Tom­če­va pre­bi­la de­set od­stot­kov

Tre­tji dan mer­je­nja: sta­bi­li­za­ci­ja gla­sov za Pa­hor­ja in ra­hel zdrs Šar­ca

Vecer - - V ZARISCU - Rok Kaj­zer

Tre­tji dan jav­no­mnenj­ske­ga mer­je­nja, ki ga za Ve­čer in Dnev­nik iz­va­ja Ni­na­me­dia, je po­ka­zal, da v vo­lil­ni na­po­ve­di sta­bil­no rast be­le­ži le kan­di­dat­ka

Ro­ma­na Tomc (SDS), ki je pr­vič pre­se­gla me­jo de­set od­stot­kov. Kan­di­dat, ki ji je na le­stvi­ci naj­bliž­je,

Mar­jan Ša­rec, je do­se­gel naj­slab­ši re­zul­tat do­slej, saj je po vo­lil­ni na­po­ve­di pr­vič pa­del pod 20 od­stot­kov. Ak­tu­al­ni pred­se­dnik Bo­rut

Pa­hor je ne­ko­li­ko po­pra­vil svoj re­zul­tat in je še ve­dno od­loč­no na vr­hu s sko­raj 58 od­stot­ki gla­sov, zma­gal bi to­rej že v pr­vem kro­gu.

Dru­gi kan­di­da­ti so pod tre­mi od­stot­ki, med nji­mi iz­sto­pa le Lju-

dmi­la No­vak (NSi) z ne­kaj več kot pe­ti­mi. An­ke­ti­ran­ci so pre­so­di­li tu­di, da je bil Pa­hor naj­bolj pre­pri­čljiv na pred­se­dni­ških so­o­če­njih.

Po­do­ben trend se ka­že tu­di pri ti­stih, ki se bo­do vo­li­tev ude­le­ži­li, in ti­stih, ki še ne ve­do, ali se jih bo­do. Pa­hor je ne­ko­li­ko okre­pil po­lo­žaj (s 36,8 od­stot­ka na 38), prav ta­ko Tom­če­va (6,1 na 7,1), ta­ko kot pri vo­lil­ni na­po­ve­di pa je Ša­rec ne­ko­li­ko zdr­snil - s 13,9 od­stot­ka na 12,8. De­lež ne­o­pre­de­lje­nih je še na­prej vi­sok in osta­ja nad tre­tji­no vo­lil­ne­ga te­le­sa. Ak­tu­al­ni pred­se­dnik je hkra­ti po­pra­vil še re­zul­tat v vo­lil­ni na­po­ve­di, ki za­je­ma le po­dra­vsko, po­mur­sko, ko­ro­ško in sa­vin­sko re­gi­jo; Pa­hor­ja bi vo­li­lo 63,3 od­stot­ka an­ke­ti­ran­cev, iz­id sta ra­hlo po­kva­ri­la ta­ko Ša­rec kot Tom­če­va. Če so na­ši an­ke­ti­ran­ci v pre­te­klih dveh mer­je­njih še oblju­blja­li, da bo­do v ve­li­kem šte­vi­lu pri­šli na vo­li­šča, se to po­ča­si, a vztraj­no spre­mi­nja. Od­sto­tek ti­stih, ki so od­go­vo­ri­li, da se bo­do vo­li­tev za­go­to­vo ozi­ro­ma ver­je­tno ude­le­ži­li, je v treh dneh pa­del s 76 od­stot­kov na 68.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.