Za­kaj ni­so ure­di­li klan­či­ne

Vecer - - LOKALNO - (ise)

Č eprav je ve­či­na Ma­ri­bor­ča­nov poz­dra­vi­la gra­dnjo sto­pnic, ki po 28 le­tih od iz­gra­dnje glav­ne av­to­bu­sne po­sta­je v Mlin­ski uli­ci le-to konč­no ne­po­sre­dno po­ve­zu­je­jo z že­le­zni­škim ko­lod­vo­rom, pa se je po­ja­vi­lo tu­di vpra­ša­nje, za­kaj ni­so hkra­ti ure­di­li tu­di do­sto­pa za in­va­li­de. Ob no­vih sto­pni­cah na­mreč ni klan­či­ne za ne­o­vi­ran do­stop in­va­li­dov, star­šev z otro­ški­mi vo­zič­ki, po­tni­kov s kovč­ki in po­tni­kov s ko­le­si.

Iz di­rek­ci­je za in­fra­struk­tu­ro od­go­var­ja­jo, da je bi­la ne­po­sre­dna po­ve­za­va med obe­ma po­sta­ja­ma, ki za­go­ta­vlja pri­me­ren do­stop tu­di funk­ci­o­nal­no ovi­ra­nim ose­bam, ure­je­na že prej: "Pot med obe­ma po­sta­ja­ma, ki preč­ka Melj­sko ce­sto, je dol­ga le 210 me­trov, pri če­mer je vzdol­žni na­klon te po­ti pri­me­ren tu­di za in­va­lid­ske vo­zič­ke, na pre­ho­du čez ce­sto so po­glo­blje­ni rob­ni­ki, za­go­to­vlje­no je zvoč­no opo­zar­ja­nje, del­no je tu­di opre­mlje­na s tak­til­ni­mi ozna­ka­mi za sle­pe. Če bi ob no­vih sto­pni­cah že­le­li zgra­di­ti tu­di klan­či­no, bi pri ob­ve­znem 5- od­sto­tnem na­gi­bu ta bi­la dol­ga 106 me­trov. Za funk­ci­o­nal­no ovi­ra­ne ose­be bi ta­ka pot bi­la za sla­bih 80 me­trov ce­lo dalj­ša od ni­voj­ske­ga pre­ho­da čez Melj­sko ce­sto."

Di­rek­ci­ja ob tem oblju­blja, da bo­do po pre­no­vi že­le­zni­ške­ga ko­lod­vo­ra (raz­pis za iz­va­jal­ca naj bi iz­šel še le­tos) do­sto­pne po­ti za vse po­tni­ke, s tem pa tu­di za in­va­li­de, do­da­tno ure­di­li. Kot je zna­no, na­me­ra­va dr­ža­va za pre­no­vo ko­lod­vo­ra in že­le­zni­ške po­sta­je Te­zno, ka­mor naj bi se pre­se­lil ves to­vor­ni pro­met, na­me­ni­ti kar 35 mi­li­jo­nov evrov.

Bo­toV oa­šo Be­vJAK

Če bi zgra­di­li klan­či­no za in­va­li­de, bi se nji­ho­va pot med ko­lod­vo­ro­ma ce­lo po­dalj­ša­la, po­ja­snju­je­jo v di­rek­ci­ji za in­fra­struk­tu­ro.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.