Vsa igri­šča one­sna­že­na

Vecer - - FRONT PAGE -

Ob­či­na Ce­lje bo ze­mljo ven­dar­le za­me­nja­la pri enaj­stih eno­tah celj­skih vrt­cev. Z iz­je­mo od­da­lje­ne eno­te vrt­ca na Lju­beč­ni in vrt­ca na Po­lu­lah, kjer je igri­šče ure­je­no na ume­tni ma­si, so prav vsa celj­ska vr­tče­vska igri­šča one­sna­že­na. V vseh so iz­me­ri­li pre­vi­so­ke vre­dno­sti kad­mi­ja, svin­ca in cin­ka, po­ne­kod še ba­kra, ar­ze­na in ži­ve­ga sre­bra. Ne­kje vre­dno­sti pre­se­ga­jo mej­ne vre­dno­sti, dru­gje tu­di opo­zo­ril­ne, na obeh igri­ščih eno­te Ga­ber­je in eno­te Son­ce v sre­di­šču me­sta pa ce­lo pre­se­že­jo kri­tič­ne vre­dno­sti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.