Ikea kma­lu tu­di pri nas

Pri­bli­žno 300 lju­di bo za­po­slo­va­la Ikea v Lju­blja­ni. Po za­sa­di­tvi lo­pa­te bo tr­go­vi­na zgra­je­na v enem le­tu

Vecer - - FRONT PAGE - Mi­tja Sa­gaj

Zod­pr­ti­mi kar­ta­mi je vod­stvo šved­ske Ikee za ju­go­vzho­dno Evro­po na svo­jem se­de­žu v Be­o­gra­du, kjer so av­gu­sta od­pr­li prav 400. tr­go­vi­no v 48. dr­ža­vi sve­ta, spre­go­vo­ri­lo o svo­jem naj­no­vej­šem - in po be­se­dah di­rek­tor­ja Ste­fa­na Va­no­ver­be­ke­ja naj­po­memb­nej­šem - pro­jek­tu, po­sta­vi­tvi ve­le­bla­gov­ni­ce s pri­lju­blje­nim po­hi­štvom v lju­bljan­skem BTC. Kdaj bo Ikea v Lju­blja­ni od­pr­la vra­ta, di­rek­tor Ikee za ši­ri­tev v re­gi­ji Vla­di­slav La­lić še ni že­lel ugi­ba­ti, saj mo­ra lju­bljan­ska ob­či­na po­skr­be­ti za raz­la­sti­tev ze­mljišč za gra­dnjo do­vo­znih cest. Bo pa, to se ve, Ikea, ki je iz­bra­la tu­di že vse iz­va­jal­ce za gra­dnjo pri nas, vra­ta od­pr­la dva­najst me­se­cev po za­sa­di­tvi lo­pa­te.

Vsa­ko le­to tri­je mi­li­jo­ni kup­cev

Slo­ve­ni­ja je za zdaj še edi­na si­va li­sa Ikee v re­gi­ji, ki po­leg na­še dr­ža­ve zdru­žu­je še Hr­va­ško (tr­go­vi­na v Za­gre­bu), Sr­bi­jo ( po­sta­vlje­na ena od bo­do­čih dveh tr­go­vin) in Ro­mu­ni­jo, kjer bo ob se­da­nji tr­go­vi­ni v Bu­ka­re­šti ( po­te­ka gra­dnja še ene tr­go­vi­ne v Bu­ka­re­šti) kar de­vet tr­go­vin, sku­paj v re­gi­ji do le­ta 2027 to­rej tri­najst. Re­gi­o­nal­ni se­dež, ki za­po­slu­je ne­kaj več kot 110 lju­di, osta­ja v Be­o­gra­du ( kjer je bil že tu­di v le­tih pred po­sta­vi­tvi­jo tr­go­vi­ne), v lju­bljan­ski Ikei pa bo de­lo, po­dob­no kot v dru­gih me­stih, do­bi­lo 300 lju­di. To je se­ve­da ma­lo v pri­mer­ja­vi s 173.000 za­po­sle­ni­mi šved­ske­ga gi­gan­ta (in še 600.000 za­po­sle­ni­mi pri do­ba­vi­te­ljih), ki v tr­go­vi­nah le­tno na­šte­je 783 mi­li­jo­nov obi­skov, sku­paj pa je Ikee po sve­tu obi­ska­lo že 2,1 mi­li­jar­de raz­lič­nih lju­di.

Tu­di sple­tna pro­da­ja

Ikea bo v BTC po oce­nah vsa­ko le­to pri­va­bi­la tri mi­li­jo­ne kup­cev, Lju­blja­na je po po­memb­no­sti, ta­ko Va­no­ver­be­ke, za mul­ti­na­ci­o­nal­ko ena­ko po­mem­ben trg kot Za­greb in Be­o­grad, Slo­ve­ni­ja pa naj­na­pre­dnej­ši trg v re­gi­ji. Bo pa lju­bljan­ska tr­go­vi­na vsaj po majh­ni od­da­lje­no­sti od sre­di­šča me­sta od­sto­pa­la od si­cer­šnje­ga po­slov­ne­ga mo­de­la, ki tr­go­vi­ne po­sta­vlja da­leč proč od mest (prav v me­stu je tr­go­vi­na v Ham­bur­gu). "Lju­blja­na je za­to odlič­na pri­lo­žnost, da lah­ko re­če­mo, da gre za me­stno tr­go­vi­no," pra­vi Ste­fan Va­no­ver­be­ke. Le šti­ri ki­lo­me­tre od Tro­mo­stov­ja, če­sa ta­ke­ga si še pred de­se­tle­tjem pri Ikei ni bi­lo mo­go­če pred­sta­vlja­ti. To na­mreč po­me­ni, da obi­ski kup­cev ne bo­do po­go­je­ni le z na­ku­pom ve­li­kih re­či, pač pa se bo­do ti v Ikeo od­pra­vi­li tu­di po manj­še stva­ri, raz- mi­šlja­jo v pod­je­tju. Am­pak ali 85,8 mi­li­jo­na evrov vre­dna in­ve­sti­ci­ja v 33.914 kva­dra­tnih me­trov pro­stra­no tr­go­vi­no na 80.722 kva­dra­tnih me­trov ve­li­kem ze­mlji­šču, ki so ga Šve­di ku­pi­li ja­nu­ar­ja la­ni, ne po­me­ni tu­di ka­ni­ba­liz­ma zno­traj sku­pi­ne? Kaj­ti, kdor je že­lel v Ikeo, se je se­daj pe­ljal tu­di 200 ki­lo­me­trov in več da­leč, zdaj pa si bo to­rej le skraj­šal pot. "Ver­ja­me­mo, da ob­sta­ja tu­di pov­pra­še­va­nje, ki ga da­nes še ne na­sla­vlja­mo," od­go­var­ja Va­no­ver­be­ke. Hkra­ti s tr­go­vi­no bo na­mreč v Slo­ve­ni­ji za­ži­ve­la tu­di sple­tna pro­da­ja. No­vost v po­nud­bi pa je tu­di sistem PUP ( pick-up po­int), me­sto, kjer ni tr­go­vi­ne, je pa mo­go­če pre­vze­ti na sple­tu na­ro­če­no bla­go. Ta­kšni me­sti sta ju­li­ja ozi­ro­ma sep­tem­bra le­tos za­ži­ve­li na hr­va­ških Re­ki in v Spli­tu in de­lu­je­ta ze­lo do­bro. Kot kon­ku­ren­co v Slo­ve­ni­ji Ikea vi­di pred­vsem XXXLutz (Le­sni­no), pa Har­vey Nor­man, a jo poz­dra­vlja, saj, ta­ko La­lić, je vsak do­se­da­nji pri­hod Ikee na no­vi trg pri­ne­sel po­ve­ča­nje po­tro­šnje za opre­mlja­nje do­ma.

Pro­jekt v Slo­ve­ni­ji je to­rej v ce­lo­ti za­klju­čen, pro­jek­tna do­ku­men­ta­ci­ja za grad­be­no do­vo­lje­nje po­pol­na, v pod­pi­so­va­nju je po­god­ba z Me­stno ob­či­no Lju­blja­na za pla­či­lo ko­mu­nal­ne­ga pri­spev­ka, ki pa ča­ka še na raz­la­sti­tev ze­mljišč za ce­sto. Na tej osno­vi bo na­to iz­da­no grad­be­no do­vo­lje­nje. De­set po­godb z de­ve­ti­mi iz­va­jal­ci je že pod­pi­sa­la Ikea - glav­ni grad­be­nik za tr­go­vi­no in 969 par­kir­nih mest ob njej bo Po­mgrad -, tu­di lju­bljan­ska tr­go­vi­na pa bo, v Ike­ji­ni ma­ni­ri, ena ener­get­sko naj­u­čin­ko­vi­tej­ših. "V Slo­ve­ni­ji na­čr­tu­je­mo, da bo­mo s so­lar­ni­mi pa­ne­li na stre­hi in ge­o­ter­mal­ni­mi iz­vo­ri za­go­to­vi­li do 50 od­stot­kov ele­k­trič­ne ener­gi­je, ki jo tr­go­vi­na po­ra­bi za de­lo­va­nje," je o traj­no­stnih re­ši­tvah de­ja­la Jo­va­na Me­ha­nđić Đurđić, v Ikei za ju­go­vzho­dno Evro­po od­go­vor­na za traj­no­stno na­rav­na­nost. Druž­ba, ki vla­ga tu­di v ve­trov­ne par­ke in dru­ge no­ve vi­re ener­gi­je ter je la­ni do­se­gla 71-od­sto­tno ener­get­sko ne­od­vi­snost, na­mreč na­čr­tu­je, da bo do le­ta 2020 pov­sem ener­get­sko ne­od­vi­sna.

Fo­to: Mi­tja SA­GAJ

Če­tu­di je pri­bli­žno 7000 iz­del­kov v vseh Ike­ah is­tih, jih je še ka­kšnih 2500 pri­la­go­je­nih tr­gu.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.