Te­pla sta ga s ki­jem in gre­blji­co

Branc raj­da in An­drej Ba­ga­ri, ki ji­ma to­žil­stvo pri­pi­su­je, da sta PJ ju­ni­ja le­tos na Ptu­ju vze­la ži­vlje­nje Sreč­ku iJ, sta za­vr­ni­la od­go­vor­nost za nje­go­vo smr­tJ So­je­nje bo raz­kri­lo, v ka­ko hu­dih mu­kah je mo­ral umre­ti ne­sreč­ni mo­ški

Vecer - - FRONT PAGE - re­sna ho­vrec

Franc Vaj­da in An­drej Ba­ga­ri sta na pre­do­brav­nav­nem na­ro­ku za­vr­ni­la od­go­vor­nost za smrt Sreč­ka M.

Hi­tro se je pri­čel ka­zen­ski po­sto­pek zo­per 56-le­tne­ga Fran­ca Vaj­do in 42-le­tne­ga An­dre­ja Ba­ga­ri­ja, ob­to­že­na, da sta 4. ju­ni­ja le­tos na Ptu­ju do smr­ti pre­te­pla 64-le­tne­ga Sreč­ka M. Ptuj­ska so­dni­ca Ka­tja Ko­la­rič ju je za­ra­di ubo­ja na ka­zen­sko od­go­vor­nost po­kli­ca­la vče­raj. "Ali pri­zna­te kriv­do po ob­tož­bi?" je so­dni­ca naj­prej vpra­ša­la Vaj­do, ki ga na Ptu­ju po­zna­jo tu­di kot bi­vše­ga po­li­ci­sta. "Ne mo­rem pri­zna­ti, po­ve­dal sem re­sni­co, oko­li 11.30 mi je po­sta­lo sla­bo ...," je pri­čel po­ja­snje­va­ti Vaj­da, a ga je so­dni­ca pre­ki­ni­la in mu po­ve­da­la, da pre­do­brav­nav­ni na­rok ni na­me­njen za­go­vo­ru, pač pa le te­mu, da se iz­ja­sni o kriv­di. Ko je po­no­vi­la vpra­ša­nje, je Vaj­da od­vr­nil: "Ne pri­znam." Od­loč­no je očit­ke vče­raj za­vr­nil tu­di Ba­ga­ri.

Kr­va­ve­če­ga od­vle­kla na ho­dnik

Ob­to­žni­co zo­per Vaj­do in Ba­ga­ri­ja za­sto­pa ptuj­ski to­ži­lec Gre­gor Po­grajc. Iz nje­ne vse­bi­ne iz­ha­ja, da je 64- le­tni mo­ški umi­ral v stra­šan­skih mu­kah. Ob­to­že­ne­ga naj bi ga bi­la pre­te­pa­la s ki­jem, že­le­zno gre­blji­co in pest­mi. Ob­duk­ci­ja je po­ka­za­la, da je imel Sreč­ko M. oko­li šti­ri­de­set po­škodb in da ni umrl v hi­pu, am­pak do­mnev­no vsaj dve uri po ne­člo­ve­škem pre­te­pu, oko­li pol dveh po­pol­dan. Sin in hči po­koj­ni­ka, ki ju je so­di­šče po­va­bi­lo na na­rok kot oško­do­van­ca, sta v so­dni dvo­ra­ni s te­ža­vo po­slu­ša­la, ka­ko hu­do je mo­ral tr­pe­ti njun oče in da mu nih­če ni pri­sko­čil na po­moč. Če bi mu, bi bil Sreč­ko M. da­nes naj­brž še živ.

Ti­sto ne­de­ljo so se Vaj­da, Ba­ga­ri in Sreč­ko M. dru­ži­li že od zju­traj v pr­vem nad­stro­pju hi­še v Dra­vski uli­ci na Ptu­ju, kjer je ži­vel Franc Vaj­da. Mo­ški naj bi se bi­li med po­pi­va­njem hu­do spr­li in zgo­di­lo se je naj­huj­še. Po­li­ci­jo je na po­moč po­kli­cal do­mnev­ni sto­ri­lec 56-le­tni Franc Vaj­da. Pri­ja­vil je, da je na sto­pni­šču ho­dni­ka na­šel mr­tve­ga Sreč­ka M. Pre­i­sko­val­ci so hi­tro ugo­to­vi­li, da mo­ža­kar ni uso­dno pa­del po sto­pni­cah, saj so v no­tra­njo­sti hi­še na­šli sle­di kr­va­vih ma­de­žev, ki so do­ka­zo­va­le, da je mo­ra­lo iti ne­kaj hu­do na­ro­be že tam in je hu­do po­ško­do­va­ne­ga mo­ške­ga nek­do po tleh vle­kel iz sta­no­va­nja na ho­dnik. Po­li­ci­sti so Vaj­di od­vze­li pro­stost in že od za­čet­ka ute­me­lje­no su­mi­li, da Vaj­da de­ja­nja ni za­kri­vil sam, za­to so pro­stost od­vze­li tu­di An­dre­ju Ba­ra­gi, ki je bil 4. ju­ni­ja pri Vaj­di na obi­sku. Pr­ve ure po are­ta­ci­ji osu­mlje­na ni­sta po­ve­da­la nič, ka­sne­je pa sta v po­li­cij­skem pri­dr­ža­nju ka­kr­šno­ko­li kriv­do za­ni­ka­la. Vi­ri bli­zu po­li­ci­je in so­di­šča so nam po­tr­di­li, da se je Vaj­da pred po­li­ci­sti in pre­i­sko­val­nim so­dni­kom za­go­var­jal, da je v ne­de­ljo do­pol­dan spal in da sploh ni sli­šal, da je bi bi­lo v nje­go­vem sta­no­va­nju kaj na­ro­be, tu­di Ba­ga­ri se je bra­nil, da s smr­tjo znan­ca ni­ma nič. Ka­ko bo­sta po­ja­sni­la svo­je DNK-sle­di na mo­ril­skem orod­ju, bo po­ka­za­lo so­je­nje.

va­sli­ša­li bo­do 20 prič

Gle­de na to, da so ta­ko za­go­vor­ni­ka ob­to­že­nih kot to­žil­stvo pre­dla­ga­li, naj so­di­šče na so­je­nju za­sli­ši kar dvaj­set prič, je pri­ča­ko­va­ti, da se bo pro­ces zo­per ob­to­že­na pre­cej za­vle­kel. Vaj­do v po­stop­ku bra­ni od­ve­tnik Vla­do To­plak. Vče­raj je na­ka­zal, da bo nje­go­va obramb­na tak­ti­ka za ob­to­že­ne­ga do­ka­zo­va­nje nje­go­ve mo­re­bi­tne ne­pri­štev­no­sti, kaj­ti so­di­šču je pre­dla­gal, naj za po­sto­pek an­ga­ži­ra iz­ve­den­ca psi­hi­a­tra. Po­leg te­ga je pre­dla­gal, naj zdrav­ni­ki ugo­to­vi­jo, ali Vaj­da sla­bo sli­ši, ker se je v pre­i­ska­vi za­go­var­jal, da je kr­va­vo do­ga­ja­nja v svo­ji hi­ši pre­sli­šal. Od­ve­tnik ter­ja tu­di raz­či­šče­va­nje o tem, ali je mo­go­če, da je nje­gov man­dant ti­sti dan za­u­žil ka­ko uspa­val­no sred­stvo, ki bi lah­ko od sto­ri­tve oči­ta­ne­ga de­ja­nja pa do tre­nut­ka, ko so mu od­vze­li kri (pre­te­klo je dva­najst ur), iz­puh­te­lo iz nje­ga. To­plak je pre­dla­gal še iz­ve­den­ca te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske stro­ke, ki bi raz­i­skal, ali je kdo ne­po­o­bla­šče­no upo­ra­bil ob­to­žen­čev te­le­fon v ča­su do­god­ka. Ba­ga­ri­ja v po­stop­ku za­sto­pa od­ve­tnik Vla­do Škvorlj. Tu­di on je so­di­šču pre­dla­gal pri­te­gni­tev iz­ve­den­ca, ki naj oce­ni, v ka­kšnem psi­hič­nem sta­nju je bil Ba­ga­ri ti­ste ne­de­lje, saj naj bi bil že od le­ta 2003 tr­pel za­ra­di de­pre­si­je, od le­ta 2005 pa se po be­se­dah od­ve­tni­ka spo­pa­da tu­di s psi­ho­tič­ni­mi blo­dnja­mi. O Ba­ga­ri­ju je še po­ve­dal, da naj bi bil vsaj pet­krat ho­spi­ta­li­zi­ran za­ra­di psi­hič­nih te­žav, na­za­dnje ma­ja le­tos, to­rej tik pred do­god­kom. Še zla­sti po­memb­na pa bi bi­la za Škvor­lja do­da­tna raz­la­ga ko­mi­si­je lju­bljan­ske me­di­cin­ske fa­kul­te­te gle­de na­tanč­ne­ga ča­sa smr­ti Sreč­ka M. Če ob­sta­ja ver­je­tnost, da Ma­rin ni umrl oko­li 13.30, am­pak po 14. uri, bi bi­la po od­ve­tni­ko­vem mne­nju smi­sel­na pri­do­bi­tev po­snet­kov vi­de­o­ka­mer objek­tov, mi­mo ka­te­rih se je v ti­stem ča­su Ba­ga­ri pe­ljal pro­ti do­mu. Ali bo so­di­šče pre­dlo­gom sle­di­lo, bo ve­li­ki so­dni se­nat od­lo­čil med so­je­njem, ki se bo pri­če­lo 28. ok­to­bra.

Bo­to: re­sna hkr­naC

lra­vo­so­dni po­li­ci­sti so ob­to­že­na na ptuj­sko so­di­šče po­spre­mi­li iz ma­ri­bor­ske­ga pri­po­ra. oi­vo­la­si Franc raj­da je imel med pri­vo­dom v li­si­ce vkle­nje­ne sa­mo ro­ke, za mlaj­še­ga An­dre­ja Ba­ga­ri­ja pa so upo­ra­bi­li strož­ji re­žim, li­si­ce je imel tu­di na no­gah.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.