Pa­hor bi po­me­tel tu­di v dru­gem kro­gu

No­va­ko­va in Ša­rec nav­zgor, Tom­če­va zno­va pod de­se­ti­mi od­stot­ki

Vecer - - V ŽARIŠČU - Rok Kaj­zer

Če­tr­ti dan jav­no­mnenj­ske­ga mer­je­nja, ki ga za Ve­čer in Dnev­nik iz­va­ja Ni­na­me­dia, ni pri­ne­sel bi­stve­nih pre­mi­kov. Ro­ma­na Tomc, ki je vče­raj že pre­se­gla de­set od­stot­kov, se da­nes vra­ča pod to me­jo. Re­zul­tat je ne­ko­li­ko po­pra­vi­la Lju­d­mi­la No­vak, ki ji pod­po­ra v za­dnjih dneh ni­ha oko­li pe­tih od­stot­kov. Pr­vič je pre­se­gla šest od­stot­kov in je že bli­zu sed­mi­ci. Manj­ši po­pra­vek in po­nov­ni dvig nad dvaj­set od­stot­kov je za­be­le­žil Mar­jan Ša­rec, med­tem ko ne­spor­ni vo­dil­ni v na­ših raz­i­ska­vah, ak­tu­al­ni pred­se­dnik Bo­rut Pa­hor, na­da­lju­je "bi­va­nje" med 55 in 60 od­stot­ki. To­krat je si­cer do­se­gel naj­slab­ši re­zul­tat do­slej (55,9 od­stot­ka); naj­bolj­še­ga je imel pr­vi dan mer­je- nja, in si­cer sko­raj 60 od­stot­kov. Ne gle­de na po­slab­ša­nje mu ta re­zul­tat omo­go­ča udob­no zma­go že v pr­vem kro­gu.

Tu­di če bi v konč­ni­ci predsedniške tek­me pri­šlo do pre­o­bra­ta - te­ga mer­je­nja za zdaj še ne ka­že­jo -, bi Pa­hor sla­vil v dru­gem kro­gu vo­li­tev. Naj­bolj za­ni­miv, še zda­leč pa ne dra­ma­ti­čen bi bil dvo­boj z naj­re­snej­šim tek­me­cem Šar­cem. Pa­hor bi sla­vil z več kot 20-od­sto­tnim na­sko­kom. Če bi ve­li­ki skok v dru­gi krog uspel kan­di­dat­ki SDS Tom­če­vi, bi jo Pa­hor brez ka­kr­šne ko­li te­ža­ve pre­ma­gal, nič kaj bo­lje ji ne bi šlo v dru­gi kom­bi­na­ci­ji, če bi se ( bolj po ka­kšnem vo­lil­nem ču­de­žu) po­me­ri­la s Šar­cem. Jav­no­mnenj­ska raz­i­ska­va ob tem ka­že tu­di po­ča­sno, a vztraj­no zmanj­še­va­nje od­stot­ka pri ti­stih, ki v na­ši an­ke­ti na­po­ve­du­je­jo, da bo­do za­go­to­vo pri­šli na vo­li­šča. Če jih je to v za­čet­ku mer­je­nja na­po­ve­do­va­lo pre­se­ne­tlji­vo vi­so­kih 61 od­stot­kov, je ta­kih le še 53.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.