Sod­stvo na tna­lu po­li­tič­ne opo­zi­ci­je

V opo­zi­cij­skih stran­kah SDS in NSi so pre­pri­ča­ni, da sod­stvo de­lu­je po dvoj­nih me­ri­lih in ne­pra­vič­no, vla­da­jo­če stran­ke pa me­ni­jo, da po­sa­me­zne na­pa­ke še ne do­ka­zu­je­jo sis­tem­skih te­žav

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Vza­dnjih le­tih je bi­la vr­sta pri­me­rov, v ka­te­rih so so­dni­ki, to­žil­ci in po­li­ci­sti pre­ko­ra­či­li in zlo­ra­bi­li po­o­bla­sti­la, je opo­zo­ril Vin­ko Go­re­nak (SDS). Ka­ko je mo­go­če, da je bi­lo pod­je­tje Eko-park iz Len­da­ve, ki je v pred­se­dni­ški vo­lil­ni kam­pa­nji le­ta 2012 kan­di­da­tu Da­ni­lu Tür­ku ne­za­ko­ni­to na­ka­za­lo 1500 evrov, za to ka­zno­va­no zgolj z opo­mi­nom, ne­ko dru­štvo, ki je zdaj­šnje­mu žu­pa­nu An­dre­ju Fi­štrav­cu na ena­ko ne­za­ko­nit na­čin na­ka­za­lo 100 evrov, pa je bi­lo ka­zno­va­no s 5000 evrov ka­zni, se je vpra­šal.

Na dvoj­na me­ri­la so­dišč po nje­go­vih be­se­dah ka­že tu­di pri­mer Zo­ra­na Va­skr­si­ća, ki mu je so­di­šče za­ra­di zgolj 124 evrov osnov­ne­ga dol­ga ru­bi­lo hi­šo. Na dru­gi stra­ni pa je bi­lo pod­je­tjem v la­sti dru­ži­ne lju­bljan­ske­ga žu­pa­na Zo­ra­na Jan­ko­vića od­pi­sa­nih 16 mi­li­jo­nov evrov dol­ga, je opo­zo­ril. Pre­pri­čan je, da so­di­šča ti­stim, ki so na pra­vi stra­ni, so­di­jo ta­ko, dru­gim pa dru­ga­če. Po be­se­dah Ive Di­mic (NSi) na­ve­de­ni pri­me­ri in dru­gi pri­me­ri iz pri­po­ro­či­la "več kot oči­tno ka­že­jo, da so­dni in dru­gi po­stop­ki ve­li­ko­krat ni­so vo­de­ni po na- če­lih pra­vič­no­sti in od­go­vor­no­sti, kar je te­melj­ni po­goj za prav­no dr­ža­vo".

Dr­žav­na se­kre­tar­ka na mi­ni­str­stvu za pra­vo­sod­je Ti­na Bre­celj je v pred­sta­vi­tvi sta­li­šča vla­de oce­ni­la, da na pod­la­gi po­sa­me­znih pri­me­rov ne mo­re­mo za­vze­ti sta­li­šča, da

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.