Spet v boj za dr­žav­ni svet

Med pro­ti­kan­di­da­ti nek­da­nje­ga ma­ri­bor­ske­ga žu­pa­na na vo­li­tvah v dr­žav­ni svet, ki bo­do 22. no­vem­bra, tu­di nek­da­nji no­go­me­taš NK Ma­ri­bor

Vecer - - FRONT PAGE - Igor Se­lan

Su­per vo­lil­no le­to, ko bo­do v 365 dneh kar če­tvor­ne volitve - ob pred­se­dni­ških, dr­žav­nozbor­skih in lo­kal­nih (pr­ve bo­do pri­ho­dnji vi­kend, dru­ge po­le­ti, tre­tje je­se­ni 2018) bo­do na­mreč 22. in 23. no­vem­bra še volitve v dr­žav­ni svet - je v pol­nem te­ku. Če­prav so obi­čaj­no volitve v dr­žav­ni svet, ki se od pre­o­sta­lih raz­li­ku­je­jo tu­di po tem, da sve­tni­kov ne iz­bi­ra­mo vo­liv­ci, am­pak jih iz­be­re­jo po­seb­na vo­lil­na te­le­sa ozi­ro­ma elek­tor­ji, jav­no manj za­ni­mi­ve, pa se le­tos, vsaj v tre­tjem vo­lil­nem okra­ju, ka­mor po­leg Ma­ri­bo­ra so­di še osem oko­li­ških ob­čin, na­po­ve­du­je za­ni­miv boj.

Za man­dat dr­žav­ne­ga sve­tni­ka na­mreč po­nov­no kan­di­di­ra tu­di nek­da­nji ma­ri­bor­ski žu­pan Franc Kan­gler, ki je bil za sve­tni­ka iz­bran že no­vem­bra 2012. To je bi­lo tik po im­ple­men­ta­ci­ji ra­dar­jev, kar je v Ma­ri­bo­ru še do­da­tno raz­plam­te­lo pro­te­ste zo­per sko­rum­pi­ra­no po­li­ti­ko, Kan­gler­ja in elek­tor­je pa je mo­ra­la pred več­ti­soč­gla­vo mno­ži­co iz Ro­to­vža re­še­va­ti ce­lo po­li­ci­ja. Sla­bo le­to in pol ka­sne­je je Kan­gler ven­dar­le ostal brez man­da­ta sve­tni­ka, na taj­nih vo­li­tvah dr­žav­ne­ga sve­ta mu ga je na­mreč od­vze­lo 19 ko­le­gov, ki so me­ni­li, da prav­no­moč­no ob­so­je­ni ne mo­re opra­vlja­ti te funk­ci­je.

Franc Kan­gler zdaj za dr­žav­ne­ga sve­tni­ka kan­di­di­ra v kar treh ob­či­nah, v Du­ple­ku, Ra­čah in Star­šah. Gle­de na to, da bo po be­se­dah žu­pa­na Bran­ka Le­din­ka v ob­či­ni Ra­če - Fram edi­ni kan­di­dat, bo to­rej za­ne­slji­vo med ti­sti­mi, o ka­te­rih bo na kon­cu od­lo­ča­lo 38 elek­tor­jev tre­tje vo­lil­ne eno­te. "Dr­ži, kan­di­di­ram, ker sem dr­žav­ni sve­tnik že bil, man­dat pa mi je bil od­vzet ne­u­pra­vi­če­no. Po­leg te­ga imam dol­go­le­tne iz­ku­šnje kot dr­žav­nozbor­ski po­sla­nec in šest let žu­pan­skih iz­ku­šenj, za­to me­nim, da sem vse­ka­kor pri­me­ren kan­di­dat za to funk­ci­jo," je po­ve­dal Kan­gler. Elek­tor­ji bo­do si­cer med vse­mi kan­di­da­ti, ki jih bo­do prej iz­bra­li ob­čin­ski sve­ti, v dr­žav­ni svet po­sla­li le ene­ga kan­di­da­ta.

Kan­gler­jev pro­ti­kan­di­dat bo za­ne­slji­vo tu­di dol­go­le­tni di­rek­tor Štu­dent­ske or­ga­ni­za­ci­je Ma­ri­bor in bi­vši dr­žav­ni sve­tnik Dra­go Žu­ra, ki bo kan­di­dat ob­či­ne Ho­če - Sliv­ni­ca, kan­di­da­tu­ra pa se ze­lo ver­je­tno obe­ta tu­di Ru­di­ju Ma­tja­ši­ču, ki ga je v Ma­ri­bo­ru pre­dla­ga­la SDS, ze­lo ver­je­tno pa bo kan­di­dat tu­di v ob­či­ni Kun­go­ta, od ko­der pri­ha­ja, ter v ob­či­ni Star­še. Prav Ma­tja­šič je si­cer ti­sti sve­tnik, ki je na na­do­me­stnih vo­li­tvah ma­ja 2014 do­bil Kan­gler­ju od­vze­ti man­dat. "Še na­prej se bom po naj­bolj­ših mo­čeh tru­dil na­šo po­za­blje­no Šta­jer­sko po­sta­vi­ti na dr­žav­ni ze­mlje­vid," je bil kra­tek Ma­tja­šič.

Iz­je­mno pe­ster iz­bor pa se obe­ta v Ma­ri­bo­ru. V po­li­ti­ko se na­mreč po­da­ja nek­da­nji no­go­me­taš Ma­ri­bo- ra in član slo­ven­ske no­go­me­tne re­pre­zen­tan­ce Ma­rin­ko Ga­lič, ki ga za dr­žav­ne­ga sve­tni­ka pre­dla­ga Li­sta za pra­vič­nost in ra­zvoj. "Ta­ko kot sem na no­go­me­tnem igri­šču bom tu­di tu dal vse od se­be, da po­ma­gam pov­zdi­gni­ti glas Ma­ri­bo­ra v Lju­blja­ni. Vz­tra­jam pri tem, da sem po­pol­no­ma apo­li­ti­čen, ne na­za­dnje je v dr­žav­nem sve­tu pre­cej pod­je­tni­kov, med ka­te­re so­dim tu­di sam," je Ga­lič po­ve­dal na vče­raj­šnji ti­skov­ni kon­fe­ren­ci Li­ste za pra­vič­nost in ra­zvoj, ki ga je pre­dla­ga­la za kan­di­da­ta.

Ma­ri­bor­ski me­stni sve­tni­ki bo­do o kan­di­da­tu od­lo­ča­li da­nes, pred iz­re­dno se­jo o re­ba­lan­su pro­ra­ču­na. Po­leg Ma­tja­ši­ča bo Ga­li­čev pro­ti­kan­di­dat še nek­da­nji žu­pan in rek­tor Uni­ver­ze v Ma­ri­bo­ru Alojz Kri­žman, ki je bil dr­žav­ni sve­tnik že v ob­do­bju 2002-2007.

Volitve pred­stav­ni­kov lo­kal­nih in­te­re­sov v dr­žav­ni svet bo­do 22. no­vem­bra. V tre­tjo vo­lil­no eno­to po­leg Ma­ri­bo­ra so­di­jo še ob­či­ne Du­plek, Star­še, Mi­klavž, Ho­če - Sliv­ni­ca, Ra­če - Fram, Pe­sni­ca, Kun­go­ta in Šen­tilj. 38 elek­tor­jev bo iz­bi­ra­lo med naj­manj šti­ri­mi kan­di­da­ti. Tre­nu­tno šir­še ma­ri­bor­sko ob­mo­čje v dr­žav­nem sve­tu pred­sta­vlja Ru­di Ma­tja­šič, ki ga je za dr­žav­ne­ga sve­tni­ka pre­dla­gal SDS.

Bo­to: oa­šo Be­vJAg

Nek­da­nji no­go­me­taš NK Ma­ri­bor in dr­žav­ne re­pre­zen­tan­ce Ma­rin­ko Ga­lič bo za dr­žav­ne­ga sve­tni­ka kan­di­di­ral na po­bu­do Li­ste za pra­vič­nost in ra­zvoj ma­ri­bor­ske­ga me­stne­ga sve­tni­ka Sto­ja­na Au­er­ja.

Bo­to: iar­ko rAj­krŠag

Za­ra­di pro­te­stov pro­ti nje­go­ve­mu ime­no­va­nju v dr­žav­ni svet so mo­ra­li Fran­ca Kan­gler­ja no­vem­bra 2012 z vo­li­šča v me­stni hi­ši po­spre­mi­ti ce­lo po­li­ci­sti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.