Spo­me­nik ni bil sa­mo­u­me­ven

Do­mo­vin­sko dru­štvo ge­ne­ra­la Ru­dol­fa Ma­i­stra Ma­ri­bor je pri­pra­vi­lo spo­min­sko slo­ve­snost ob oble­tni­ci po­sta­vi­tve ki­pa ge­ne­ra­la Ru­dol­fa Ma­i­stra

Vecer - - LOKALNO -

vsem pa Ma­i­stro­vi bor­ci več let bo­ri­li za spo­me­nik, a "ma­ri­bor­ska po­li­ti­ka spo­me­ni­ka ni ho­te­la" vse do le­ta 1987, ko so Ma­i­stro­vi bor­ci do­ča­ka­li "naj­sreč­nej­ši dan v ži­vlje­nju" - po­sta­vi­tev ki­pa v Ma­ri­bo­ru. Ka­ko je na­sta­jal Ma­i­strov spo­me­nik v Ma­ri­bo­ru, si je mo­go­če ogle­da­ti v raz­sta­vi­šču Pr­ve gi­m­na­zi­je Ma­ri­bor, kjer je na ogled tu­di raz­sta­va osnut­kov, na osno­vi ka­te­rih je bil iz­bran zma­go­vi­ti ume­tni­ce Vla­ste Zor­ke. Na po­bu­do Zve­ze dru­štev ge­ne­ral Ma­i­ster pa bo­do le­tos po­nov­no za­če­li po­de­lje­va­ti spo­min­ska pri­zna­nja ge­ne­ra­la Ru­dol­fa Ma­i­stra. V skla­du z do­go­vo­rom

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Na Ma­i­stro­vem tr­gu se je vče­raj zbra­lo ve­li­ko lju­di, pred­vsem di­ja­kov Pr­ve gi­m­na­zi­je in so­mi­šlje­ni­kov, ki ne­gu­je­jo do­mo­ljub­ne vre­dno­te ge­ne­ra­la Ma­i­stra.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.