"Če ne bi od­pe­ljal vzvra­tno, bi me ubil"

Ia­tjaž ber­lič ne za­ni­ka, da je M3J mar­ca le­tos z av­to­mo­bi­lom za­sle­do­val De­ja­na GJ in ga za­del s pi­što­lo, a oči­ta­ne­ga po­sku­sa umo­ra no­če pri­zna­tiJ Pra­vi, da ga je ho­tel le pre­stra­ši­tiJ Oško­do­van­cu se je opra­vi­čil, a ta opra­vi­či­la ni spre­jel

Vecer - - CRNA KRONIKA - "Ni opra­vi­či­la za to" Pre­stre­lil jo je s po­gle­dom Uma­kni­la ovad­bo

al mi je za ne­u­mnost, ki sem jo na­re­dil. Če bi lah­ko za­vr­tel čas na­zaj, bi ga, a ga ne mo­rem. Se­dem me­se­cev sem v pri­po­ru in raz­mi­šljam, za­kaj sem ta­ko od­re­a­gi­ral. Eno­stav­no mi je na­re­di­lo ' klik', ven­dar vanj (v oško­do­van­ca De­ja­na G., op. p.) ni­sem stre­ljal. Če bi ga ho­tel umo­ri­ti, bi lah­ko stre­ljal v ši­po av­to­mo­bi­la, a ni­sem. Stre­ljal sem v ko­le­sa, da bi ga pri­si­lil, da bi usta­vil, pred ma­ri­bor­sko so­dni­co Bar­ba­ro Ne­rat vče­raj ni bil rav­no pre­pri­čljiv Ma­tjaž Fer­lič, ki ga to­žil­stvo bre­me­ni po­sku­sa umo­ra in pov­zro­či­tve splo­šne ne­var­no­sti. Spo­mni­mo, da je iz­stre­lek 13. mar­ca le­tos pre­bil av­to­mo­bil De­ja­na G., ga za­del v led­ve­ni pre­del in laž­je po­ško­do­val. Strel­ska dra­ma se je do­ga­ja­la od Hoč do Ma­ri­bo­ra in na­zaj. Oško­do­van­cu De­ja­nu G., svo­ji zu­naj­za­kon­ski par- Ma­tjaž Fer­lič na vpra­ša­nja to­žil­ca ni ho­tel od­go­var­ja­ti, za­kaj je no­sil pi­što­lo, ko pa v za­go­vo­ru go­vo­ri, da je mi­ro­ljub­na ose­ba, pa je mo­ral od­go­vo­ri­ti so­dni­ci. Ob­to­že­ni na­mreč ni imel do­vo­lje­nja za po­se­do­va­nje orož­ja, kaj še­le za no­še­nje za­ra­di var­no­stnih ra­zlo­gov. Po­dob­na kot raz­la­ga, da je stre­ljal v ko­le­sa in ne v člo­ve­ka, če­prav ga je za­del, je bi­la tu­di Fer­li­če­va raz­la­ga o na­ba­vi orož­ja. So­dni­ci je na­ple­tal, da je pi­što­lo ku­pil za­to, ker se je ho­tel včla­ni­ti v špor­tno strel­sko dru­štvo. Od be­ton­ske ogra­je je oseb­ni av­to od­bi­lo v to­vor­no vo­zi­lo.

Vče­raj zju­traj, tik pred 3. uro, je v kra­ju Sta­no­ši­na pri Po­dleh­ni­ku, dva ki­lo­me­tra pred mej­nim pre­ho­dom Gru­škov­je, v pro­me­tni ne­sre­či umrl 66-le­tni vo­z­nik oseb­ne­ga av­to­mo­bi­la. Spr­va je ka­za­lo, da gre za nem­ške­ga dr­ža­vlja­na, ka­sne­je pa je po­li­ci­ja iz do­ku­men­tov raz­bra­la, da je vo­z­nik hr­va­ških ko­re­nin, do­ma z ob­mo­čja Ro­go­z­ni­ce v Ši­ben­sko-knin­ski žu­pa­ni­ji, in se je vo­zil z v Nem­či­ji re­gi­stri­ra­nim vo­zi­lom. Po be­se­dah po­moč­ni­ka ko­man­dir­ja ma­ri­bor­ske pro­me­tne po­li­ci­je Jan­ka Zrn­ka je do ne­sre­če na od­se­ku, kjer po­te­ka­jo grad­be­na de­la za bo­do­čo av­to­ce­sto, pri­šlo za­ra­di pre­ve­li­ke hi­tro­sti. Ta je na ome­nje­nem od­se­ku ome­je­na na 50 km/h, in če bi vo­z­nik to upo­šte­val, do ne­sre­če ne bi pri­šlo, je me­nil Zrn­ko.

Vo­z­nik oseb­ne­ga av­to­mo­bi­la je med vo­žnjo pro­ti mej­ne­mu pre­ho­du za­ra­di ne­pri­la­go­je­ne hi­tro­sti tr­čil v be­ton­sko ogra­jo na de­sni stra­ni ce­ste. Od tam je nje­go­vo vo­zi­lo od­bi­lo na na­spro­tno voz­i­šče, kjer je tr­čil v na­spro­ti vo­ze­či vla­či­lec tur- tner­ki Te­ji B. in svo­je­mu otro­ku je v BMW-ju sle­dil po sta­ri ce­sti iz Hoč pro­ti Be­tna­vi, mi­mo ta­ko ime­no­va­ne Pa­pe­že­ve ce­ste in na­to po Stre­li­ški ce­sti in Lju­bljan­ski uli­ci ter Ce­sti pro­le­tar­skih bri­gad v Ma­ri­bo­ru. De­jan G. je ob 21.34 po­kli­cal na 113 in pri­ja­vil, da mu nek­do sle­di z av­tom in stre­lja. Po­li­ci­sti so mu sve­to­va­li, naj od­pe­lje na Po­li­cij­sko po­sta­jo (PP) Ma­ri­bor I, a je oško­do­va­nec od­pe­ljal do PP Ma­ri­bor II, ker je bi­lo do tja bli­že. Od­lo­žil je žen­sko in nje­ne­ga otro­ka. Ka­zen­ske ovad­be zo­per Fer­li­ča ta­krat ni po­dal, po­li­ci­stom je de­jal, da ne že­li ho­di­ti po so­di­šču "za­ra­di ta­kšne­ga idi­o­ta". Da mu je sle­dil prav Fer­lič, mu je po­ve­da­la Te­ja B. Re­kla mu je tu­di, da je Fer­lič njen bi­vši in da je psi­ho­pat.

Mi­sleč, da se je vro­ča kri v Fer­li­ču po­mi­ri­la, se je De­jan G. od­pra­vil pro­ti do­mu, a na po­ti do­mov je za se­boj opa­zil, da mu sle­di av­to­mo­bil z mo­dri­mi utri­pa­jo­či­mi lu­čmi. Mi­slil je, da je po­li­ci­ja, ko je vo­z­nik iz­sto­pil iz av­to­mo­bi­la, pa je do­jel, ških re­gi­str­skih oznak. Ob tr­če­nju je oseb­no vo­zi­lo za­go­re­lo, vo­z­nik pa je v njem umrl. Po ugo­to­vi­tvah po­li­ci­je je vo­z­nik umrl že po tr­če­nju, saj so ga­sil­ci po­sre­do­va­li ze­lo hi­tro in po­žar po­ga­si­li, še pre­den bi za­jel av­to­mo­bil v ce­lo­ti. Vo­z­nik je bil v av­tu da ga je Fer­lič zno­va iz­sle­dil. "Pri­čel je stre­lja­ti. Na­gon­sko sem za­pe­ljal vzvra­tno in spet po­kli­cal po­li­ci­jo. Re­kli so mi, naj od­pe­ljem na Vo­šnja­ko­vo, da bo­do tam na­re­di­li za­se­do. Stre­ljal je na­me in me za­del v hr­bet. Po­ti­pal sem, vi­del kri na ro­ki, po­tem sem dvi­gnil no­ge, da sem se pre­pri­čal, ali jih lah­ko pre­mi­kam. In sem sto­pil na plin," je De­jan G. pri­čal že v fa­zi pre­i­ska­ve.

Fer­lič pa se je že ta­krat za­go­var­jal, da je imel 13. mar­ca opra­vek v Ho­čah in da je vse to na­re­dil, ker mu je "po­čil film", ko je svo­jo zu­naj­za­kon­sko par­tne­ri­co za­gle­dal v av­to­mo­bi­lu z dru­gim mo­škim, on pa je mi­slil, da je do­ma z otro­kom. Ob­to­žni­co zo­per Fer­li­ča za­sto­pa vod­ja ma­ri­bor­ske­ga to­žil­stva Dar­ko Si­mo­nič. Mo­tiv, ki ga ob­to­že­ne­mu pri­pi­su­je, je lju­bo­su­mje in ma­šče­va­nje. Fer­lič, ki po eni stra­ni pri­zna­va, da mu je "klik" v gla­vi na­re­di­lo ta­krat, ko je vi­del svo­jo zu­naj­za­kon­sko par­tne­ri­co v av­to­mo­bi­lu z dru­gim mo­škim, pa za­tr­ju­je, da na ni­ko­gar ni bil lju­bo­su­men. V dol­gem za­go­vo­ru je opi­sal, da se je do­go­dek zgo­dil v ob­do­bju, ko je bil za­ra­di služ­be že več me­se­cev pod hu­dim pri­ti­skom in je pov­sem iz­go­rel. "Po­čil mi je film. Mi­slim pa, da ni­ko­gar ni­sem ogro­žal. Bi­la je že te­ma, pro­met ni bil gost," je re­kel so­dni­ci. Tu­di De­ja­nu G. se je v so­dni dvo­ra­ni opra­vi­čil, če­sar pa oško­do­va­nec ni ho­tel spre­je­ti. "Ni opra­vi­či­la za to," mu je re­kel, ko sta sam, vo­z­nik in so­po­tnik v tur­škem vla­čil­cu pa sta ne­po­ško­do­va­na, je še po­ve­dal Zrn­ko. V le­to­šnjem le­tu je ne ce­stah na ob­mo­čju Po­li­cij­ske upra­ve Ma­ri­bor v 14 pro­me­tnih ne­sre­čah umr­lo 15 lju­di, v pri­mer­lji­vem ob­do­bju la­ni pa v 17 ne­sre­čah 19 lju­di. (čk) eden dru­ge­mu gle­da­la v oči. Fer­lič pa je­zi­ka­vo na­zaj: "Ja, pa je." Ker se Fer­lič bra­ni, da ti­sti dan za oško­do­van­cem sploh ni div­jal, am­pak je vo­zil sko­raj po pred­pi­sih in ni pre­vo­zil no­be­ne rde­če lu­či, je to­žil­ca Si­mo­ni­ča za­ni­ma­lo, kaj o tem me­ni oško­do­va­nec. "Vo­zil sem vsaj 160 ki­lo­me­trov na uro sko­zi vse rde­če lu­či," je re­kel De­jan G. Ob na­sle­dnjem vpra­ša­nju, ka­ko ko­men­ti­ra tr­di­tev ob­to­že­ne­ga, da s pi­što­lo ni me­ril vanj, tem­več v av­to­mo­bil­ska ko­le­sa, pa je ti­ste stra­šne se­kun­de opi­sal z be­se­da­mi: "Ci­ljal me je,

Po­li­ci­sti celj­ske po­li­cij­ske upra­ve so vče­raj do­pol­dne obrav­na­va­li že dru­gi na­pad do­ma­če ži­va­li na člo­ve­ka v za­dnjem me­se­cu dni. Po­tem ko je pred dve­ma te­dno­ma po­div­ja­ni bik na­pa­del 50-le­tne­ga la­stni­ka v za­sel­ku Bre­clje­vo v ob­či­ni Šmar­je pri Jel­šah in ga hu­je po­ško­do­val, je vče­raj v Koz­jem Vr­hu nad Dra­vo­gra­dom ma­lo po 9. uri na­pa­dal­ni oven na­pa­del in hu­je po­ško­do­val 74-le­tno žen­sko, si­cer la­stni­co kme­ti­je, ki je v po­pol­dan­skih urah za­ra­di hu­dim po­šk­dob gla­ve umr­la v ma­ri­bor­skem kli­nič­nem cen­tru. Po po­dat­kih po­li­ci­je je ne­sreč­no žen­sko na­pa­del oven, ki je pri­šel iz­za ogra­je in se po na­pa­du vr­nil k osta­lim ov­cam. Žen­ski, ki je bi­la ob na­pa­du sa­ma do­ma, je po te­le­fo­nu uspe­lo pri­kli­ca­ti vnuj­ka, ki je pri­hi­tel do­mov in ma­mo na­šel po­ško­do­va­no le­ža­ti ob ogra­ji. Žen­ska je me­ril mi je v gla­vo ali v pr­si. Če ne bi od­pe­ljal vzvra­tno, bi me ubil." Teh do­god­kov De­jan G. naj­brž ne bo mo­gel ni­ko­li iz­bri­sa­ti iz spo­mi­na, tež­ko bo po­za­bil tu­di to, ka­ko ne­mo­čen je bil. Po dru­gem kli­cu na 113 je sle­dil na­vo­di­lu po­li­ci­je, naj za­pe­lje do Vo­šnja­ko­ve na po­li­cij­sko po­sta­jo, ko pa je pri­div­jal do tja, se je so­o­čil z na­sle­dnjim dej­stvom: "No­be­ne za­se­de ni bi­lo tam, sa­mo ena po­li­cist­ka je bi­la zu­naj. Ko sem sto­pil iz av­ta, je za­kli­ca­la: 'Le­ti.' In sku­paj z njo sem ste­kel na po­sta­jo." O tem, za­kaj se je ti­ste­ga dne v Ho­čah sre­čal s Teo B., oško­do­va­nec ni ho­tel raz­pre­da­ti na so­di­šču. Ko je pa­dlo vpra­ša­nje, ali je še v sti­kih s Teo B., in je De­jan G. od­go­vo­ril, da se tu in tam sli­ši­ta po te­le­fo­nu, je ob­to­že­ni Teo B. pre­stre­lil z očmi, ven­dar te­ga po­gle­da ni pre­stre­gla, ker je le ne­pre­mič­no zr­la v tla. Tu­di pri­ča­la ni za ali zo­per Fer­li­ča, če­prav ga je 13. mar­ca le­tos po strel­ski dra­mi še sa­ma ka­zen­sko ova­di­la, češ da je bil v pre­te­klo­sti do nje na­si­len. A ka­sne­je je ovad­bo uma­kni­la in v so­dni pre­i­ska­vi pa tu­di vče­raj kot par­tne­ri­ca ob­to­že­ne­ga iz­ko­ri­sti­la sta­tus pri­vi­le­gi­ra­ne pri­če. S tem je v vo­do pa­del en adut to­žil­stvu, saj bi Tea B. lah­ko bi­la ključ­na pri­ča tu­di pri tem, kdo je na te­le­fon De­ja­na G. med stre­lja­njem po­ši­ljal gro­zil­na SMS-spo­ro­či­la: "Do­bil te bom. Ne upaš usta­vi­ti. Ce­lo fa­mi­li­jo ti bom po­klal." So­dni­ca jih je v so­dni dvo­ra­ni pre­bra­la na glas, De­jan G. pa je de­jal, da mu je Tea B. med ča­ka­njem pred po­li­cij­sko po­sta­jo re­kla, da je to po­ši­ljal njen bi­vši (Fer­lič, op. p.), saj je ve­de­la, ka­te­re šte­vil­ke je upo­ra­bljal. Gle­de na vse­bi­no in čas po­ši­lja­nja gre nje­ni iz­ja­vi ver­je­ti. Fer­lič pa tr­di, da jih ni po­ši­ljal on, saj da to ni bi­la nje­go­va šte­vil­ka, tem­več šte­vil­ka pod­je­tja, v ka­te­rem je de­lal. Po­u­da­ril je še, da mu te­le­fo­na, na ka­te­rem bi bi­la ta spo­ro­či­la, po­li­ci­ja tu­di ni za­se­gla. Ali mu bo so­di­šče ver­je­lo, da se te­le­fo­na ni zne­bil pred are­ta­ci­jo, ta­ko kot se je pi­što­le, bo zna­no v iz­re­ku sod­be, ki pa je še ne bo ta­ko kma­lu, saj na­me­ra­va so­di­šče iz­pe­lja­ti še vsaj tri obrav­na­ve; na­sle­dnja bo 17. no­vem­bra. ime­la hu­de po­škod­be gla­ve, ob tem pa tu­di zlo­mlje­ne re­bre. Na po­moč so pri­hi­te­li de­žur­ni zdrav­nik in re­še­val­ci iz Zdra­vstve­no-re­še­val­ne­ga cen­tra Ko­ro­ške z Ra­ven na Ko­ro­škem, ki so po­ško­do­va­no oskr­be­li in z re­še­val­nim vo­zi­lom pre­pe­lja­li v Ra­dlje ob Dra­vi. Tam jo je pre­vze­la po­sad­ka he­li­kop­ter­ja Le­tal­ske po­li­cij­ske eno­te in jo v sprem­stvu de­žur­ne eki­pe HNMP pre­pe­lja­la v UKC Ma­ri­bor. Ga­sil­ci PGD Ra­dlje ob Dra­vi so za­va­ro­va­li me­sto pri­stan­ka he­li­kop­ter­ja in po­ma­ga­li pri pre­no­su po­ško­do­va­ne. Po­li­ci­sti so o do­god­ku ob­ve­sti­li ve­te­ri­nar­sko in­špek­ci­jo, ki je od­re­di­la za­kol ov­na. Ome­nje­ni na­pa­dal­ni oven je na­mreč ne­sreč­no žen­sko na­pa­del že pred dve­ma te­dno­ma, a se je te­daj na­pa­du uspe­la ubra­ni­ti. To­krat pa jo je oven ta­ko hu­do po­ško­do­val, da je v po­pol­dan­skih urah v bol­ni­šni­ci umr­la. (gp)

Bo­toV egor jAlAop

Ob­to­že­ni svo­je de­ja­nje ob­ža­lu­je.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.