Po­goj­na ka­zen za­ra­di oško­do­va­nja Im­po­la

Po več kot šti­rih le­tih so­je­nja je so­di­šče vče­raj vo­dil­ni­ma mo­že­ma bi­stri­ške­ga Im­po­la iz­re­klo dve­le­tno po­goj­no ka­zen s pre­iz­ku­sno do­bo šti­rih let

Vecer - - FRONT PAGE - Čr­na kro­ni­ka

Po več kot šti­rih le­tih so­je­nja je so­di­šče vče­raj vo­dil­ni­ma mo­že­ma bi­stri­ške­ga Im­po­la iz­re­klo dve­le­tno po­goj­no ka­zen.

Na ma­ri­bor­skem okro­žnem so­di­šču je okro­žni so­dnik Da­ni­lo Ober­snel vče­raj iz­re­kel po­goj­no ka­zen vo­dil­ni­ma mo­že­ma slo­ven­sko­bi­stri­ške­ga Im­po­la, Jer­ne­ju Čo­klu in Vla­di­mir­ju Le­sko­var­ju. To­žil­stvo ji­ma je na kon­cu oči­ta­lo (ob­to­žni­ca se je na­mreč v več kot šti­ri le­ta dol­gem po­stop­ku več­krat spre­mi­nja­la), da sta z zlo­ra­bo po­lo­ža­ja ali pra­vic pod­je­tje Impol oško­do­va­la za 1,493.250 evrov in s tem pod­je­tju Upimol pri­do­bi­la ta­kšno pre­mo­ženj­sko ko­rist. So­dnik je obe­ma iz­re­kel ena­ko po­goj­no ob­sod­bo - dve le­ti za­po­ra s pre­iz­ku­sno do­bo šti­rih let, po­vr­hu mo­ra druž­ba Upimol v ko­rist pro­ra­čun­skih sred­stev pla­ča­ti ena­ko vso­to, kot zna­ša oško­do­va­nje Im­po­la, in si­cer v 60 dneh od prav­no­moč­no­sti sod­be. A sta obe stra­ni, ta­ko to­ži­lec Ni­ko Pu­šnik kot obram­ba, ki jo vo­di Sto­jan Zdol­šek, na­po­ve­da­li pri­tož­bo, ta­ko da bo do prav­no­moč­no­sti sod­be mi­ni­lo še kar ne­kaj ča­sa.

"Pre­so­dil je Du­bro­vski"

To­ži­lec se bo pri­to­žil tu­di za­ra­di iz­re­če­ne sank­ci­je, saj je zah­te­val tri le­ta za­po­ra za Jer­ne­ja Čo­kla in šest me­se­cev manj za Vla­di­mir­ja Le­sko­var­ja, ter prav ta­ko za­ra­di na­ve­de­nih olaj­še­val­nih oko­li­ščin, ki jih je upo­šte­va­lo so­di­šče. Obram­ba bo pri­tož­bo ute­me­lje­va­la tu­di za­vo­ljo ne­ka­te­rih na­pak v sa­mi ob­to­žni­ci, je na­po­ve­dal Zdol­šek.

Ne Le­sko­var ne Čo­kl po iz­re­ku ni­sta že­le­la ko­men­ti­ra­ti sod­be, je pa Zdol­šek po­ve­dal, da so za­do­volj­ni, ker ni bi­la iz­re­če­na za­por­na ka­zen. Sod­bo je si­cer oce­nil za kom­pro­mi­sno gle­de na vse oko­li­šči­ne (dol­go­traj­na pre­i­ska­va in so­je­nje). Do­dal je še: "So­di­šče je upo­šte­va­lo sa­mo iz­ve­den­sko mne­nje Dra­ga Du­bro­vske­ga, pri­čanj iz­ve­den­cev, ki jih je pre­dla­ga­la obram­ba, pa ne. Ta­ko re­koč je pre­so­dil Du­bro­vski. So­di­šče je tu­di za­vr­ni­lo naš pre­dlog za za­sli­ša­nje iz­ve­den­ca ban­čne stro­ke. Pri­to­ži­li se bo­mo tu­di za­ra­di ne­ka­te­rih na­pak iz ob­to­žni­ce, saj se je ta med po­stop­kom več­krat spre­mi­nja­la."

To­ži­lec Ni­ko Pu­šnik je po­ve­dal, da je si­cer pri­ča­ko­val za­por­no ka­zen in ne po­goj­ne, je pa za­do­vo­ljen, da je sod­ba ob­so­dil­na. Ta­ko kot obram­ba je za­do­vo­ljen, da se je so­je­nje po več le­tih za­klju­či­lo (pre­do­brav­nav­ni na­rok je bil apri­la 2013, na njem sta ob­to­že­na za­vr­ni­la kriv­do), saj "se je za­ple­ta­lo tu­di za­ra­di prič obram­be", je do­dal. Po nje­go­vem mne­nju je oško­do­va­nje Im­po­la za sko­raj 1,5 mi­li­jo­na evrov ta­kšno de­ja­nje, da bi mo­ra­lo bi­ti strož­je sank­ci­o­ni­ra­no.

S 34 mi­li­jo­nov na 1,5 mi­li­jo­na evrov

Zgod­ba z dol­go bra­do se­ga v de­cem­ber 1998, ko je Impol z druž­bo Upimol 2000, d.o.o., skle­nil po­god­bo o dol­go­roč­nem po­slov­nem so­de­lo­va­nju. Jer­nej Čo­kl je bil pred­se­dnik upra­ve Im­po­la, Vla­di­mir Le­sko­var pa član upra­ve, pri­sto­jen za fi­nan­ce in eko­no­mi­ko, in obe­nem di­rek­tor druž­be Upimol. Na za­to­žni klo­pi je vse do mar­ca le­tos se­del tu­di Jan­ko Žer­jav kot pred­stav­nik ob­to­že­ne prav­ne ose­be Upimol. V Ve­če­ru smo apri­la 2013 za­pi­sa­li, da ob­tož­ba bre­me­ni Čo­kla in Le­sko­var­ja zlo­ra­be po­lo­ža­ja ali pra­vic, ker sta v ob­do­bju od le­ta 1998 do kon­ca le­ta 2001 pod- je­tje Impol oško­do­va­la za 1,9 mi­li­jo­na evrov. "Gre za raz­li­ko med ce­no alu­mi­nij­ske su­ro­vi­ne, ki jo je druž­ba Impol pla­če­va­la druž­bi Upimol, in tem, za ko­li­ko manj bi lah­ko pla­ča­la do­ba­vi­te­ljem Upi­mo­la. Do­ba­vi­te­lja Upi­mo­la sta bi­li v ve­či­ni pri­me­rov hče­rin­ski druž­bi Im­po­la," je ta­krat po­ja­snil okro­žni dr­žav­ni to­ži­lec Bo­ris Mar­čič (to­ži­lec Ni­ko Pu­šnik je za­de­vo pre­vzel po­tem, ko je Mar­čič za­pu­stil to­žil­ske vr­ste). Za Čo­kla je imel to­ži­lec, če bi kriv­do pri­znal na pre­do­brav­nav­nem na­ro­ku, v mi­slih ka­zen le­to in de­vet me­se­cev za­po­ra, za Le­sko­var­ja šti­ri me­se­ce manj, ven­dar kot že re­če­no, ob­to­že­na v nje­go­vo po­nud­bo ni­sta pri­vo­li­la, če­rav­no je Mar­čič na­ka­zal, da bi se s to­žil­stvom lah­ko po­go­di­la, da bi ka­zen na­me­sto v za­po­ru od­slu­ži­la z druž­be­no­ko­ri­stnim de­lom. A ob­to­že­na sta kriv­do in s tem pri­zna­nje za oči­ta­no de­ja­nje za­vr­ni­la.

Obram­ba je ves čas po­stop­ka po­sku­ša­la pri­ka­za­ti, da v tej zgod­bi "ne mo­re­mo go­vo­ri­ti o ško­di Im­po­lu, pač pa o ko­ri­sti". To so bi­le be­se­de od­ve­tni­ka Sto­ja­na Zdol­ška, po­o­bla­ščen­ca Upi­mo­la, ki je tr­dil, da je Upimol po­ma­gal Im­po­lu pri ustvar­ja­nju do­bič­ka. "To ni kla­sič­na taj­kun­ska zgod­ba, kjer bi me­ne­džer­ji iz­čr­pa­li pod­je­tje in pu­sti­li de­lav­ce na ce­sti. Gre za re­sno pod­je­tje s 1800 za­po­sle­ni­mi, ki ustvar­ja do­bič­ke," je iz­po­sta­vil.

Iz­ve­de­nec vztra­jal pri svo­jem

So­je­nje vo­di l ni­ma člo­ve­ko­ma Im­po­la je bi­lo po­seb­no še po ne­čem - iz­ve­de­nec Dra­go Du­bro­vski je na so­di­šču na­sto­pil kar se­dem­krat. Vse­lej je pri so­o­ča­nju z na­spro­tni­mi mne­nji vztra­jal pri svo­jem pr­vo­tnem iz­ve­den­skem mne­nju, da ( pov­ze­to) gre za oško­do­va­nje ma­tič­ne druž­be Impol ozi­ro­ma da po­sre­do­va­nje pri na­ba­vi alu­mi­nij­ske su­ro­vi­ne ni bi­lo po­treb­no, ker je bil Impol v do­volj do­brem sta­nju, da bi su­ro­vi­no ku­po­val ne­po­sre­dno, ne pa pre­ko po­sre­dni­ka in s tem tu­di za viš­jo ce­no, kot je su­ro­vi­no na­ba­vljal Upimol. Obram­ba je z mne­njem Ma­ksa Taj­ni­kar­ja in s pri­ča­njem iz­ve­den­ke Ro­ma­ne Fi­šer sku­ša­la so­di­šče pre­pri­ča­ti, da ob­to­že­ni ni­ka­kor ni­so oško­do­va­li Im­po­la, am­pak kve­čje­mu de­la­li v nje­go­vo ko­rist, a je za so­di­šče na kon­cu ob­ve­lja­lo mne­nje Du­bro­vske­ga.

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Vla­di­mir Le­sko­var in Jer­nej Čo­kl sod­be ni­sta ko­men­ti­ra­la.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.