Ka­te­ra je pr­va da­ma vDA

Ba­na­len, a ni­ti ma­lo ne­o­ster spor med Trum­po­vo pr­vo že­no Iva­no in se­da­njo so­pro­go Me­la­nio

Vecer - - SPOROCILA - Lju­dje in do­god­ki

Iva­na Trump, pr­va že­na ame­ri­ške­ga pred­se­dni­ka Do­nal­da Trum­pa, se je med ne­dav­nim in­ter­vju­jem za te­le­vi­zi­jo ABC News ob iz­i­du svo­jih spo­mi­nov z na­slo­vom Ra­i­sing Trump ozna­či­la za "pr­vo da­mo". S tem je pre­cej raz­hu­di­la nje­go­vo se­da­njo so­pro­go Me­la­nio in ta je o Iva­ni de­ja­la, da je lač­na po­zor­no­sti in da ta­ke stva­ri go­vo­ri iz ko­ri­sto­lju­bja. Trum­po­va pr­va že­na se je tu­di hva­li­la, da ima di­rek­tno te­le­fon­sko šte­vil­ko svo­je­ga bi­vše­ga mo­ža v Be­li hi­ši in da se z njim sli­ši vsa­ka dva te­dna. "Imam nje­go­vo di­rek­tno te­le­fon­sko šte­vil­ko v Be­li hi­ši, ven­dar ga ne­ra­da kli­čem tja, ker je tam tu­di Me­la­nia in ker no­čem pri njej vzbu­ja­ti lju­bo­su­mja ali če­sa po­dob­ne­ga, ker sem prav­za­prav jaz pr­va Do­nal­do­va so­pro­ga, ra­zu­me­te? Jaz sem pr­va da­ma," je 68le­tna Iva­na de­ja­la med in­ter­vju­jem za te­le­vi­zi­jo ABC News.

Se­da­nja in edi­na pr­va da­ma ji je ta­koj od­go­vo­ri­la. Nje­na ti­skov­na pred­stav­ni­ca Ste­pha­nie Gri­sham je na te­le­vi­zi­ji CNN v nje­nem ime­nu spo­ro­či­la, da je go­spa Trump Be­lo hi­šo spre­me­ni­la v dom za svo­je­ga si­na Bar­ro­na in pred­se­dni­ka ter da ji je ži­vlje­nje v Wa­shing­to­nu ze­lo všeč. "V ve­li­ko čast ji je, da lah­ko opra­vlja na­lo­ge ame­ri­ške pr­ve da­me. Ta svoj na­ziv in vlo­go na­me­ra­va iz­ko­ri­sti­ti za to, da bo po­ma­ga­la otro­kom, in ne za­to, da bi pro­da­ja­la knji­ge," je še po­ve­da­la Gri­sha­mo­va in do­da­la, da "iz­ja­va pred­se­dni­ko­ve bi­vše že­ne ni­ma no­be­ne te­že, saj gre pri njej le za is­ka­nje po­zor­no­sti in ko­ri­sto­lju­bje". Ta­ko ostre iz­ja­ve si­cer do zdaj ni­so bi­le zna­čil­ne za Me­la­nio Trump, ki se je iz­o­gi­ba­la spo­rom in se ni me­ni­la za ne­ga­ti­vi­zem in kri­ti­ke. Ni se vti­ka­la v raz­pra­ve in po­le­mi­ke ob no­vi­cah, am­pak se je v glav­nem osre­do­to­ča­la na vzgo­jo enaj­stle­tne­ga si­na Bar­ro­na in sno­va­nje svo­je­ga pro­gra­ma, ki ga na­me­ra­va ure­sni­če­va­ti v vlo­gi ame­ri­ške pr­ve da­me. Vče­raj, ko so se na pro­daj­nih po­li­cah po­ja­vi­li spo­mi­ni pr­ve že­ne nje­ne­ga mo­ža, je od­po­to­va­la v Za­ho­dno Vri­gi­ni­jo in tam obi­ska­la otro­ke v bol­ni­šni­ci za zdra­vlje­nje od­vi­sno­sti od opi­a­tov. Če­prav je ve­li­ko­krat re­kla, da ima de­be­lo ko­žo in da ji kri­ti­ke ne pri­de­jo do ži­ve­ga, pa je ja­sno, da so jo ko­men­tar­ji Iva­ne Trump pre­cej vzne­mi­ri­li.

Iva­na in Do­nald Trump sta se lo­či­la le­ta 1992, po­tem ko se je za­ple­tel v lju­be­zen­sko raz­mer­je z Mar­lo Ma­ples. Iva­na Trump, ki je ma­ti pred­se­dni­ko­vih treh sta­rej­ših otrok - Do­nal­da Jr., Ivan­ke in Eri­ca - nje­go­ve dru­ge že­ne v knji­gi ne ome­nja z ime­nom, mar­več sa­mo z ozna­ko showgirl. "Do­nald je bil med lo­či­tvi­jo bru­ta­len. Zanj je bil to po­sel kot vsak drug, za­to ni smel iz­gu­bi­ti, mo­ral je zma­ga­ti," je še de­ja­la Trum­po­va in do­da­la, da sta z bi­všim so­pro­gom da­nes pri­ja­te­lja. Nje­na hčer­ka Ivan­ka je de­ja­la, da ima­ta nje­na star­ša po­do­ben po­gled na ži­vlje­nje. "Mo­ja ma­ma je ži­vah­na žen­ska, pre­že­ma jo strast do ži­vlje­nja in pu­sto­lo­vščin, za­ra­di če­sar tež­ko osta­ne dlje ča­sa na enem me­stu," je Ivan­ka za­pi­sa­la v svo­ji knji­gi The Trump Card, ki jo je iz­da­la le­ta 2009. "Mo­ja ma­ma in oče sta si gle­de te­ga ze­lo po­dob­na. Po­tem sta se od­tu­ji­la. Ce­lo te­daj, ko sta bi­la še sku­paj, se je zde­lo, kot da sta si pov­sem raz­lič­na, če­tu­di sta de­li­la enak po­gled na ži­vlje­nje."

Gu­ver­ner ame­ri­ške zve­zne dr­ža­ve Ka­li­for­ni­ja Jer­ry Bro­wn je za­ra­di šte­vil­nih po­ža­rov v na­ra­vi raz­gla­sil iz­re­dne raz­me­re za se­dem okro­žij na se­ve­ru dr­ža­ve in na ju­gu v okrož­ju Oran­ge bli­zu Los An­ge­le­sa, po­li­ci­ja in ga­sil­ci pa so po­ro­ča­li o naj­manj enaj­stih smr­tnih žr­tvah. Naj­hu­je je v treh vi­no­ro­dnih okrož­jih So­no­ma, Na­pa in Yu­ba, kjer pri­de­lu­je­jo naj­bolj­ša ame­ri­ška vi­na. V So­no­mi so na­šte­li se­dem smr­tnih žr­tev, med nji­mi je sle­pa sta­rej­ša žen­ska, ka­te­re tru­plo so na­šli na dvo­ri­šču pred nje­no hi­šo v kra­ju San­ta Ro­sa. Po­ža­ri so uni­či­li okrog 30.000 hek­tar­jev po­vr­šin, naj­manj 1500 hiš in dru­gih objek­tov, uka­zu za eva­ku­a­ci­jo pa se je od­zva­lo 20.000 lju­di. Go­sti dim se va­li pro­ti ju­gu, na ob­mo­čje za­li­va San Fran­ci­sco. V po­ne­de­ljek je po Ka­li­for­ni­ji div­ja­lo naj­manj 15 po­ža­rov v na­ra­vi, za ka­te­re vzro­ka še ne ve­do. De­lo več ti­soč ga­sil­cev je ze­lo ovi­ral mo­čan ve­ter, s sun­ki do 80 ki­lo­me­trov na uro. Vre­men­ska na­po­ved v sli­ki za Slo­ve­ni­jo, sre­da, 11. ok­to­ber 2017

KA­KO BO VRE­ME VPLI­VA­LO NA POČUTJE:

Bi­o­me­te­o­ro­lo­ške raz­me­re bo­do raz­me­ro­ma ugo­dne. Ve­či­na lju­di se bo po­ču­ti­la do­bro, le do­pol­dne se še lah­ko po­ja­vi­jo manj­še z vre­me­nom po­ve­za­ne te­ža­ve. Ita­li­jan­ski astro­navt Pa­o­lo Ne­spo­li je vče­raj z Med­na­ro­dne ve­solj­ske po­sta­je med vi­de­o­kon­fe­ren­co poz­dra­vil ude­le­žen­ce za­ba­ve ob 20-le­tni­ci Gu­ggen­hei­mo­ve­ga mu­ze­ja v špan­skem Bil­bau. Med vi­de­o­kon­fe­ren­co je Ne­spo­li jav­no­sti po­ka­zal tu­di naj­no­vej­še fo­to­gra­fi­je z Mar­sa, po­zi­ral pa je še s sa­kso­fo­nom, ki prav ta­ko kot astro­nav­ti kro­ži oko­li Ze­mlje. Jo­han W. von Goe­the nem­ški pe­snik in pi­sa­telj Vz­hod son­ca: Za­hod son­ca:

Lu­ni­na me­na: (pol­na lu­na Lju­di ne spo­zna­mo, če pri­de­jo k nam; k njim mo­ra­mo, če ho­če­mo iz­ve­de­ti, ka­ko je z nji­mi.

Fo­to: EPA

Sku­pno ji­ma je, da sta iz sre­dnje Evro­pe: Iva­na iz nek­da­nje Če­ško­slo­va­ške, Me­la­nia iz Slo­ve­ni­je. Iva­na je bi­la alp­ska smu­čar­ka, Me­la­nia ma­ne­ken­ka.

Fo­to: EPA

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.