Od­sek do Po­dleh­ni­ka ko­nČan

Slo­ve­sno od­pr­tje oko­li se­dem­ki­lo­me­tr­ske­ga od­se­ka av­to­ce­ste pro­ti Gru­škov­ju na­po­ve­du­je­jo za ko­nec no­vem­bra

Vecer - - FRONT PAGE - Dar­ja Luk­man Žu­nec

Lu­po­ko­je­nec iz Po­dleh­ni­ka, je bil član ci­vil­ne po­bu­de, ki si je le­ta in le­ta pri­za­de­va­la za gra­dnjo pre­o­stan­ka av­to­ce­ste (AC) od Dra­žen­cev do Gru­škov­ja. Zdaj, ko bo­do pr­vi del ce­ste do Po­dleh­ni­ka pred­vi­do­ma ko­nec no­vem­bra v ce­lo­ti pre­da­li na­me­nu, pra­vi, da je te­ga si­cer ve­sel, "(...) ven­dar je po dru­gi stra­ni kraj pre­cej spre­me­njen za­ra­di evrop­ske­ga pro­me­ta, ki se va­li po oz­ki do­li­ni. Pro­me­tno bo si­cer za do­ma­či­ne vse bolj var­no, a svoj da­vek je do­li­na s po­se­gi v pro­stor in pre­mo­že­nje do­ma­či­nov se­ve­da kljub te­mu pla­ča­la," pra­vi Ma­u­čič. Tu­di nje­go­va dru­ži­na se je za­ra­di gra­dnje AC mo­ra­la pre­se­li­ti in si, kot še dva­in­dvaj­set dru­gih, na no­vo za­sno­va­ti dom. ud­vik Ma­u­čič,

Teh­nič­ni pre­vze­mi po­te­ka­jo

Ta te­den po­te­ka­jo teh­nič­ni pre­vze­mi po­sa­me­znih de­lov no­ve AC in de­lov vzpo­re­dne ce­ste od Su­he ve­je do Po­dleh­ni­ka. Od­pr­tje obeh pa­sov AC v dol­ži­ni oko­li se­dem ki­lo­me­trov na­po­ve­du­je­jo v Dar­su za ko­nec no­vem­bra, kar je v skla­du s ča­sov­ni­co gra­dnje. Dru­gi od­sek od Po­dleh­ni­ka do med­na­ro­dne­ga mej­ne­ga pre­ho­da Gru­škov­je naj bi bil ko­nčan do je­se­ni le­ta 2018. Ta­ko Po­dleh­ni­ča­ne sko­raj za­go­to­vo ča­ka še eno "in­fark­tno" po­le­tje, če­prav se bo ko­lo­na vo­zil zdaj le po­ma­kni­la od glav­ni­ne na­se­lij. Od­dah­ni­li so si tu­di kra­ja­ni Lan­co­ve va­si in Trž­ca v vi­dem­ski ob­či­ni, saj so de­la pre­cej po­se­gla v nji­ho­ve usta­lje­ne po­ti.

Vi­dem­ski žu­pan Fri­de­rik Bra­čič pra­vi, da so po­le­tne te­go­be zdaj, ko ima­jo dva nad­vo­za in ure­je­no vzpo­re­dno ce­sto, že po­za­blje­ne: "Me­nim, da smo ve­li­ko pri­do­bi­li, pred­vsem za var­nost do­ma­či­nov. Sko­zi na­ša na­se­lja so ure­je­ni ploč­ni­ki, pre­ho­di in jav­na raz­sve­tlja­va. Po­sta­vlje­na je že pro­ti­hru­pna za­šči­ta, ta­ko je mo­go­če iz­va­ja­ti me­ri­tve hru­pa in emi­sij, da bo­mo vi­de­li, ko­li­kšne so obre­me­ni­tve oko­lja." Do­da­ja, da so z iz­va­jal­ci del do­bro so­de­lo­va­li, zdaj še ča­ka­jo, da bo­do iz­pol­ni­li pi­sni do­go­vor, da je tre­ba po­pra­vi­ti vse po­vr­ši­ne, ki so jih upo­ra­blja­li za­ra­di gra­dnje. Ne­kaj pri­tožb je bi­lo za­ra­di raz­pok v hi­šah in hru­pa. Žu­pan je pre­pri­čan, da bo­do ob­ča­ni do­bi­li, kar jim pri­pa­da. "Raz­re­ši­li smo tu­di že ne­kaj te­žav za­ra­di zlož­be ze­mljišč in po­ti do njih," skle­ne.

V prid po­slov­ne­mu ob­mo­čju

Po­memb­no je, da je vi­dem­sko po­slov­no ob­mo­čje tik ob AC po­sta­lo še bolj za­ni­mi­vo za na­lož­be. Žu­pan Bra­čič: "Se že po­zna, da je in­te­res ve­čji, saj nas dnev­no kli­če­jo za na­kup. Na vo­ljo ima­mo le še šti­ri par­ce­le, saj jih je 13 od 19 že pro­da­nih, dve ima re­zer­vi­ra­na ob­či­na za nov re­žij­ski obrat." Tu­di za pre­bi­val­ce Po­dleh­ni­ka je po­memb­no, pra­vi di­rek­tor ob­čin­ske upra­ve Mi­ran Krajnc, da bo­do po­slej bolj var­ni: "Pri­ho­dnje po­le­tje bo­mo laž­je po­tr­pe­li, saj je zgra­je­na vzpo­re­dna re­gi­o­nal­na ce­sta in bo­mo ime­li al­ter­na­tiv­no pot, ki je le­tos sploh ni bi­lo." Z iz­va­jal­ci, pra­vi, so ko­rek­tno so­de­lo­va­li, če­prav je vča­sih za­ra­di grad­bi­šča sre­di kra­ja bi­lo kar pre­cej pre­gla­vic. Zdaj ob­či­na ure­ja tu­di ce­sti­šče od sre­di­šča pro­ti De­žne­mu, kje bo­do do­bi­li ploč­ni­ke, raz­sve­tlja­vo in pre­ho­de.

Gra­dnja po ča­sov­nih na­čr­tih

De­la na pr­vem od­se­ku od 13 manj­ka­jo­čih ki­lo­me­trov AC do Gru­škov­ja iz­va­ja kon­zor­cij slo­ven­skih grad­be­nih pod­je­tij: CP Ptuj, Go­renj­ska grad­be­na druž­ba in CGP No­vo me­sto s Po­mgra­dom kot vo­dil­nim. Pr­vi del av­to­ce­ste ima šti­ri nad­vo­ze, dva mo­sta, pod­voz in dva opor­na zi­do­va. Vre­dnost ce­lo­tne na­lož­be je oko­li 245 mi­li­jo­nov evrov, od te­ga bo Dars za­go­to­vil ne­kaj več kot 71 mi­li­jo­nov, s kre­di­tom Evrop­ske in­ve­sti­cij­ske ban­ke so pri­do­bi­li do­brih 113 mi­li­jo­nov, za sko­raj 67 mi­li­jo­nov evrov bo de­nar­ja iz skla­dov EU.

Sa­ra­je­vsko pod­je­tje Euro As­fal­ti zdaj na od­se­ku od De­žne­ga do Gru­škov­ja, dol­gem 5,8 ki­lo­me­tra, do­bro na­pre­du­je z gra­dnjo pre­mo­sti­tve­nih in pod­por­nih objek­tov. De­la po­te­ka­jo po ča­sov­nih na­čr­tih v pre­do­ru, na vseh treh nad­vo­zih, pod­vo­zu, mo­sto­vih, zi­do­vih in pre­pu­stih ter na po­to­kih Ma­celj­šči­ca in Ro­ga­tni­ca.

Fo­to:Dar­ja LUK­MAN ŽU­NEC

Pr­vi ki­lo­me­tri av­to­ce­ste, ki so jo vsi ta­ko tež­ko ča­ka­li, so na­re­je­ni.

Fri­de­rik Bra­čič: "Ve­li­ko smo pri­do­bi­li, pred­vsem za var­nost do­ma­či­nov."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.