot­kov. Ne­kaj več bo­do na ta ra­čun za svo­je ži­va­li do­bi­li tu­di kme­tje. "Kljub te­mu mo­ra­mo bi­ti is­kre­ni, da zna­ša po­dra­ži­tev do tr­go­vi­ne ne­kaj od­stot­kov, v me­di­jih pa be­re­mo na­po­ve­di o 15- do 20-od­sto­tni po­dra­ži­tvi v ma­lo­pro­da­ji," opo­zar­ja Pod­gor­šek.

Ima­mo agen­ci­jo, ki ne ukre­pa

Va­ruh je si­cer na kon­fe­ren­ci za no­vi­nar­je pred­sta­vil re­zul­ta­te svo­je­ga de­la v tem le­tu pri pre­pre­če­va­nju ne­po­šte­nih praks in ne­do­vo­lje­nih rav­nanj v ve­ri­gi pre­skr­be s hra­no. Nje­go­ve ugo­to­vi­tve iz le­ta 2015 in 2016 je po­tr­di­la tu­di agen­ci­ja za var­stvo kon­ku­ren­ce, ki ima v pri­mer­ja­vi z njim po za­ko­nu vse pri­stoj­no­sti, da pro­ti kr­ši­te­ljem lah­ko ukre­pa. Na agen­ci­ji se za ukre­pa­nje ni­so od­lo­či- li, ker bi po nji­ho­vi oce­ni bi­li učin­ki gle­de na vlo­že­ni trud pre­majh­ni, po­leg te­ga v Slo­ve­ni­ji ni­ma­mo so­dne pra­kse za do­lo­či­tev zna­tne tr­žne mo­či in do­ka­zo­va­nje iz­si­lje­va­nja. Tu­di za pre­dlo­ge, da bi va­ruh od­no­sov v ve­ri­gi za pre­skr­bo s hra­no do­bil več pri­stoj­no­sti, ni po­slu­ha.

Pod­gor­šek pra­vi, da ne­po­šte­ne in ne­do­vo­lje­ne pra­kse lah­ko še ve­dno naj­bolj učin­ko­vi­to pre­pre­či, če ga do­ba­vi­te­lji ob­ve­sti­jo ta­koj, ko do­bi­jo ob­ve­sti­lo tr­gov­ca, da mu ho­če na­pr­ti­ti do­da­tne stro­ške in iz­si­li­ti pod­pis po­god­be s slab­ši­mi po­go­ji. Ta­krat Pod­gor­šek, ki vse pri­ja­ve obrav­na­va kot taj­ne, od­i­de h kr­ši­te­lju in obi­čaj­no do­se­že, da ta spor­no zah­te­vo uma­kne.

Iz­si­lje­va­nje do­ba­vi­te­ljev

Le­tos mu je to uspe­lo, ko so ga ne­ka­te­ri do­ba­vi­te­lji ob­ve­sti­li, da jim je ena od tr­go­vskih družb po­sla­la do­pis z zah­te­vo za zni­ža­nje cen ne­ka­te­rih iz­del­kov za 3 do 20 od­stot­kov. O spre­je­tju te zah­te­ve bi se do­ba­vi­te­lji mo­ra­li od­lo­či­ti v ne­kaj dneh, tr­go- vec se o njej z nji­mi ni bil pri­pra­vljen po­ga­ja­ti. Vsem, ki spor­ne zah­te­ve ne bi spre­je­li, je za­gro­zil, da bo nji­ho­ve iz­del­ke, na ka­te­re se ta na­na­ša, uma­knil s po­lic. Po ukre­pa­nju va­ru­ha je tr­go­vec spor­no zah­te­vo uma­knil.

Dru­ga tr­go­vska druž­ba v za­čet­ku le­ta do­ba­vi­te­lje na lo­če­nih se­stan­kih ob­ve­sti, da ima s pro­da­jo nji­ho­vih iz­del­kov iz­gu­bo, za­to od njih na raz­lič­ne na­či­ne (z do­da­tni­mi ak­cij­ski­mi po­pu­sti, sto­ri­tva­mi …) zah­te­va po­vra­či­lo te iz­gu­be. Da je to ne­po­šte­na in ne­do­vo­lje­na pra­ksa, je raz­vi­dno iz zne­ska do­mnev­ne iz­gu­be, ki je pri vseh do­ba­vi­te­ljih pri­bli­žno ena­ka in je okrog 20 ti­soč evrov, po­ja­sni Pod­gor­šek, ki si­cer ve­li­ko ra­je iz­po­sta­vi do­bre pra­kse kot zgled in spod­bu­do.

Po­zi­tiv­ni pri­me­ri med tr­gov­ci

Med po­zi­tiv­ni­mi pra­ksa­mi je to­krat iz­po­sta­vil tr­go­vsko druž­bo Ho­fer, ki je svo­jim do­ba­vi­te­ljem ma­ja le­tos skraj­ša­la rok pla­či­la z za­kon­sko do­lo­če­nih naj­več 45 dni na 33 dni. Prek por­ta­la do­ba­vi­te­ljem omo­go­ča tu­di pred­ča­sno pla­či­lo ra­ču­nov, če nuj­no po­tre­bu­je­jo l i kvi­dno­stna sred­stva. Tr­go­vska druž­ba Mer­ca­tor je v okvi­ru pro­jek­ta Ra­di ima­mo do­ma­če in­ten­ziv­no pro­mo­vi­ra­la slo­ven­ske do­ba­vi­te­lje. V so­de­lo­va­nju z za­dru­žno zve­zo, po­sa­me­zni­mi za­dru­ga­mi in kme­ti­ja­mi so iz­o­bra­že­va­nja do­ba­vi­te­ljev z na­me­nom do­se­či bolj­šo kon­ku­renč­nost or­ga­ni­zi­ra­li v raz­lič­nih kra­jih po Slo­ve­ni­ji. Tr­go­vsko druž­bo Spar je Pod­gor­šek med dru­gim iz­po­sta­vil za­to, ker je pr­va, ki do­ba­vi­te­ljem niž­je ce­ne za iz­del­ke, ki jih po­tro­šni­kom pro­da­ja po ak­cij­skih ce­nah, pri­zna le med tra­ja­njem ak­ci­je v tr­go­vi­nah (obi­čaj­no 7 dni), ne pa 28 dni, kar je obi­čaj­no pri dru­gih tr­gov­cih.

V pri­ča­ko­va­nju ukre­pov EU

Mle­kar­na Pla­ni­ka je do­ber zgled za­to, ker je kme­tom pla­če­va­la po­šte­no od­ku­pno ce­no mle­ka tu­di med kri­zo. Pri tem je tu­di res, da v Ko­ba­ri­du kme­tov, ki pri­de­lu­je­jo mle­ko, za­ra­di tež­kih po­go­jev ne bi več bi­lo, če bi za li­ter do­bi­li le 22 cen­tov, pra­vi va­ruh. Ži­tna ve­ri­ga je le­to­šnji zgled do­bre pra­kse za­ra­di uspe­šne­ga do­go­vo­ra o dvi­gu cen pše­ni­ce gle­de na le­to 2016.

Ne­po­šte­ne in ne­do­vo­lje­ne po­slov­ne pra­kse v pre­hran­ski ve­ri­gi so pro­blem tu­di v dru­gih čla­ni­cah EU. Na pod­la­gi mnenj in pre­dlo­gov de­le­žni­kov, ki jih zbi­ra prek jav­ne­ga po­sve­to­va­nja, se bo Evrop­ska ko­mi­si­ja od­lo­či­la, ali bo pre­dla­ga­la ukre­pe za pre­pre­če­va­nje to­vr­stnih praks na rav­ni EU.

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Mle­ko in mleč­ni iz­del­ki se v tr­go­vi­nah v ča­su kri­ze ni­so po­ce­ni­li, če­prav je ce­na za kme­te ta­krat pa­dla na 22 do 24 cen­tov za li­ter mle­ka.

Jo­že Pod­gor­šek: "Ne­po­šte­ne pra­kse lah­ko še ve­dno naj­bolj učin­ko­vi­to pre­pre­či­mo, če nas do­ba­vi­te­lji ob­ve­sti­jo ta­koj."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.