Svo­bo­dnja­ki omi­li­li na­pa­dal­nost

Do­slej vla­da­jo­či SPÖ in ÖVP sta v pred­vo­lil­nem bo­ju še bolj na­bru­si­li no­že, vse pa lah­ko spre­me­ni iz­id škan­da­la z uma­za­no kam­pa­njo so­ci­al­de­mo­kra­tov pro­ti Se­ba­sti­a­nu Kur­zu

Vecer - - GOSPODARSTVO - Ne­var­nost is­la­mi­za­ci­je Stro­gost do tu­jih de­lav­cev

Pred ne­delj­ski­mi av­strij­ski­mi pred­ča­sni­mi par­la­men­tar­ni­mi vo­li­tva­mi smo se v Grad­cu po­go­var­ja­li s pred­se­dni­kom Slo­ven­ske go­spo­dar­ske zve­ze iz Ce­lov­ca. Ta je bi­la spr­va usta­no­vlje­na za pro­mo­ci­jo go­spo­dar­stva slo­ven­ske manj­ši­ne na av­strij­skem Ko­ro­škem, se­daj pa je ak­tiv­na v šir­šem ob­mo­čju Al­pe-Ja­dra­na. Be­nja­min Wa­ko­u­nig je pred­se­dnik zve­ze že du­cat let. "Av­strij­ske­mu go­spo­dar­stvu gre so­raz­mer­no do­bro," je nje­gov pr­vi sta­vek, "šte­vi­lo ne­za­po­sle­nih je po kon­cu kri­ze pre­cej upa­dlo. Po evrop­skih kri­te­ri­jih jih je le 7,5 od­stot­ka, po av­strij­skih še manj, le 5,7 od­stot­ka." Ab­so­lu­tna šte­vil­ka je 375 ti­soč ne­za­po­sle­nih, ven­dar so va­njo všte­ti tu­di ti­sti, ki so na pre­kva­li­fi­ka­ci­ji. Wa­ko­u­nig pra­vi: "Av­strij­sko go­spo­dar­stvo te­me­lji na iz­vo­zu, je vi­so­ko­teh­no­lo­ško, po­ve­za­no z av­to­mo­bil­sko in­du­stri­jo, mo­čan fak­tor je tu­ri­zem. Go­spo­dar­sko v Av­stri­ji je zme­raj di­ha­lo v rit­mu, ki ga je na­re­ko­va­la Nem­či­ja. V za­dnjih le­tih se je zno­va po­ve­ča- lo slo­ven­sko-av­strij­sko so­de­lo­va­nje in ni na­klju­čje, da je Ma­gna že­le­la pri­ti v Slo­ve­ni­jo. Tu­kaj za­u­pa­jo slo­ven­skim de­lav­cem in nji­ho­vim ka­ko­vo­stnim iz­del­kom." Že spri­čo teh po­dat­kov bi mor­da kdo pri­ča­ko­val, da vo­liv­ci v ne­de­ljo ne bo­do tve­ga­li in bo­do gla­so­va­li za stran­ke se­da­nje vla­da­jo­če ve­li­ke ko­a­li­ci­je, to­rej za Ljud­sko stran­ko (ÖVP) pod vod­stvom nje­ne­ga pr­ve­ga kan­di­da­ta za kan­cler­ja Se­ba­sti­a­na Kur­za ali pa za so­ci­al­de­mo­krat­ske­ga (SPÖ) se­da­nje­ga kan­cler­ja Chri­sti­a­na Ker­na. In da se evro­skep­tič­ne stran­ke, ka­kr­šna se še je la­ni na ma­ra­ton­skih pred­se­dni­ških vo­li­tvah ka­za­la svo­bo­dnja­ška stran­ka (FPÖ) ozi­ro­ma njen kan­di­dat Nor­bert Ho­fer, ne bo­do do­bro od­re­za­le. To­da svo­bo­dnja­ki pod vod­stvom He­inz- Chri­sti­a­na Stra­che­ja so svoj evro­skep­ti­ci­zem in na­pa­dal­nost ob­ču­tno omi­li­li, pu­šči­ce pa upe­ri­li v 15. ok­to­bra je na av­strij­ske par­la­men­tar­ne vo­li­tev po­va­blje­nih 6,4 mi­li­jo­na vo­lil­nih upra­vi­čen­cev. Vo­li­jo lah­ko dr­ža­vlja­ni, sta­ri vsaj 16 let, kar je po­seb­nost na­ših se­ver­nih so­se­dov, saj 16-le­tni­ki si­cer ni­so pol­no­le­tni. Iz­bi­ra­li bo­do lah­ko med 16 stran­ka­mi. Le­ta 2013 je bi­la na av­strij­skih par­la­men­tar­nih vo­li­tvah ude­lež­ba 74,9-od­sto­tna. Svo­bo­dnja­ška stran­ka (FPÖ) je su­spen­di­ra­la lo­kal­ne­ga po­li­ti­ka, ki naj bi bil upo­ra­bil na­ci­stič­ni poz­drav. Po po­ro­ča­nju ča­sni­ka Der Stan­dard naj bi bil ne­i­me­no­va­ni sve­tnik iz vrst FPÖ med za­se­da­njem sve­ta v eni od ob­čin v av­strij­ski de­že­li Šta­jer­ski po na­ci­stič­nem zgle­du dvi­gnil de­sni­co in za­vpil "He­il Hi­tler". Po­se­do­va­nje pred­me­tov ali rav­na­nje, s ka­te­rim se po­ve­li­ču­je na­ci­zem, je v Av­stri­ji sank­ci­o­ni­ra­no z za­ko­nom, za kr­ši­te­lje pa pred­vi­de­va za­por­no ka­zen od ene­ga do dvaj­set let. do­mnev­no ne­var­nost is­la­mi­za­ci­je. V an­ke­tah že do­hi­te­va­jo so­ci­al­de­mo­kra­te. Te­dnik Pro­fil je v če­tr­tek pov­zel jav­no­mnenj­sko raz­i­ska­vo Unique re­se­ar­cha. Ko­nec sep­tem­bra je po vzor­cu ti­soč te­le­fon­sko ali ele­k­tron­sko vpra­ša­nih vo­dil ÖVP z 32 od­stot­ki, sle­di­ta SPÖ In FPÖ s 26 ozi­ro­ma 25 od­stot­ki. Ti dve stran­ki se v raz­lič­nih an­ke­tah za­dnje te­dne iz­me­nju­je­ta na dru­gem me­stu. Ne­os ima pet od­stot­kov, bli­zu vsto­pu v par­la­ment so še Ze­le­ni in Li­sta Pe­tra Pil­za, april­ske­ga od­pa­dni­ka Ze­le­nih.

Ti po­dat­ki pa še ni­so za­je­li za­dnje afe­re, ko se je mi­nu­li te­den raz­ve­de­lo, da je SPÖ na dru­žab­nih me­di­jih z la­žnih pro­fi­lov zga­nja­la uma­za­no ne­ga­tiv­no kam­pa­njo zo­per glav­ne­ga tek­me­ca Kur­za. V to ra­bo­to naj bi bil vple­ten izra­el­ski jav­no­mnenj­ski sve­to­va­lec Tal Sil­ber­ste­in, ki so ga v Izra­e­lu ju­ni­ja pri­pr­li za­ra­di vple­te­no­sti v ko­rup­ci­jo. Za­njo je bil ob­to­žen tu­di v Ro­mu­ni­ji. Tam je vo­dil štab ene­ga od kan­di­da­tov za pred­se­dni­ka, ta­ko kot tu­di v Mol­da­vi­ji. SPÖ je za­to po­le­ti z njim pre­ki­nil po­god­bo, zdaj pa se je iz­ve­de­lo, da naj bi bil izra­el­ski sve­to­va­lec za uma­za­no kam­pa­njo v Av­stri­ji ka­sne­je še do­bil oko­li pol mi­li­jo­na evrov. "Ta afe­ra bi lah­ko SPÖ po­ti­sni­la pod 20 od­stot­kov, saj Kern kljub po­zi­vom ne mi­sli od­sto­pi­ti od kan­di­da­tu­re," pre­ro­ku­je Wa­ko­u­nig. Do­da, da lah­ko av­strij­ske stran­ke v pred­vo­lil­nem bo­ju po za­ko­nu po­ra­bi­jo naj­več se­dem mi­li­jo­nov evrov. Wa­ko­u­nig še po­ve: "Av­strij­ci se za­ve­da­jo, da brez tu­je de­lov­ne si­le dr­ža­va pre­pro­sto ne bi funk­ci­o­ni­ra­la. Do­ma­čih de­lav­cev na­mreč v grad­be­ni­štvu ali pa med va­ril­ci prak­tič­no ni. Dru­gi pro­blem so na­po­te­ni de­lav­ci, de­ni­mo tu­di iz Slo­ve­ni­je. Vla­da­jo­ča ko­a­li­ci­ja se je do njih za­če­la ob­na­ša­ti ze­lo ri­go­ro­zno za­vo­ljo pri­ti­ska sin­di­ka­tov. Za­ko­no­da­jo s 1. ja­nu­ar­ja so si­cer s 1. ju­li­jem le­tos mal­ce zra­hlja­li, to­da na dol­gi rok bo­sta stro­gost in po­ve­čan nad­zor osta­la. A kdor ima pa­pir­je ure­je­ne, se ni­ma če­sa ba­ti. Na­sle­dnji pro­blem je, da je vla­da pri­sluh­ni­la de­snim gla­so­vom in ra­di­kal­no zni­ža­la do­kla­de za otro­ke de­lav­cev iz tu­ji­ne, kar naj­bolj ob­ču­ti­jo de­lav­ci iz Ro­mu- Pred­vo­lil­ni pla­ka­ti Se­ba­sti­a­na Kur­za v Grad­cu spo­ro­ča­jo: "Zdaj ali ni­ko­li!" ni­je in Bol­ga­ri­je," pra­vi Wa­ko­u­nig. Te­ga, da je Av­stri­ja prav­za­prav naj­ve­čja go­spo­dar­ska zma­go­val­ka ve­li­ke ši­ri­tve Evrop­ske uni­je le­ta 2004, se po­ti­ho­ma za­ve­da­jo tu­di svo­bo­dnja­ki. "Ne bi več za­pu­sti­li EU, jo pa na­me­ra­va­jo bolj kon­tro­li­ra­ti," po­ja­sni nji­ho­vo stra­te­gi­jo Wa­ko­u­nig. Gre­šne ko­zle na­me­sto v manj­ši­nah in go­stu­jo­čih de­lav­cih za­to ra­je išče­jo v be­gun­cih. Med go­spo­dar­ski­mi pred- vo­lil­ni­mi te­ma­mi je v Av­stri­ji tu­di od­me­ra dav­kov. Kurz bi jih zni­žal, pri SPÖ bi uve­dli no­ve, de­ni­mo na de­di­šči­no, ki zna­ša več kot mi­li­jon evrov. "Dru­ge stran­ke so od­loč­no pro­ti. Ven­dar v pred­vo­lil­nem ča­su no­be­na stran­ka ni­če­sar ne po­ve o šte­vil­kah, če­prav pri dav­kih se­ve­da gre za de­nar. Za ko­li­ko bi jih zni­ža­li ali zvi­ša­li, ka­te­re in kje? Pred­vi­de­vam, da bi ÖVP zmanj­ša­la da­vek na tu­ri­stič­ne sto­ri­tve s 13 od­stot­kov na 10. Mor­da bo dol­go­roč­no po­sko­čil še da­vek na do­da­no vre­dnost, ki je pri 20 od­stot­kih. Te­ga v kam­pa­nji nih­če ne ome­ni na glas. To pa je tu­di vse, kar je na tem po­lju sko­raj go­to­vo, vse dru­go slu­ži zgolj za pred­vo­lil­ni šov," po­ja­sni Wa­ko­u­nig.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.