Re­še­va­nje pred ka­ta­stro­fo

Po ob­ja­vi de­jan­ske glo­bi­ne lu­knje v bi­lan­cah hr­va­ške­ga kon­cer­na Agro­kor se vr­sti­jo na­po­ve­di o go­spo­dar­skih in po­li­tič­nih po­sle­di­cah mo­re­bi­tne­ga pro­pa­da naj­ve­čje­ga hr­va­ške­ga za­seb­ne­ga pod­je­tja

Vecer - - V ŽARIŠČU - To­do­rić se bra­ni s sple­tnim blo­gom Re­še­va­nje Agro­kor­ja po­memb­no tu­di za Mer­ca­tor

Alen­ka Bra­tu­šek, pred­se­dni­ca vla­de v ča­su, ko so ban­ke pro­da­le Mer­ca­tor Agro­kor­ju: "Kot ve­ste, ta­krat kot pred­se­dni­ca vla­de gle­de pro­da­je Mer­ca­tor­ja Agro­kor­ju ni­sem mo­gla na­re­di­ti ni­če­sar, za­to tu­di ni­če­sar ne mo­rem ob­ža­lo­va­ti. Dr­žav­ni de­lež v Mer­ca­tor­ju je bil pro­dan že le­ta 2005, pro­da­la ga je vla­da Ja­ne­za Jan­še, s tem pa je od­lo­ča­nje dr­ža­ve o la­stni­štvu Mer­ca­tor­ja pre­da­la no­vim la­stni­kom. O tem, kdo bo no­vi la­stnik, mo­ja vla­da ni mo­gla od­lo­ča­ti.

Prav ta­ko ni bi­lo mo­žno, da bi dr­ža­va po­nov­no vsto­pi­la v la­stni­štvo Mer­ca­tor­ja. Za to pre­pro­sto ni­smo ime­li sred­stev. Slo­ve­ni­ji ta­krat de­nar­ja nih­če ni ho­tel po­so­di­ti. Spo­mni­te se vlo­ge bo­ni­te­tnih agen­cij, go­vo­ri­če­nja o tem, da je Slo­ve­ni­ja na­sle­dnja Gr­či­ja, da k nam pri­ha­ja troj­ka in po­dob­no. Že za sa­na­ci­jo bank je bi­lo sred­stva tež­ko pri­do­bi­ti.

A po­manj­ka­nje sred­stev ni bi­lo edi­na ovi­ra za po­nov­ni vstop v Mer­ca­tor. Ob­sta­ja­la je še ena pre­pre­ka - evrop­ska pre­po­ved dr­žav­ne po­mo­či pod­je­tjem v te­ža­vah. Mer­ca­tor ni bil ' zdra­vo' pod­je­tje. Bil je za­dol­žen, po­so­jil pa ne bi mo­gel po­pla­ča­ti pra­vo­ča­sno. Za­to je po­tre­bo­val re­pro­gra­mi­ra­nje po­so­jil, na kar ban­ke ni­so pri­sta­le in so se ra­je od­lo­či­le za pro­da­jo. In še več: pro­da­jo Mer­ca­tor­ja so ce­lo po­go­je­va­le s tem, da bi no­vi la­stnik po­leg ku­pni­ne vanj vlo­žil še okrog pol mi­li­jar­de evrov - pod­je­tje do­ka­pi­ta­li­zi­ral. Če­prav bi to­rej dr­ža­va ime­la de­nar, bi bi­la s stra­ni Evrop­ske ko­mi­si­je dr­žav­ni na­kup Mer­ca­tor­ja in ka­snej­ša sa­na­ci­ja tr­go­vske­ga pod­je­tja obrav­na­va­na kot ne­do­vo­lje­na dr­žav­na po­moč." (uč) Z le­tom 2018 bo glav­ni iz­vr­šni di­rek­tor po­mur­ske Pan­vi­te, nam je po­tr­dil To­ni Ba­la­žič, do pro­da­je hr­va­ške­mu Agro­kor­ju šef upra­ve "naj­bolj­še­ga so­se­da" Mer­ca­tor­ja. Ma­ri­bor­čan Ba­la­žič s Pan­vi­to so­de­lu­je že naj­manj od skle­ni­tve do­ba­vi­telj­stva za Mer­ca­tor pred le­ti in (v) po­mur­ski pre­hramb­ni druž­bi zdaj sve­tu­je. Po na­ših po­dat­kih bo iz­vr­šni di­rek­tor za ne­o­snov­no de­jav­nost Pan­vi­te.

Ba­la­žič je v pre­hran­sko-pi­ja­ča­ski pa­no­gi ob Mer­ca­tor­ju že vo­dil tu­di Fruc­tal in Ži­to. Vsa tri pod­je­tja je pri­pra­vljal tu­di na pro­da­jo. Fruc­tal je da­nes v la­sti srb­ske­ga Nec­tar­ja, Ži­to pa hr­va­ške Po­drav­ke. 43-le­tni po­slov­než je kra­tek čas de­lo­val tu­di v med­na­ro­dni sve­to­val­ni druž­bi AT Ke­ar­ney. (va) Po­tem je tu­kaj po­lo­žaj Ivi­ce To­do­ri­ća, nek­da­nje­ga pr­ve­ga mo­ža Agro­kor­ja, ki je s spre­je­tjem ta­ko ime­no­va­ne­ga lex Agro­kor ostal brez po­lo­ža­ja v pod­je­tju, če­prav je for­mal­no še nje­gov (so)la­stnik. V jav­no­sti se ne po­ja­vlja več, ogla­ša pa se pre­ko svo­je­ga sple­tne­ga blo­ga, v ka­te­rem ne var­ču­je s kri­ti­ka­mi in ob­tož­ba­mi. Ker je re­vi­zi­ja po­ka­za­la, da ima Agro­kor za sko­raj dve mi­li­jar­di evrov več ob­ve­zno­sti kot pre­mo­že­nja, To­do­ri­će­vo for­mal­no la­stni­štvo ni­ma vre­dno­sti.

Po po­ne­delj­ko­vi ob­ja­vi iz­re­dne re­vi­zi­je fi­nanč­ne­ga sta­nja Agro­kor­ja je To­do­rić za­ni­kal na­ved­be, da bi ukra­del de­nar ali skri­val de­jan­sko sta­nje v pod­je­tju. Za­pi­sal je tu­di, da so bi­le po­pla­ča­ne vse ob­ve­zno­sti. V pred­ho­dnem blo­gu pa je na­po­ve­dal, da bo dr­žav­ne­mu to­žil­stvu ka­zen­sko ova­dil Ra­mlja­ka "za­ra­di ne­za­ko­ni­tih po­tez". Za­tr­dil je, da bo ova­dil tu­di lju­di iz Agro­kor­ja, ki so "v kon­cer­nu sto­ril ve­li­ko ško­do za­ra­di la­stnih in­te­re­sov". Zno­va je de­jal, da je lex Agro­kor "ne­u­sta­ven" in da je hr­va­ška vla­da za­ra­di in­te­re­sov po- Dra­ga­na Ra­du­si­no­vić, "Ivi­ca To­do­rić je pro­dal Agro­kor na dan, ko je ku­pil Mer­ca­tor. To pre­pro­sto dej­stvo je za­vr­nil pri­zna­ti, ver­je­tno pr­ven­stve­no se­bi. Vse je že ta­krat bi­lo ja­sno. Vi­so­ko za­dol­že­ni Agro­kor je ku­pil vi­so­ko za­dol­že­ni Mer­ca­tor ta­ko, da je Ivi­ca To­do­rić za vi­so­ko ri­zič­ni kre­dit, te­žek pol mi­li­jar­de evrov, za­lo­žil svo­je pre­mo­že­nje Agro­kor­ja. To­li­ko za­dol­že­ne­mu mu v Mo­skvi Sber­bank ne­kaj me­se­cev po­zne­je da še 600 mi­li­jo­nov evrov. De­nar, ki se mo­go­če lah­ko vr­ne sa­mo s pro­da­jo de­la ali ce­le­ga kon­cer­na. Ni­ka­kor sa­mo iz po­slo­va­nja.

To­do­rić je oblju­bil, da bo pro­ces spo­ji­tve dveh ma­lo­pro­daj v funk­ci­o­nal­no ce­lo­to za­klju­čen v treh le­tih. Za­ra­di ne­spo­sob­no­sti svo­je­ga me­ne­džmen­ta, mor­da pa tu­di za­ra­di sla­bih na­me­nov, mu tu­di to ni uspe­lo. Mer­ca­tor je bil pro­dan za naj­viš­jo mo­žno ce­no, da bi bi­li s tem re­še­ni slo­ven­ski pro­i­zva­jal­ci. Za­ča­sno. Ku­pljen je bil kot po­skus ob­stan­ka Agro­kor­ja. Za kre­di­to­da­jal­ce je bil cilj bo­do­ča uspe­šnej­ša sa­me­zni­kov ustva­ri­la raz­me­re, da bi pre­vze­li Agro­kor. V hr­va­ških me­di­jih ugi­ba­jo, kdaj ga bo­do are­ti­ra­li, in na­mi­gu­je­jo, da se bo pred po­li­ci­jo skril v tu­ji­no, mor­da v Sr­bi­jo ali Ru­si­jo.

Gle­de re­še­va­nja Agro­kor­ja kro­ži več raz­li­čic; po eni bi Agro­kor re­še­va­li ta­ko, da bi zdra­vo je­dro pod­je­tja pre­ne­sli v "no­vi Agro­kor", med­tem ko bi v sta­rem pu­sti­li dol­go­ve in pro­da­ja zdru­že­ne ma­lo­pro­da­je re­gi­je ne­ke­mu ve­čje­mu igral­cu. Agro­kor je z na­ku­pom Mer­ca­tor­ja pre­vzel v svo­jo bi­lan­co Mer­ca­tor­jev dolg, a nik­dar ni pov­sem kon­so­li­di­ral po­slo­va­nja. Če bi ga bil, bi bi­la bi­lan­ca Agro­kor­ja še ve­li­ko prej še slab­ša. V vsa­kem pri­me­ru je bil de­nar kre­di­to­da­jal­cev pre­to­čen z dež­ja pod kap, ob­stoj re­gi­o­nal­nih do­ba­vi­te­ljev no­ve zdru­že­ne ve­ri­ge pa je ostal od­vi­sen od po­go­jev pro­da­je in na­či­nov po­slo­va­nja, ti­pič­nih za ne­ra­zvit Bal­kan: to je mo­del iz­si­lje­va­nja in od­vi­sno­sti. Tri le­ta po na­ku­pu Mer­ca­tor­ja Agro­kor pri­ča­ko­va­no raz­pa­da. Mo­žni kri­mi­nal bo­do ugo­ta­vlja­la so­di­šča, zna­tni del dol­ga ni­ko­li ne bo pla­čan. Kar je za­res pro­blem, je iz­ziv pro­i­zva­jal­cem v re­gi­ji: ka­kšne po­go­je ob­stan­ka jim dol­go­roč­no pri­na­ša ma­lo­pro­daj­na mre­ža, ki se bo dvi­gni­la iz pe­pe­la. Za hr­va­ško go­spo­dar­stvo je ključ­no, ko­li­ko zrn zla­ta je v tem pe­pe­lu dol­ga. V vsa­kem pri­me­ru: ne­ko­mu pro­pad, dru­ge­mu pa po­ce­ni šo­ping do­brih firm." te re­še­va­li po­se­bej. To­rej po­dob­no, kot je Slo­ve­ni­ja na­re­di­la pri NLB in NKBM. Dru­ga mo­žnost bi bil pre­nos sla­bih ter­ja­tev na sla­bo ban­ko, da bi ta­ko oči­sti­li bi­lan­ce Agro­kor­ja in mu omo­go­či­li na­dalj­nje po­slo­va­nje. Tre­tja mo­žnost pa bi bi­la hi­tra pro­da­ja naj­bolj vre­dnih de­lov pod­je­tja, to so ži­vil­ske druž­be, med­tem ko bi tr­go­vski druž­bi Mer­ca­tor in Kon­zum v pa­ke­tu pro­da­li stra­te­ške­mu kup­cu, Dr. Bo­go­mir Ko­vač, pro­fe­sor eko­no­mi­je, Eko­nom­ska fa­kul­te­ta v Lju­blja­ni "Afe­ra Agro­kor je do­bi­la s ce­lo­vi­tim re­vi­zij­skim po­ro­či­lom dra­ma­tič­ne raz­se­žno­sti, po­memb­ne tu­di za Mer­ca­tor in Slo­ve­ni­jo. Hr­va­ška je pre­pro­sto pre­majh­na in pre­šib­ka za ta­kšen po­slov­ni pre­tres. Po­gub­na for­mu­la pa je pov­sod ena­ka. Po­tre­bu­je­mo iz­naj­dljiv in go­lju­fiv me­ne­džer­ski tim, ogro­men kre­di­tni ci­klus z ne­ver­je­tno pod­po­ro bank, la­žni­ve re­vi­zij­ske hi­še in ko­rup­cij­ske vla­dne re­gu­la­tor­je. To­do­ri­ćev po­slov­ni im­pe­rij je bil šol­ski pri­mer ta­kšne­ga šti­ri­ko­tni­ka.

To­do­rić je svo­je po­slov­ne me­ga­lo­man­ske od­lo­či­tve vse­sko­zi ma­zal z ban­čni­mi kre­di­ti. Ob­ve­zno­sti za dve mi­li­jar­di pre­se­ga­jo vre­dnost pre­mo­že­nja, za­to po­slov­ne­ga sis­te­ma ni mo­go­če re­ši­ti. Ne­pra­vil­no­sti se­ga­jo v ob­do­bje 2010-2015, ra­ču­no­vod­ska za­va­ja­nja v čas od le­ta 2006, iz­gu­be 2013-2015 so bi­le pri­kri­te, po­slov­ni iz­ka­zi la­žni. Tu so na­pač­ni pri­ka­zi pre­mo­že­nja, ob­ve­zno­sti, obre­sti, pre­no­sov med pod­je­tji, skriv­no­stna so na­ka­zi­la dru­ži­ni in dru­gim ... Lex Agro­kor s či­mer bi ta v eni po­te­zi pri­šel do ve­li­ke­ga bal­kan­ske­ga tr­ži­šča. Re­še­va­nje Agro­kor­ja se­ve­da za­de­va slo­ven­ski Mer­ca­tor, ki je v nje­go­vi la­sti in ga za zdaj pred ne­po­sre­dni­mi ukre­pi iz Hr­va­ške va­ru­je ta­ko ime­no­va­ni lex Mer­ca­tor, za­kon, ki je v upra­vo Mer­ca­tor­ja na­me­stil po­seb­ne­ga po­o­bla­ščen­ca, ki naj pre­pre­či po­sle, ki bi iz­čr­pa­va­li Mer­ca­tor za re­še­va­nje Agro­kor­ja. V Mer­ca­tor­ju ne skri­va­jo, da si naj­bolj že­li­jo stra­te­ške­ga par­tner­ja z dol­go­roč­no stra­te­gi­jo in ka­pi­ta­lom za in­ve­sti­ci­je in ši­ri­tev na tr­ži­šču. Ve­li­ko slab­ša mo­žnost za slo­ven­ske­ga tr­gov­ca bi bi­la pro­da­ja fi­nanč­nim skla­dom, ki bi ga obrav­na­va­li le kot krat­ko­roč­no ka­pi­tal­sko na­lož­bo in ga na­to pro­da­li na­prej. po­me­ni dr­žav­no is­ka­nje fi­nanč­ne­ga re­ši­te­lja in po­kri­tje po­li­tič­nih elit na ra­čun To­do­ri­ća.

Kaj no­va dej­stva po­me­ni­jo za Mer­ca­tor? Slo­ve­ni­ja je po­sle s To­do­ri­ćem skle­pa­la pod la­žni­mi po­go­ji, za­to je pro­daj­na po­god­ba spor­na, mor­da ce­lo nič­na. Agro­kor je v ča­su po­ga­janj, na­ku­pa in po­slo­va­nja de­lo­val prav­no spor­no, gre za fri­zi­ra­nja po­slov in uma­za­ne po­li­tič­ne bit­ke. Lah­ko Ce­rar­je­va vla­da re­ši Mer­ca­tor? Tež­ko. Njen lex Mer­ca­tor je opa­zo­val­ni­ca za­greb­ških skri­val­nic, ne pa lo­vska pre­ža za po­slov­ni od­strel. Po­li­tič­na uso­da te vla­de ni Pi­ran­ski za­liv, tem­več Mer­ca­tor." (va)

Fo­to: Ro­bert BALEN

Pro­test ko­a­li­ci­je Zdru­že­ne le­vi­ce le­ta 2014 ni pre­pre­čil pro­da­je Mer­ca­tor­ja Agro­kor­ju.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.