Dva ti­soč štu­den­tov osta­lo brez za­va­ro­va­nja

V Le­vi­ci pre­dla­ga­jo in­ter­ven­tni za­kon, ki bi štu­den­tom s štu­dent­skim sta­tu­som za­go­ta­vljal tu­di pra­vi­ce, to­rej za­va­ro­va­nje, šti­pen­di­je, pre­hra­no

Vecer - - V ZARISCU - Člen za­ko­na, ki štu­den­tom je­mlje pra­vi­ce Slo­ve­ni­ja ni za­do­volj­na Mi­ni­str­stvo se skli­cu­je na jav­no raz­pra­vo Za re­for­mo azil­ne­ga sis­te­ma

Brez zdra­vstve­ne­ga za­va­ro­va­nja in dru­gih pra­vic je osta­lo oko­li dva ti­soč štu­den­tov," opo­zar­ja po­sla­nec Mi­ha Kor­diš iz Le­vi­ce in tu­di, da so štu­den­ti za­če­li pre­je­ma­ti ob­ve­sti­la, da ni­so več zdra­vstve­no za­va­ro­va­ni. Do te­ga naj bi pri­šlo za­ra­di čle­na za­ko­na o vi­so­kem šol­stvu. Med spre­je­ma­njem te­ga naj bi bi­la vla­da­jo­ča ko­a­li­ci­ja amand­ma za­pi­sa­la ta­ko, da štu­den­ti, ki si­cer opra­vlja­jo štu­dij­ske ob­ve­zno­sti, ni­so nuj­no upra­vi­če­ni do štu­dent­skih pra­vic. Te­ža­ve naj bi ime­li pred­vsem ti­sti štu­den­ti, ki so se med štu­di­jem Pri Štu­dent­ski or­ga­ni­za­ci­ji Slo­ve­ni­je so za­zna­li te­ža­ve pri ugo­ta­vlja­nju upra­vi­če­no­sti štu­den­tov do pra­vic in ugo­dno­sti, ki iz­ha­ja­jo iz sta­tu­sa štu­den­ta. "Me­ni­mo, da so te­ža­ve po­sle­di­ce na­pač­ne­ga de­lo­va­nja in­for­ma­cij­ske­ga sis­te­ma vi­so­ke­ga šol­stva (eVŠ). Štu­den­ti, ki me­ni­jo, da so do pra­vic, ne gle­de na pre­je­ta ob­ve­sti­la, upra­vi­če­ni, naj se za po­moč obr­ne­jo na mi­ni­str­stvo za iz­o­bra­že­va­nje," pra­vi­jo v krov­ni štu­dent­ski or­ga­ni­za­ci­ji. Zdra­vstve­no za­va­ro­va­nje, šti­pen­di­je, sub­ven­ci­o­ni­ra­ni prehrana, pre­vo­zi in bi­va­nje po po­dat­kih or­ga­ni­za­ci­je ne­ka­te­rim štu­den­tom ne pri­pa­da­jo, ker sis­tem eVŠ "ne upo­šte­va vseh mo­žno­sti po­dalj­še­va­nja sta­tu­sa štu­den­ta in po­sle­dič­no pra­vi­ce do ko­ri­šče­nja dru­gih pra­vic in ugo­dno­sti štu­den­tov". Vsem štu­den­tom, ki me­ni­jo, da so pre­je­li ob­ve­sti­la o po­te­ku do­lo­če­ne pra­vi­ce ne­u­pra­vi­če­no, sve­tu­je­jo, naj se obr­ne­jo ne­po­sre­dno na mi­ni­str­stvo.

Dva te­dna za­tem, ko so pri Evrop­ski ko­mi­si­ji pre­dla­ga­li po­so­do­bi­tev schen­gen­ske­ga za­ko­ni­ka, na na­čin, da bo omo­go­čil na­da­lje­va­nje no­tra­nje­ga nad­zo­ra v schen­gnu, je Slo­ve­ni­jo obi­skal evrop­ski ko­mi­sar za mi­gra­ci­je Di­mi­tris Avra­mo­pu­los. V po­go­vo­rih s pred­se­dni­kom vla­de Mi­rom Ce­rar­jem in no­tra­njo mi­ni­stri­co Ve­sno Györ­kös Žni­dar je po­drob­ne­je pred­sta­vil ome­nje­no re­for­mo schen­gna, ki pod do­lo­če­ni­mi iz­je­mni­mi po­go­ji pred­vi­de­va mo­žnost do tri­le­tne­ga po­dalj­ša­nja nad­zo­ra v schen­gnu iz var­no­stnih ra­zlo­gov. pre­pi­sa­li ali so se od­lo­či­li za za­po­re­dni štu­dij. Med­tem ko sta­tus štu­den­ta ima­jo, jim pra­vi­ce pri­pa­da­jo le za ob­do­bje tra­ja­nja pr­ve­ga štu­dij­ske­ga pro­gra­ma. "Štu­den­ti ima­jo ne gle­de na to, ali se štu­dij iz­va­ja kot re­dni ali iz­re­dni, pra­vi­co do zdra­vstve­ne­ga var­stva ter dru­gih ugo­dno­sti in pra­vic (na pri­mer pre­hra­ne, pre­vo­zov, šti­pen- dalj­ša­nja nad­zo­ra na no­tra­njih me­jah dr­žav EU. Če­prav je v is­ti sa­pi za­tr­je­val, da je ne­ob­stoj nad­zo­ra na ome­nje­nih me­jah ključ­na pr­vi­na schen­gna, pa ven­dar­le mo­ra­jo bi­ti strož­ji ukre­pi mo­go­či, "a s čim manj­šim vpli­vom na prost pre­hod no­tra­njih me­ja". di­ra­nja) v skla­du s po­seb­ni­mi pred­pi­si, če ni­so v de­lov­nem raz­mer­ju ali ne opra­vlja­jo sa­mo­stoj­ne re­gi­stri­ra­ne de­jav­no­sti, ni­so vpi­sa­ni v evi­den­co brez­po­sel­nih oseb pri pri­stoj­nem or­ga­nu ozi­ro­ma ni­so po­slo­vo­dne ose­be go­spo­dar­skih družb ali di­rek­tor­ji za­seb­nih za­vo­dov, ven­dar naj­dlje za čas tra­ja­nja ene­ga štu­dij­ske­ga pro­gra­ma na po­sa­me­zni sto­pnji," se gla­si člen za­ko­na, ki štu­den­tom, ki štu­di­ra­jo le­to dlje in ima­jo sta­tus, je­mlje pra­vi­ce do za­va­ro­va­nja, šti­pen­di­je ali pre­hra­ne.

Na mi­ni­str­stvu za iz­o­bra­že­va­nje, zna­nost in šport do­da­ja­jo, da za­kon ja­sno do­lo­ča, da ima štu­dent pra­vi­ce in ugo­dno­sti iz sta­tu­sa štu­den­ta za čas tra­ja­nja ene­ga štu­di­ja. Če je štu­dent vpi­san na vi­so­ko­šol­ski stro­kov­ni štu­dij­ski pro­gram pr­ve sto­pnje, ki tra­ja tri le­ta, lah­ko pra­vi­ce in ugo­dno­sti uve­lja­vlja vse sku­paj šti­ri le­ta na pr­vi sto­pnji štu­di­ja.

"Na­spro­tu­je­mo te­mu, da se lo­ču­je sta­tus štu­den­ta in pra­vi­ce, ki štu­den­tu pri­pa­da­jo," pra­vi Kor­diš. V Le­vi­ci so za­to pri­pra­vi­li in­ter­ven­tni za­kon, s ka­te­rim bi ra­di Mi­ni­stri­ca Györ­kös Žni­dar­je­va je ko­mi­sar­ju po­no­vi­la že zna­no sta­li­šče, da Slo­ve­ni­ja ni za­do­volj­na z no­tra­njim nad­zo­rom me­ja, saj to ovi­ra prost pre­tok oseb. "Slo­ve­ni­ja od­vzem pra­vic štu­den­tom od­pra­vi­li. Že­li­jo si, da bi bil za­kon uvr­ščen že na re­dno se­jo par­la­men­ta v pri­ho­dnjem te­dnu. Kor­diš je do­dal, da je za­kon o vi­so­kem šol­stvu, ki ga v nji­ho­vi stran­ki ni­so pod­pr­li, prav ta­ko ni­so pod­pr­li amand­ma­ja k za­ko­nu, po­ka­zal na stal­no pra­kso vla­da­jo­če ko­a­li­ci­je, ki za­ko­ne spre­mi­nja v za­dnjem tre­nut­ku, jim do­da­ja amand­ma­je, "šva­sa in šra­v­fa", ko bi mo­ra­li bi­ti že do­konč­ni. Na mi­ni­str­stvu pa raz­la­ga­jo, da so ob pri­pra­vi za­ko­na po­te­ka­le šte­vil­ne jav­ne raz­pra­ve: "V de­lov­ni sku­pi­ni so po­leg pred­stav­ni­kov mi­ni­str­stva so­de­lo­va­li tu­di zu­na­nji stro­kov­nja­ki." So­de­lo­va­li so dva pred­stav­ni­ka rek­tor­ske kon­fe­ren­ce, pred­stav­nik lju­bljan­ske in no­vo­go­ri­ške uni­ver­ze, pred­stav­ni­ka sin­di­ka­tov SVIZ in Per­gam, dva pred­stav­ni­ka krov­ne štu­dent­ske or­ga­ni­za­ci­je, pred­stav­ni­ca NAKVIS, pred­stav­nik Sku­pno­sti

ne na­spro­tu­je te­mu ukre­pu kot ta­kšne­mu, tem­več nje­ni ne­na­men­ski, ne­so­raz­mer­ni in ne­u­te­me­lje­ni upo­ra­bi na me­ji Slo­ve­ni­je z Av­stri­jo." Pri ar­gu­men­ta­ci­ji se je skli­ce­va­la na sta­ti­sti­ko, ki ka­že, da je Av­stri­ja v le­to­šnjem le­tu Slo­ve­ni­ji vr­ni­la le 27 oseb, ki so ne­za­ko­ni­to pre­sto­pi­le ome­nje­no me­jo. Kljub te­mu se Slo­ve­ni­ja "za­ve­da, da ob­sta­ja po­tre­ba po bolj fle­ksi­bil­ni ure­di­tvi po­nov­ne vzpo­sta­vi­tve nad­zo­ra na no­tra­njih me­jah kot od­go­vor na mo­re­bi­tne dol­go­traj­nej­še re­sne gro­žnje no­tra­nji var­no­sti po­sa­me­zne čla­ni­ce", je po­u­da­ri­la mi­ni­stri­ca, ki je za­do­volj­na, da je Evrop­ska ko­mi­si­ja pri pri­pra­vi re­for­me upo­ra­bi­la tu­di ne­kaj slo­ven­skih pre­dlo­gov. Še ve­dno pa ima po­mi­sle­ke gle­de kri­te­ri­jev za vzpo­sta­vi­tev nad­zo­ra, ki da so pre­več splo­šni in ni­so mer­lji­vi, pre­majh­na pa je tu­di vlo­ga čla­nic, ki so z uved­bo nad­zo­ra pri­za­de­te. Sta se pa so­go­vor­ni­ka pri vpra­ša­nju mi­gra­cij­ske po­li­ti­ke stri­nja­la, da je tre­ba po­spe­ši­ti re­for­mo evrop­ske­ga sku­pne­ga azil­ne­ga sis­te­ma na na­čin, da bo ta učin­ko­vit in pra­vi­čen ta­ko v mir­nem ča­su kot v ča­su kri­ze. Ob tem je no­tra­nja mi­ni­stri­ca opo­zo­ri­la na na­ra­šča­joč trend ile­gal­nih pre­ho­dov me­je. V lan­skem de­vet­me­se­čju so na­mreč pri ne­za­ko­ni­tem pre­ho­du me­je uje­li 653 oseb, v is­tem ob­do­bju le­tos pa 1435.

Na vpra­ša­nje, ali se mu zdi raz­mi­šlja­nje Slo­ve­ni­je, da bi za­ra­di ne- Te­ža­ve naj bi ime­li pred­vsem ti­sti štu­den­ti, ki so se med štu­di­jem pre­pi­sa­li ali so se od­lo­či­li za za­po­re­dni štu­dij. sa­mo­stoj­nih vi­so­ko­šol­skih za­vo­dov, pred­stav­ni­ki SAZU, Mla­de aka­de­mi­je, GZS, Ko­mi­si­je za žen­ske v zna­no­sti. "Prav s tem, ko so pri pri­pra­vi no­ve­le so­de­lo­va­li raz­lič­ni vi­so­ko­šol­ski de­le­žni­ki, je mi­ni­str­stvo že­le­lo do­se­či kar naj­šir­ši kon­senz v druž­bi," od­go­var­ja­jo se­bi v bran na mi­ni­str­stvu in do­da­ja­jo, da so z ob­ve­sti­li za jav­nost o za­ko­nu jav­nost iz­čr­pno ob­ve­sti­li o vseh spre­mem­bah. od sku­pno 567 pred­vi­de­nih pro­sil­cev za azil je Slo­ve­ni­ja spre­je­la iz Gr­či­je in Ita­li­je v le­tu in pol v okvi­ru pre­se­li­tve­ne she­me. lju­dem je po­de­li­la sta­tus be­gun­ca, 10 sub­si­di­ar­no za­šči­to. mi­li­jo­na evrov je Evrop­ska ko­mi­si­ja pri­pra­vlje­na raz­de­li­ti med čla­ni­ce EU v pri­ho­dnjih dveh le­tih, če bi spre­je­le 50.000 pro­sil­cev za azil. spo­što­va­nja ar­bi­tra­žne od­lo­či­tve o me­ji blo­ki­ra­la Hr­va­ško pri vsto­pu v schen­gen, evrop­sko, pa je ko­mi­sar Avra­mo­pu­los de­jal, da o tem nič ne ve. Obe­nem je iz­ra­zil pri­ča­ko­va­nje, da me­je ne bo­do več ra­zlog za spo­re med dr­ža­va­mi v EU.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.