Sta­no­val­ce skr­bi par­ki­ra­nje

Me­stna upra­va od­go­var­ja: "V ča­su gra­dnje blo­ka ni­so ve­lja­li ena­ki stan­dar­di gle­de par­kir­nih mest kot da­nes." V Vr­bi­šče so se med­tem vse­li­li pr­vi sta­no­val­ci

Vecer - - LOKALNO - Kdo naj kje par­ki­ra Več ve­se­lja v Vr­bi­šču

Mi­ran Le­ge­nič se ta­ko spra­šu­je, ka­ko bo po od­pr­tju spre­ha­ja­li­šča ure­je­no par­ki­ra­nje v Kar­do­še­vi uli­ci, kjer je po nje­go­vih be­se­dah že do­slej pri­manj­ko­va­lo par­kir­nih mest. Za več kot 70 sta­no­vanj v blo­ku je na vo­ljo zgolj 40 par­ki­rišč, pra­vi in do­da­ja, da so sta­no­val­ci na vsak vhod blo­ka do­bi­li še tri do­vo­lil­ni­ce za par­ki­ra­nje na mo­dri co­ni v Kar­do­še­vi uli­ci. Ta­ko so že se­daj ne­ka­te­ri sta­no­val­ci vo­zi­la pu­šča­li ob nek­da­nji stav­bi štu­dij­ske knji­žni­ce ali ce­lo pri tr­go­vi­ni Tuš v Len­da­vski uli­ci.

V me­stni upra­vi od­go­var­ja­jo, da bo­do po iz­ved­bi del ob ce­sti­šču Kar­do­še­ve uli­ce spet na vo­ljo par­kir­na me­sta, hi­trost vo­žnje bo ome­je­na na 30 ki­lo­me­trov na uro, iz­gi­ni­lo pa bo 20 par­kir­nih mest, ki so bi­la prej na vo­ljo ob Tru­bar­je­vem dre­vo­re­du. Kot še po­u­dar­ja­jo, si sta­no­val­ci ozi­ro­ma eta­žni la­stni­ki več­sta­no­vanj­skih objek­tov v Slo­ven­ski 2, Graj­ski 1a, 1b, 1c, Kar­do­še­vi 4, 6 in 8 do­slej ni­so ure­di­li ze­mlji­šča, pri­pa­da­jo­če­ga stav­bam: "Za­to se ne­pre­mič­ni­ne, ki so v na­ra­vi dvo­ri­šča ozi­ro­ma par­ki­ri­šča, upo­ra­blja­jo ta­ko, kot so se sta­no­val­ci sa­mi do­lo­či­li." Ob­či­na gle­de na to, da so to ze­mlji­šča, ki bi mo­ra­la bi­ti v la­sti sta­no­val­cev, ni­ma pri­stoj­no­sti po­se­ga­ti v Bral­ci so nas opo­zo­ri­li na sla­bo sta­nje ce­ste med Kro­gom in Črn­ski­mi me­ja­mi, mi pa smo o na­čr­tih s to ce­sto pov­pra­ša­li me­stno upra­vo. Tam po­ja­snju­je­jo, da je v skla­du z na­čr­tom ra­zvoj­nih pro­gra­mov MOMS za ob­do­bje 2017-2020 pred­vi­de­na pre­pla­sti­tev te ce­ste s pri­čet­kom iz­va­ja­nja v le­tu 2018 in na­da­lje­va­njem v le­tu 2019. "Ce­sta je za­res v sla­bem grad­be­no-teh­nič­nem sta­nju ali ce­lo naj­slab­šem v MOMS, sa­ma pre­pla­sti­tev pa se je od­la­ga­la že ne­kaj prej­šnjih let. Ne gle­de na pred­vi­de­no pre­pla­sti­tev bo sta­nje te ce­ste pre­gle­da­no še pred zi­mo z na­me­nom iz­ved­be mo­re­bi­tnih in­ter­ven­cij­skih del, s ka­te­ri­mi se bo za­go­to­vi­la nje­na var­na upo­ra­ba," še od­go­var­ja­jo z me­stne upra­ve.

Svet za­vo­da Po­kra­jin­ske in štu­dij­ske knji­žni­ce Mur­ska So­bo­ta (PIŠK) je gle­de na iz­id gla­so­va­nja na vče­raj­šnji se­ji za di­rek­tor­ja knji­žni­ce pre­dla­gal ene­ga od treh kan­di­da­tov, ki so po­sla­li po­pol­ne vlo­ge in so se na se­ji tu­di pred­sta­vi­li. To je po­tr­dil pred­se­dnik sve­ta Mar­ko Po­lan­šček, ki pa o ime­nu in po­drob­no­stih ni že­lel go­vo­ri­ti.

Ne­u­ra­dno pa smo iz­ve­de­li, da naj bi bi­la iz­bra­na mag. Klav­di­ja Šek Ška­far, ki je do­bi­la en glas več kot ak­tu­al­na di­rek­to­ri­ca Ja­sna Hor­vat, ure­di­tve in do­lo­ča­ti re­ži­ma par­ki­ra­nja, pra­vi­jo. "Pri­po­ro­ča­mo, da se sta­no­val­ci obr­ne­jo na svo­je uprav­ni­ke in zač­ne­jo po­stop­ke do­lo­či­tve pri­pa­da­jo­če­ga ze­mlji­šča," pi­še­jo in do­da­ja­jo, da je vzrok za pre­ma­lo par­kir­nih mest v tem, da so se več­sta­no­vanj­ski objek­ti na tem ob­mo­čju v pre­te­klo­sti gra­di­li v tre­tji kan­di­dat pa naj ne bi bil do­bil no­be­ne­ga gla­su. Svet za­vo­da ima de­vet čla­nov, pet jih ime­nu­je me­stni svet Me­stne ob­či­ne Mur­ska So­bo­ta (MOMS), dva čla­na Ob­či­na Bel­tin­ci, dva pa sta pred­stav­ni­ka za­po­sle­nih.

Svoj pre­dlog o ime­no­va­nju Šek Ška­far­je­ve, tre­nu­tno je vod­ja pro­da­je pri pod­je­tju Sa­u­ber­ma­cher Ko­mu­na­la, d.o.o., Mur­ska So­bo­ta, bo svet za­vo­da po­slal me­stne­mu sve­tu MOMS, ki bo o ime­no­va­nju no­ve di­rek­to­ri­ce od­lo­čal. Se­da­nji di­rek­to­ri­ci man­dat po­te­če ko­nec te­ga le­ta. Si­cer pa je na raz­pis za pov­sem dru­gač­nem sis­te­mu druž­be­ne la­stni­ne, ko ni bi­lo tre­ba za­go­ta­vlja­ti par­kir­nih mest, kot to do­lo­ča­jo pred­pi­si da­nes.

Le­ge­ni­ča za­ni­ma tu­di, kje bo­do po no­vem par­ki­ra­na ob­čin­ska služ­be­na vo­zi­la. "Ob ob­čin­ski stav­bi je do le­to­šnje­ga ju­li­ja par­ki­ra­lo tu­di enajst služ­be­nih av­to­mo­bi­lov dr­žav­nih in­špek­cij­skih služb s po­seb­no do­vo­lil­ni­co. In­špek­cij­ske služ­be so se iz ob­čin­ske stav­be v ju­li­ju od­se­li­le na dru­go lo­ka­ci­jo in s tem spro­sti­le tu­di ta par­kir­na me­sta," po­ja­snju­je­jo na ob­či­ni. Za­po­sle­ni v me­stni upra­vi ima­jo par­ki­ri­šče ure­je­no na nek­da­njem igri­šču sta­re eko­nom­ske šo­le. Le­ge­ni­ča mo­ti še, da nji­ho­vo dvo­ri­šče upo­ra­blja­jo vo­zi­la družb, ki de­lu­je­jo v pro­sto­rih nek­da­nje SDK, med dru­gim za do­voz de­nar­ja. Ven­dar na ob­či­ni od­go­var­ja­jo, da ni­so pri­stoj­ni za re­še- no­ve­ga di­rek­tor­ja knji­žni­ce pra­vo­ča­sno pri­spe­lo pet vlog, šti­ri so bi­le po­pol­ne in so iz­pol­nje­va­le vse raz­pi­sa­ne po­go­je, svoj pro­gram in vi­zi­jo de­lo­va­nja va­nje te pro­ble­ma­ti­ke in da se mo­ra­jo upo­rab­ni­ki več­sta­no­vanj­skih stavb do­go­vo­ri­ti o upo­ra­bi teh ne­pre­mič­nin v okvi­ru po­stop­ka do­lo­či­tve pri­pa­da­jo­če­ga ze­mlji­šča. Kot smo že po­ro­ča­li, gre v pri­me­ru gra­dnje Tru­bar­je­ve­ga spre­ha­ja­li­šča za za­če­tek šir­še pre­no­ve me­stne­ga sre­di­šča Mur­ske So­bo­te, ki bo fi­nan­ci­ra­na s po­mo­čjo sred­stev ce­lo­stnih te­ri­to­ri­al­nih na­ložb. Bolj­še vo­lje pa so bi­li sta­no­val­ci v Vr­bi­šču, ki so se vse­li­li v dva pov­sem no­va sta­no­vanj­ska blo­ka. Z za­ključ­kom gra­dnje vi­la blo­kov se je pre­ki­ni­la sko­raj de­se­tle­tje tra­ja­jo­ča od­so­tnost več­sta­no­vanj­ske gra­dnje v Mur­ski So­bo­ti. knji­žni­ce pa so na se­ji pred­sta­vlja­li tri­je kan­di­da­ti - eden od va­blje­nih je na­mreč med se­jo za­vo­da po­slal spo­ro­či­lo, v ka­te­rem se je opra­vi­čil, da ga ne bo.

"Za­ni­mi­vo, za na­kup sta­no­va­nja se za­ni­ma pre­cej Pre­k­mur­cev, ki ži­vi­jo v Lju­blja­ni in se že­li­jo na sta­ra le­ta vr­ni­ti v roj­stno po­kra­ji­no. Ta­kšen par je že ku­pil sta­no­va­nje, ve­li­ko je tu­di pov­pra­še­va­nja iz tu­ji­ne, od lju­di, ki se prav ta­ko že­li­jo vr­ni­ti do­mov," pra­vi An­dre­ja Ber­njak, ki je pri in­ve­sti­tor­ju, druž­bi Imo-Re­al, za­dol­že­na za pro­da­jo sta­no­vanj. Ne­ka­te­re so o gra­dnji no­ve­ga objek­ta ob­ve­sti­li so­ro­dni­ki, ki so za njih pri­šli tu­di po­gle­dat sta­no­va­nja. "Ti­sti, ki pri­de­jo iz ve­li­kih mest v tu­ji­ni, so po­zi­tiv­no pre­se­ne­če­ni, saj ve­či­no­ma ži­vi­jo v dr­ža­vah z viš­jim stan­dar­dom, kjer bi to­vr­stna sta­no­va­nja sta­la pre­cej več. Z nji­mi pre­cej hi­tro skle­ne­mo po­god­bo, saj ve­do, da so sta­no­va­nja vre­dna ce­ne, po ka­te­ri se pro­da­ja­jo," še po­ja­sni Ber­nja­ko­va. Ce­na kva­dra­tne­ga me­tra sta­no­va­nja blo­kov v Vr­bi­šču, ki sta bi­la zgra­je­na po naj­so­dob­nej­ših teh­no­lo­ških stan­dar­dih, z dav­kom zna­ša 1600 evrov. Po­lo­vi­ca od dvaj­se­tih sta­no­vanj je že pro­da­na, v Imo-Re­a­lu me­ni­jo, da jim bo gle­de na pov­pra­še­va­nje vsa uspe­lo pro­da­ti do kon­ca na­sle­dnje­ga le­ta. An­dre­ja Ber­njak pred no­vi­ma blo­ko­ma

Fo­to: Na­ta­ša JUHNOV

Sta­no­val­ci v Kar­do­še­vi uli­ci se spra­šu­je­jo, ka­ko bo s par­ki­ra­njem.

Fo­to: Na­ta­ša JUHNOV

Po­kra­jin­ska in štu­dij­ska knji­žni­ca

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.