Ka­pe­tan vi­jo­li­ča­stih sta­vi na pre­se­ne­če­nje

Da­nes se v dvo­ra­ni Ta­bor zač­ne tur­nir li­ge pr­va­kov v dvo­ran­skem no­go­me­tu, na ka­te­rem igra tu­di ma­ri­bor­ski klub Fu­tu­re­NET

Vecer - - SPORT -

Za eki­po dvo­ran­ske­ga no­go­me­ta Fu­tu­re­NET Ma­ri­bor bo da­na­šnja tek­ma pr­ve­ga kro­ga sku­pi­ne A, pod­sku­pi­ne 2, pro­ti ru­ske­mu klu­bu Di­na v dvo­ra­ni Ta­bor, ki se bo za­če­la ob 20. uri, pr­va pri­lo­žnost na po­ti do vsaj tre­tje­ga me­sta v pod­sku­pi­ni. To za­go­ta­vlja uvr­sti­tev v eli­tni del te­ga tek­mo­va­nja, med 16 naj­bolj­ših klu­bov sta­re ce­li­ne. Še prej, ob 17.30, se bo­sta po­me­ri­li eki­pi špan­ske­ga In­ter­ja in por­tu­gal­ske Bra­ge.

Eden iz­med red­kih v ma­ri­bor­skem klu­bu, ki ima iz­ku­šnje z igra­njem v li­gi pr­va­kov, je 30- le­tni Lju­bljan­čan Ni­ko­la Jan­drić. No­vi ka­pe­tan vi­jo­li­ča­stih, eden red­kih igral­cev v po­sta­vi, ki se lah­ko po­hva­li, da je z ma­ri­bor­skim klu­bom osvo­jil dve za­po­re­dni do­ma­či kro­ni, me­ni, da je ob­ra­čun pro­ti ru­ske­mu klu­bu iz­je­mno po­mem­ben.

"V mi­nu­li se­zo­ni smo bi­li pre­se­ne­če­nje li­ge pr­va­kov. A ne gre po­za­bi­ti, da smo ta­krat ime­li odlič­no eki­po, s pe­ti­mi re­pre­zen­tan­ti, ki so v pre­sto­pnem ro­ku za­pu­sti­li klub. Se­da­nja pre­no­vlje­na eki­pa je v pro­ce­su zo­re­nja, kar se ka­že tu­di v igrah v dr­žav­nem pr­ven­stvu. Pre­pri­čan sem, da bo­mo v od­lo­čil­nem de­lu dr­žav­ne­ga pr­ven­stva ka­za­li ve­li­ko bolj­še pred­sta­ve. Mor­da je tur­nir li­ge pr­va­kov v tem po­gle­du pre­zgo­daj. Kljub te­mu pa po­me­ni pri­lo­žnost, da po­ka­že­mo ve­li­ko več, kot smo na do­se­da­njih tek­mah," pra­vi Jan­drić.

Slo­ven­ske pr­va­ke ča­ka­jo tri ze­lo ka­ko­vo­stne eki­pe, po da­na­šnji ru­ski ju­tri še por­tu­gal­ska in v so­bo­to špan­ska. Če­prav so mo­žno­sti za pre­se­ne­če­nje ne­zna­tne, ka­pe­ta­na Fu­tu­re­NET pre­ve­va zmer­ni op­ti­mi­zem. "Pri­mer­ja­ve s tek­me­ci so ne­hva­le­žne, je pa na dla­ni, da se z nji­mi ne mo­re­mo

Hr­va­ti še ni­so na no­go­me­tnem sve­tov­nem pr­ven­stvu v Ru­si­ji, a so lah­ko za­do­volj­ni. V Ki­je­vu so si koc­ka­sti v po­ne­de­ljek zve­čer z zma­go 2:0 pro­ti re­pre­zen­tan­ci Ukra­ji­ne pri­bo­ri­li do­da­tne kva­li­fi­ka­ci­je, pr­vo me­sto v sku­pi­ni pa z re­mi­jem 1:1 na re­ški Ru­je­vi­ci pro­ti Fin­ski "po­da­ri­li" Islan­di­ji. Po evrop­skem pr­ven­stvu se je re­pre­zen­tan­ca iz de­že­le gej­zir­jev z zma­go v za­dnjem kro­gu kva­li­fi­ka­cij v sku­pi­ni I do­ma pro­ti Ko­so­vu z 2:0 ne­po­sre­dno uvr­sti­la še na sve­tov­no. Ne­u­speh pro­ti Fin­cem je od­ne­sel s se­lek­tor­ske­ga stolč­ka An­te­ja Ča­či­ća, na njem ga je pred tek­mo pro­ti če­ti An­dre­ja Šev­čen­ka za­me­njal 50-le­tni Zlat­ko Da­lić. Ča­čić je do­bro znan tu­di slo­ven­ske­mu no­go­me­tne­mu pri­mer­ja­ti po pro­ra­ču­nu, šte­vi­lu tre­nin­gov in tu­di po med­na­ro­dnih iz­ku­šnjah ne. To­da ni vse­lej nuj­no, da so ti de­jav­ni­ki od­lo­čil­ni za uspeh. O njem od­lo­ča igra na igri­šču. Tek­me­ci nas ne po­zna­jo do­volj, za­to jih lah­ko pre­se­ne­ti­mo v tak­tič­nem po­gle­du, z di­sci­pli­ni­ra­no in bor­be­no igro. Oz­ra­čje v eki­pi je odlič­no, kar je prav ta­ko do­ber pred­znak pred iz­zi­vom, ki nas ča­ka. V ime­nu so­i­gral­cev lah­ko oblju­bim, da bo­mo na vsa­ki tek­mi igra­li po naj­bolj­ših mo­čeh. Že na da­na­šnji bo­mo na­re­di­li vse, da za­gre­ni­mo ži­vlje­nje ru­ski ob­čin­stvu, saj je med dru­gim kot tre­ner z za­greb­škim Di­na­mom v play-offu za li­go pr­va­kov iz­lo­čil NK Ma­ri­bor, na­to pa se na klo­pi Ma­ri­bo­ra z njim uvr­stil v evrop­sko li­go. Hr­va­ški me­di­ji so Da­li­ću pri­pi­sa­li vlo­go "ga­sil­ca", po do­bri pred­sta­vi v Ki­je­vu, ki jo je z dve­ma za­det­ko­ma kro­nal An­drej Kra­ma­rić, pa ni iz­klju­če­no, da bo "va­tre­ne" vo­dil v do­da­tnih kva­li­fi­ka­ci­jah in tu­di v Ru­si­ji, če se bo hr­va­ška re­pre­zen­tan­ca tja pre­bi­la. S pre­mi­er­nim na­sto­pom hr­va­ške­ga se­lek­tor­ja so bi­li za­do­volj­ni tu­di igral­ci, saj naj bi pri­ne­sel ključ­no spre­mem­bo, ko je vsak igra­lec na­tanč­no ve­del, kje je nje­go­vo igral­no me­sto in kaj je nje­go­va na­lo­ga.

Če mo­ra­jo Hr­va­ti v do­da­tne kva­li­fi­ka­ci­je, pa bo Ru­si­jo ne­dvo- Di­ni," do­da­ja Jan­drić, ki ima svoj­stven po­gled na od­nos ma­ri­bor­skih no­go­me­tnih pri­vr­žen­cev do ve­li­ke­ga in tu­di dvo­ran­ske­ga no­go­me­ta. "Ma­ri­bor­ča­ni so ze­lo go­re­či pri­vr­žen­ci no­go­me­ta. Ra­di spre­mlja­jo do­bro igro, ven­dar za njih šte­je­jo le zma­ge. V mi­nu­lih dveh se­zo­nah jim je naš klub v tem po­gle­du po­nu­dil ve­li­ko užit­kov, saj smo zma­go­va­li kot po te­ko­čem tra­ku. V le­to­šnji nam to še ne uspe­va. Že­lim si, da bi pri­šlo na tek­me v dvo­ra­no Ta­bor čim več no­go­me­tnih nav­du­šen­cev in da bi bi­li z gla­snim na­vi­ja­njem naš še­sti igra­lec." mno vi­de­la srb­ska re­pre­zen­tan­ca. Z zma­go 1:0 pro­ti Gru­zi­ji in pr­vim me­stom v sku­pi­ni D si je že za­go­to­vi­la vo­zov­ni­co, po­prav­ni iz­pit pa bo ime­la Ir­ska. Na go­sto­va­nju je z 1:0 v Car­di­ffu pre­ma­ga­la Wa­les, ki je igral brez svo­je­ga pr­ve­ga zvez­dni­ka Ga­re­tha Ba­la. Na­stop na pr­ven­stvu naj­bolj­ših re­pre­zen­tanc sve­ta so si že

Vno­coj­šnji tek­mi pro­ti Di­ni Mo­skva vi­dim ve­li­ko pri­lo­žnost, da pre­ma­ga­mo tek­me­ca in na­re­di­mo ve­lik ko­rak k na­pre­do­va­nju med še­st­najst naj­bolj­ših klu­bov li­ge pr­va­kov, je od­lo­čen po­moč­nik tre­ner­ja eki­pe dvo­ran­ske­ga no­go­me­ta Fu­tu­re­NET 30-le­tni Si­mon Ša­be­der. "Uda­ri­ti mo­ra­mo z vso si­lo. Ima­mo pred­nost do­ma­če­ga igri­šča, ra­ču­na­mo na gla­sne na­vi­ja­če in, ne na­za­dnje, ve­či­na na­ših no­go­me­ta­šev je še brez iz­ku­šenj v li­gi pr­va­kov in nji­ho­va že­lja po do­ka­zo­va­nju je na vi­so­ki rav­ni. Ka­kšen tek­mec nas ča­ka, po­ve po­da­tek, da za eki­po Di­ne igra­jo pro­fe­si­o­nal­ci, za na­šo pa ta­ko re­koč ama­ter­ji - štir­je so za­po­sle­ni, dru­gi so štu­den­ti -, ki do­bi­jo skro­mne na­gra­de za do­sež­ke," do­da­ja nek­da­nji no­go­me­taš ma­ri­bor­ske­ga klu­ba, v mi­nu­li se­zo­ni po­moč­nik tre­ner­ja Ro­ber­ta Gr­do­vića in v le­to­šnji Ma­te­ja Gaj­ser­ja.

No­coj­šnja tek­ma bo ob­ra­čun pro­fe­si­o­nal­ne in ama­ter­ske eki­pe, ki ju je v pre­sto­pnem ro­ku do­le­te­la po­dob­na uso­da. Ma­ri­bor­ska eki­pa je za­ra­di okle­šče­ne­ga pro­ra­ču­na osta­la brez pe­tih re­pre­zen­tan­tov, mo­sko­vska iz is­te­ga ra­zlo­ga brez ne­ka­te­rih ste­brov eki­pe. "Kljub te­mu bo Di­na iz­je­mno zah­te­ven tek­mec. No­sil­ci igre ru­ske eki­pe sta ukra­jin­ska re­pre­zen­tan­ta, vra­tar Ev­gen Iva­ni­ak in Vo­lo­di­mir Ra­zu­va­nov, nek­da­nji ru­ski re­pre­zen­tant Pa­vel Či­sto­po­lov in ka­pe­tan eki­pe Gleb Ra­zo­re­nov. Vsi štir­je ima­jo bo­ga­te med­na­ro­dne iz­ku­šnje v pri­mer­ja­vi s so­i­gral­ci, ki so mlaj­ši in manj iz­ku­še­ni."

Stro­kov­no vod­stvo Fu­tu­re­NET po­zna igro Di­ne, no­go­me­ta­ši pa se bo­do po­drob­ne­je z njo se­zna­ni­li ob pred za­dnjim kro­gom v sku­pi­ni G za­go­to­vi­li Špan­ci, ki so v Izra­e­lu zma­ga­li 1:0, dru­go me­sto v tej sku­pi­ni pa si je pri­i­gra­la Ita­li­ja, ki je zma­ga­la v Al­ba­ni­ji, prav ta­ko 1:0. Iz Evro­pe so se na sve­tov­no pr­ven­stvo že uvr­sti­le tu­di re­pre­zen­tan­ce Nem­či­je, An­gli­je, Bel­gi­je in Polj­ske, v sku­pi­ni A in B pa je do raz­ple­ta pri­šlo po­zno si­no­či. da­na­šnjem ogle­du vi­de­o­po­snet­ka. "Ver­ja­mem, da nam bo ogled ko­ri­stil za pri­pra­vo tak­tič­nih za­mi­sli. To­da naš pr­vi cilj je, da bo na­ša igra ta­kšna, ka­kr­šne si že­li­mo. Pred­vsem bo tre­ba zmanj­ša­ti šte­vi­lo na­pak, ka­kr­šne se nam do­ga­ja­jo na tek­mah dr­žav­ne­ga pr­ven­stva. Spod­bu­dno je, da jih je iz tek­me v tek­mo manj. Žal v eki­pi ne bo po­ško­do­va­ne­ga Ale­ša Vra­bla, bo pa Da­rio Mar­kić, ki je na za­dnji tek­mi dr­žav­ne­ga pr­ven­stva do­ži­vel laž­ji pre­tres mo­žga­nov in sta­knil ra­no na gla­vi, ki so mu jo s ši­vi za­kr­pa­li v UKC Ma­ri­bor. Že­lim si, da bi na­ši no­go­me­ta­ši no­coj po­za­bi­li na to, da igra­jo pro­ti pro­fe­si­o­nal­cem, in da bi se Di­ne lo­ti­li hra­bro in brez bo­ja­zni. Sem op­ti­mist." An­drej Kra­ma­rić je z dve­ma za­det­ko­ma po­skr­bel za uvr­sti­tev Hr­va­ške v do­da­tne kva­li­fi­ka­ci­je.

V sku­pi­ni A se je Fran­ci­ja v bo­ju za pr­vo me­sto po­me­ri­la z Be­lo­ru­si­jo, Šved­ska pa z Ni­zo­zem­sko, v sku­pi­ni B pa v bo­ju za vrh Švi­ca in Por­tu­gal­ska v med­se­boj­nem ob­ra­ču­nu. (miš)

Fo­to: Igor NAPAST

Ni­ko­la Jan­drić in nje­go­vi so­i­gral­ci zač­ne­jo da­nes boj s tež­ko pre­ma­glji­vi­mi tek­me­ci.

Fo­to: Igor NAPAST

Si­mon Ša­be­der, de­sno, je bil v mi­nu­li se­zo­ni po­moč­nik tre­ner­ja Ro­ber­ta Gr­do­vića.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.