Sko­dle bo­do za­me­nja­le ve­dra

Cer­kev sve­te Ane nad Pa­me­ča­mi pri Slo­venj Grad­cu konč­no do­ča­ka­la ob­no­vo le­se­ne stre­he, moj­stri iz Ka­mni­ka pra­vi­jo, da že sko­raj pre­po­zno

Vecer - - KALEJDOSKOP - Za­to­či­šče in sve­ti­šče Ma­ce­snov les iz Čr­ne na Ko­ro­škem

Za ko­ro­ške kon­ce naj bi po be­se­dah ku­sto­sa iz Ko­ro­ške ga­le­ri­je ume­tno­sti Mar­ka Ko­ša­na ve­lja­lo, da iz vsa­ke­ga kra­ja, ko se ozreš na­o­ko­li, vi­diš vsaj tri cer­kve. Tu­di Slo­venj Gra­dec ni iz­je­ma, po­gled na eno iz­med teh cer­kva pa je bil še pred krat­kim ne­ko­li­ko mo­reč, v za­dnjem ča­su pa že bolj spod­bu­den. Cer­kev sve­te Ane na An­skem vr­hu nad Pa­me­ča­mi je na­mreč konč­no do­ča­ka­la ob­no­vo le­se­ne stre­he. In ko se pe­lješ po oz­ki as­fal­ti­ra­ni ce­sti iz Pa­meč, ne­kaj je tu­di ma­ka­da­ma, ter v na­ra­vi, ki spre­mlja pot do te pri­lju­blje­ne po­ho­dni­ške, v pre­te­klo­sti ro­mar­ske, po­sto­jan­ke, si obe­taš cer­kev v do­stoj­nem sta­nju, ki bi bi­lo pri­mer­no ta­kšne­mu red­ke­mu ar­hi­tek­tur­ne­mu spo­me­ni­ku. Pa se na­me­sto te­ga ob pri­ho­du na oko­li 700 me­trov vi­ši­ne zazreš v objekt, ob­ko­ljen z od­ri, ob stra­ni pa kup sta­rih, do­tra­ja­nih sko­del. Bo­jan Ko­želj, moj­ster iz Ka­mni­ka, eden red­kih v Slo­ve­ni­ji, ki se še ukvar­ja­jo s sko­dla­mi in jih tu­di roč­no iz­de­lu­je­jo, se spu­sti s stre­he, kjer de­la s si­cer ti­sti dan ne­po­pol­no eki­po. Vre­me jim ne­ko­li­ko one­mo­go­ča ob­no­vo stre­he, ki so se je lo­ti­li to je­sen, do­kon­ča­li pa jo bo­do pred­vi­do­ma pri­ho­dnje poletje, nam po­ve. "Pre­no­vo bi bi­lo tre­ba iz­ve­sti že pred ne­kaj le­ti, ne še­le zdaj. Ta­ko do­tra­ja­no stre­ho je tež­ko po­di­ra­ti, ker se vse lo­mi in dro­bi," po­ve o ku­pu sta­rih, raz­lo­mlje­nih sko­del, ki le­ži­jo ob stra­ni. Te­ga, da bi se pre­no­va stre­he mo­ra­la za­če­ti že prej, se za­ve­da­jo tu­di vsi so­de­lu­jo­či pri tem pro­jek­tu, naj­bolj za­gnan in an­ga­ži­ran pa je klju­čar Ma­ti­ja Pe­čo­ler. Po­ve­dal je: "Ko smo opa­zi­li, da je za­če­lo za­ma­ka­ti, smo šli ta­koj v ak­ci­jo. Že la­ni smo sa­ni­ra­li pod­streš­je."

To je ena iz­med naj­po­memb­nej­ših cer­kva pri nas, pred­vsem z ar­hi­tek­tur­ne­ga vi­di­ka, ker ima po­se­ben dvo­la­dij­ski tip, za­tr­ju­je Ko­šan. "Kot bi bi­li dve cer­kvi po­sta­vlje­ni dru­ga ob dru­go, v no­tra­njo­sti pa sta dva glav­na ol­tar­ja. V ve­či­ni sta to glav­na in stran­ska lad­ja, v tem pri­me­ru pa sta dva ena­ko­vre­dna ol­tar­na za­ključ­ka."

Cer­kev, ki je pr­vič ome­nje­na že v 15. sto­le­tju, ta­krat si­cer z dru­gač­no ar­hi­tek­tur­no za­sno­vo, je res­da po­memb­na kri­stja­nom, ki se tam ob po­seb­nih pri­lo­žno­stih sre­ča­jo pet­krat na le­to, iz­po­sta­vlja slo­ve­nj­gra­ški du­hov­nik Si­mon Po­tnik, ne pa iz­ključ­no njim. "Po­ho­dni­štvo je su­per, fajn je naj­ti za­to­či­šče, obe­nem pa še sve­ti­šče. In hu­do nam je že ob za­ne­mar­je­ni po­ti, kaj še­le ob ne­čem, kar je bi­lo na­šim pred­ni­kom sve­to," je do­dal. Pe­čo­ler pra­vi, da so zdaj stro­ški pre­no­ve oce­nje­ni na 78 ti­soč evrov. "Po­lo­vi­co de­nar­ja že ima­mo zbra­ne­ga, upa­mo pa, da se vmes ne po­ja­vi še kaj dru­ge­ga," je do­dal. Da bi de­lo te­klo brez te­žav i n do­da­tnih ne­všeč­no­sti, si že­li tu­di eki­pa, ki te dni de­la pa tu­di ži­vi v Pa­me­čah. Za dva me­se­ca so na­mreč dom za­me­nja­li za tam­kaj­šnje žu­pni­šče.

Ko­želj, ki je na Ko­ro­škem po­kril že stre­ho na Ur­šlji go­ri pa na Po­lja­ni, opa­ža, da so to iz­je­mno le­pi kra­ji, a ne sa­mo to, iz­po­sta­vil je tu­di, da so tu­kaj­šnji lju­dje pri­ja­zni in skro­mni. Iz­ku­šnje, ki jih ima s Ko­ro­ško, ni­so sa­mo te na­ra­ve, les, ki ga po­tre­bu­je za iz­de­la­vo ma­ce­sno­vih sko­del, na­mreč naj­več­krat pri­do­bi prav iz te­ga oko­li­ša. Ta­ko bo tu­di za ta pro­jekt upo­ra­bil les iz Čr­ne na Ko­ro­škem, kar je ra­zlo­žil:" Tam je tak les, kot ga mi po­tre­bu­je­mo. Vsa­ko le­to ga je manj, ze­lo se kr­či. So sonč­ne stra­ni in za­tiš­je, kar je ze­lo po­memb­no." Sku­pno bo­do po­tre­bo­va­li oko­li 600 kva­dra­tnih me­trov le­sa. Za ce­lo­vi­to ob­no­vo stre­he so pri­po­mo­gli Za­vod za var­stvo kul­tur­ne de­di­šči­ne Slo­ve­ni­je, Žu­pni­ja Pa­me­če, ki je del Pa­sto­ral­ne zve­ze Slo­venj Gra­dec, svoj del, to je se­dem ti­soč evrov, pa je pri­spe­va­la tu­di Me­stna ob­či­na Slo­venj Gra­dec. Za pri­bli­žno po­lo­vi­co de­nar­ja, ki ga še po­tre­bu­je­jo, bo­do is­ka­li do­na­tor­je. Bo­ja­zni, da bi v tej po­dru­žnič­ni cer­kvi za­ra­di sla­be stre­he na­sta­lo še več ško­de, ni, kar po­me­ni tu­di, da lah­ko ve­dra, ki so bi­la na­sta­vlje­na na pod­streš­ju in lo­vi­la vo­do, konč­no po­spra­vi­jo.

Fo­to: Ža­na VERTAČNIK

Cer­kev sve­te Ane na An­skem vr­hu nad Pa­me­ča­mi

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.