Celj­ska lo­gi­ka r

Vecer - - V ŽARIŠČU - Roz­ma­ri Pe­tek

Pa ra­zu­mi to lo­gi­ko, če mo­reš

le­tu ali dveh bo­do igri­šča pred več kot de­se­ti­mi celj­ski­mi vrt­ci pov­sem pre­ko­pa­li. Kam bo­do ze­mljo, ki v se­bi no­si za­pis sta­re celj­ske in­du­stri­je, od­lo­ži­li, je spet eno od ve­čjih vpra­šanj. In tu­di, kje bo­do no­vo ze­mljo do­bi­li. De­po­nij sve­že, ne­o­bre­me­nje­ne ze­mlje ni. Sploh ne po zmer­ni ce­ni. Kot tu­di ni de­po­nij, ka­mor bi s ko­vi­na­mi obo­ga­te­no ze­mljo lah­ko od­lo­ži­li. Vse je le stvar bolj ali manj po­sre­če­nih na­klju­čij.

Ve­li­ko na­klju­čje je že to, da bo­do v celj­skih vrt­cih ven­dar­le za­me­nja­li ze­mljo. Lah­ko bi jo na­mreč že pred dva­naj­sti­mi le­ti, ko so na mi­zo do­bi­li sko­raj­da iden­tič­ne ana­li­ze ze­mlje v celj­skih vrt­cih. Ni šlo za za­u­pne po­dat­ke, a ta­krat se star­ši s tem ni­so ukvar­ja­li, kaj še­le se­da­nji star­ši, saj jih ve­či­na le­ta 2005 o la­stnih otro­cih še raz­mi­šlja­la ni.

Prah smo ta­ko ta­krat kot se­daj men­da dvi­go­va­li le no­vi­nar­ji in "eko­te­ro­ri­sti", kot je lo­kal­na oblast že pred le­ti ozna­či­la pr­ve­ga mo­ža Ci­vil­ne ini­ci­a­ti­ve Ce­lje Bo­ri­sa Šu­štar­ja. In po no­vem še "go­spa, ki se skri­va za ime­nom In­šti­tut, gre pa za za­seb­no go­spo­dar­sko druž­bo", kot se je ne­dol­go na­zaj iz­ra­zil celj­ski žu­pan Bo­jan Šrot. V mi­slih je imel Cvet­ko Ri­ba­rič La­snik, ki med stro­kov­nja­ki res iz­sto­pa, a po ne­po­sre­dno­sti. Kar je še po­seb­no po­hval­no, saj za­to, ker ima svoj In­šti­tut, za­slom­be ne mo­re is­ka­ti v ka­kšni dr­žav­ni ali dru­gi ve­čji in­sti­tu­ci­ji, tem­več mo­ra na­sta­vi­ti svo­jo hrb­te­ni­co. In po­sle­dič­no de­nar­ni­co ...

Po dru­gi stra­ni pa prav lju­dje, ki ima­jo vse za­led­je in na ka­te­re­ga mne­nje ob­či­na naj­več da, po­ve­do ma­lo. Ta­ko je de­ni­mo Ivan Er­žen le­ta 2007 mi­ril, da vi­so­ke vre­dno­sti tež­kih ko­vin v vr­tče­vskih igri­ščih ne vpli­va­jo na zdrav­je malč­kov. Če­mu bi po­tem ob­či­na ukre­pa­la?

Se­daj, ko se je v vrt­cih zvr­sti­lo že vsaj de­set ge­ne­ra­cij, bo vse­e­no ukre­pa­la. In za­kaj že? Ker so star­ši otrok v eno­ti Hu­di­nja pre­mo­gli to­li­ko po­gu­ma in zna­nja, da so ze­mljo sa­mi da­li v ana­li­zo. Ker si, za raz­li­ko od ti­stih, ki bi mo­ra­li po služ­be­ni dol­žno­sti ukre­pa­ti, ni­so za­ti­ska­li oči pred ne­na­va­dno bar­vo ze­mlje. Ta­ko so med star­ši spro­ži­li "celj­sko raz­sve­tlje­nje". Ob­či­na je ta­ko bi­la sko­raj­da pri­si­lje­na na­ro­či­ti ana­li­ze še za dru­ge vrt­ce. Če­prav je ja­sno, da v dva­naj­stih le­tih ko­vi­ne ni­so mo­gle kar iz­gi­ni­ti iz ze­mlje.

A ka­kor­ko­li je se­da­nja ge­sta ob­či­ne ven­dar­le po­hval­na, je tre­ba ve­de­ti, da je po­dob­nih igrišč v Ce­lju še ve­li­ko. In da jih brez po­mo­či dr­ža­ve in Evro­pe ne bo mo­go­če oči­sti­ti. Ta­ko bo to­kra­tno či­šče­nje Ce­lja spet le ka­plja v mor­je. Kot je bi­la pred le­ti, ko je na pri­si­lo Evrop­ske ko­mi­si­je ob­či­na mo­ra­la sa­ni­ra­ti kup na tleh sta­re cin­kar­ne, ki so ga iz­ko­pa­li ob gra­dnji ka­na­li­za­ci­je. In kam so po­le­ti de­po­ni­ra­li ze­mljo iz hu­dinj­ske­ga vrt­ca? Tik ob prej ome­nje­ni sa­ni­ra­ni kup. Pa ra­zu­mi to lo­gi­ko, če mo­reš.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.