Hra­ne je do­volj

Sa­mo av­gu­sta so v Ce­lju zbra­li oko­li 17 ti­soč ki­lo­gra­mov ži­vil za so­ci­al­no naj­bolj ogro­že­ne

Vecer - - LOKALNO - Upra­vi­čen­ci ima­jo kar­ti­ce V raz­de­lil­ni­ci tri­je za­po­sle­ni

V Ce­lju vso hra­no pri­pe­lje­jo naj­prej v raz­de­lil­ni cen­ter, ki so ga prav ta­ko ure­di­li med pr­vi­mi v Slo­ve­ni­ji. Pro­sto­re jim je da­la ob­či­na, ki ima tu­di si­cer ve­lik po­sluh za so­ci­al­ne pro­gra­me. "V ve­či­ni pri­me­rov hra­no zbi­ra­jo li­o­ni, ra­zen tam, kjer so se že or­ga­ni­zi­ra­li na sis­te­ma­ti­čen na­čin, kot smo se de­ni­mo v Ce­lju. Tu­di tu smo naj­prej pre­sež­ke hra­ne zbi­ra­li li­o­ni s svo­ji­mi oseb­ni­mi vo­zi­li. Ko nam je ob­či­na da­la pro­stor v Ki­dri­če­vi uli­ci, je upra­vlja­nje pro­jek­ta pre­vzel jav­ni za­vod So­cio, tri­je de­lav­ci, za­po­sle­ni prek jav­nih del, pa zbi­ra­jo hra­no na te­re­nu in jo na­sle­dnji dan de­li­jo. Li­o­ni smo le­ta 2014 raz­de­lil­ni­ci do­ni­ra­li tu­di pr­vo vo­zi­lo. Ker je hra­ne vse več, smo s po­mo­čjo do­na­tor­jev se­daj ku­pi­li še en ve­čji kom­bi. Ob­ču­tek imam, da se je v teh le­tih raz­ši­ril duh do­bro­del­no­sti tu­di pri tr­gov­cih. Obe­ta­mo si več ta­ko zbra­ne hra­ne. La­ni je do­ni­ra­na hra­na pri­šla tu­di v za­kon o kme­tij­stvu, in če bo­mo uspe­šni še pri spre­mem­bah DDV, bo ime­lo še več tr­gov­cev in­te­res, da od­da­jo ži­vi­la, ki jim osta­ne­jo in jih ne mo­re­jo pra­vo­ča­sni pro­da­ti. Se­daj zbe­re­mo naj­več kru­ha in pe­ko­vskih iz­del­kov, pre­cej je tu­di dnev­no pe­če­nih ži­vil. Od­kar je vsto­pil Ho­fer, lah­ko upo­rab­ni­kom da­mo več sad­ja in ze­le­nja­ve. Zgo­di se "Ži­vi­la so ne­o­po­reč­na. Ima­mo vse mo­go­če in­špek­ci­je in nad­zo­re. Po­hva­li­li so nas, da ima­mo vse ure­je­no, kot je tre­ba." Za te stva­ri skr­bi Lo­re­na Hus, ki se tu­di pro­fe­si­o­nal­no ukvar­ja z ana­li­zo in ka­ko­vo­stjo ži­vil. "V šti­rih le­tih pri na­ših upo­rab­ni­kih ni­smo za­be­le­ži­li ni­ka­kr­šnih te­žav za­ra­di hra­ne." Nov kom­bi, ki so ga li­on­si z do­na­ci­ja­mi ku­pi­li za 9300 evrov, bo­do opre­mi­li s hla­dil­no na­pra­vo v vre­dno­sti 3100 evrov. De­nar so zbra­li na do­bro­del­ni do­na­tor­ski ak­ci­ji 3. fe­sti­val de­žni­kov. "Do­bi­li smo ce­lo ne­ko­li­ko več de­nar­ja, kot bo­mo pla­ča­li za hla­dil­no opre­mo. Tu­di ta de­nar bo­mo po­ra­bi­li za ka­kšno do­na­ci­jo v okvi­ru pro­gra­ma do­ni­ra­ne hra­ne," nam je še po­ve­da­la Hu­so­va. tu­di, da kdaj do­bi­mo ve­čje ko­li­či­ne do­lo­če­nih ži­vil, de­ni­mo ri­ža, mar­me­la­de in ce­lo klo­bas," nam je po­ve­da­la Hu­so­va.

Se­znam upra­vi­čen­cev do to­vr­stne po­mo­či pri­pra­vi cen­ter za so­ci­al­no de­lo in upra­vi­čen­cu iz­da kar­ti­co. Zden­ka Zrin­ski, ko­or­di­na­to­ri­ca v pro­gra­mu do­ni­ra­ne hra­ne v Ce­lju, pra­vi, da jim se­znam upra­vi­čen­cev pri­pra­vi­jo vsak me­sec, dnev­no po­va­bi­jo 16 do 18 lju­di, da si pri­de­jo po hra­no. "Vsa hra­na iz hla­dil­ni­kov gre med upo­rab­ni­ke med 7. in 11. uro. Kar­ti­co za hra­no iz pro­jek­ta ima v Ce­lju 134 po­sa­me­zni­kov, sku­paj z dru­žin­ski­mi čla­ni je to oko­li 400 lju­di, med nji­mi je 160 otrok. Kru­ha je vsak dan več kot do­volj in so mno­gi že na­va­je­ni, da pri­de­jo ponj k nam, vča­sih jim lah­ko po­nu­di­mo še ka­kšno ja­bol­ko. Hra­ne je do­volj, za­to v Ce­lju da­nes nih­če ne bi smel bi­ti la­čen. Če ose­ba iz­pol­nju­je po­go­je in je pri­pra­vlje­na pri­ti v raz­de­lil­ni­co, jo oskr­bi­mo. Raz­de­lil­ni­ca de­la v dveh iz­me­nah vse dni v le­tu in sle­di­mo od­pi­ral­ne­mu ča­su pro­da­jaln," nam je po­ve­da­la Zden­ka Zrin­ski, ki je tu­di vod­ja za­ve­ti­šča za brez­dom­ce. Tu­di to se po po­tre­bi oskr­bu­je iz pro­gra­ma do­na­ci­je hra­ne.

Su­za­na Kvas, di­rek­to­ri­ca za­vo­da So­cio, k te­mu do­da­ja: "Če se zgo­di, da je kdaj hra­ne pre­ma­lo, ima­jo vse­ka­kor pred­nost dru­ži­ne, si­cer se tu oskr­bu­je­ta tu­di ma­te­rin­ski dom in var­na hi­ša. Upra­vi­čen­ci do kar­ti­ce se me­nju­je­jo, saj se je ne­ka­te­rim so­ci­al­ni sta­tus iz­bolj­šal, mno­gi pa so upra­vi­če­ni do te po­mo­či že od sa­me­ga za­čet­ka de­lo­va­nja raz­de­lil­ni­ce, vse več pa je no­vih lju­di v sti­ski," pra­vi Kva­so­va. Med na­šim obi­skom sta v raz­de­lil­ni­ci de­la­la Si­mon Ta­cer in Ire­na Tu­rek Germ. Si­mon Ta­cer je kon­čal pro­me­tno šo­lo in je bil že dve le­ti na se­zna­mu za­vo­da za za­po­slo­va­nje, ko so mu po­nu­di­li de­lo: "V vseh tr­go­vi­nah so pri­ja­zni. Vse nam le­po pri­pra­vi­jo, saj mo­ra­mo de­lo hi­tro opra­vi­ti, si­cer se nam ne bi ča­sov­no iz­te­klo. Ko hra­no zbe­re­mo, jo po­spra­vi­mo na po­li­ce in v hla­dil­ni­ke. Re­žim je ze­lo strog in v 14 urah mo­ra pri­ti hra­na do upo­rab­ni­kov."

Ire­na Tu­rek Germ je po ste­ča­ju pod­je­tja ob­sta­la med tež­je za­po­slji­vi­mi na za­vo­du za za­po­slo­va­nje. Pet let je ča­ka­la na no­vo pri­lo­žnost. Do­bi­la jo je prek jav­nih del v raz­de­lil­ni­ce hra­ne: "De­lo mi ve­li­ko po­me­ni, do­ma sem že kar ob­se­de­la sa­ma. Se­daj sem po­nov­no med lju­dmi, po­ču­tim se ko­ri­stno in de­lo mi je všeč."

Fo­to: Vi­o­le­ta VATOVEC EINSPIELER

V raz­de­lil­ni­ci de­la­ta tu­di Si­mon Ta­cer in Ire­na Tu­rek Germ.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.