Po­manj­ka­nje ne­ka­te­rih spe­ci­a­li­stov:

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Ključ­na ome­ji­tev za de­lo­va­nje zdra­vstve­ne­ga sis­te­ma v Slo­ve­ni­ji je opa­zno manj zdrav­ni­kov, zla­sti zdrav­ni­kov spe­ci­a­li­stov na ne­ka­te­rih po­dro­čjih. Če ima­mo v 40 od­stot­kih spe­ci­al­no­sti pre­cej več zdrav­ni­kov kot v dr­ža­vah z op­ti­mal­no ure­je­nim zdra­vstvom in je za­to sko­raj pe­ti­na ali oko­li 1200 zdrav­ni­kov manj obre­me­nje­nih kot dru­god, zdrav­ni­kov v ve­či­ni spe­ci­al­no­sti opa­zno pri­manj­ku­je in so pre­o­bre­me­nje­ni. Ve­li­ko po­manj­ka­nje spe­ci­a­li­stov prav tam, kjer jih pre­bi­val­stvo naj­bolj po­tre­bu­je, po­sta­ja oz­ko gr­lo na­še­ga zdra­vstva.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.