"Kma­lu se vam v Da­ni­ci pri­dru­žim"

Pri­ča­ko­va­nje ra­ste. No­vem­bra bo­do v Sto­ži­cah z Ri­bljo čor­bo na­sto­pi­li sta­no­val­ci Do­ma Da­ni­ce Vo­gri­nec, ki jih je vče­raj obi­skal le­gen­dar­ni Bo­ra Đorđe­vić

Vecer - - MARIBOR - Spo­min na noč, ko nih­če ni spal Na krat­ko "Duh je ušel iz ste­kle­nič­ke"

Zdra­vo, so­šol­ci!" se je na­smeh­nil Bo­ra Đorđe­vić, le­gen­dar­ni pe­vec Ri­blje čor­be, in raz­ši­ril ro­ke na pol­ni te­ra­si po­bre­ške­ga Do­ma Da­ni­ce Vo­gri­nec. Ni bi­lo pro­ste­ga sto­la pred naj­ve­čjim ma­ri­bor­skim do­mom upo­ko­jen­cev in zde­lo se je, da je na obisk pri­šel sta­ri zna­nec, pri­ja­telj. "Ne­moj, da ideš mo­jom uli­com," je za­če­lo od­zva­nja­ti, usu­li so se ob­je­mi, po­lju­bi, pro­šnje za sku­pna fo­to­gra­fi­ra­nja, pa­dle so pr­ve run­de je­gra in što­ka, vsaj na mi­zah ti­stih, ki jim zdra­vi­la to do­pu­šča­jo. Če se že gre­mo ro­ke­nrol, se ga gre­mo do kon­ca. Ta­ko živ je še spo­min na raz­vpi­to maj­sko go­sto­va­nje kul­tne srb­ske sku­pi­ne na DA­Ni­ci, pri­re- di­tvi, ki jo dom pri­re­ja že od le­ta 2010. Več kot pet ti­soč obi­sko­val­cev se jih je zbra­lo le­tos. Ne, nih­če ni spal ti­sto noč v Da­ni­ci, naj­brž ni­ti ni ho­tel spa­ti. Vsaj so­deč po nav­du- še­nju, ki ga je bi­lo vče­raj ču­ti­ti pred do­mom, ko je Đorđe­vić, ki bo 1. no­vem­bra do­pol­nil 65 let, svo­je go­sti­te­lje pri­šel še ura­dno po­va­bit na ve­li­ki kon­cert, ki bo 18. no­vem­bra

"Mi2 pi­še­ma po­e­zi­je"

Mi2 pi­še­ma po­e­zi­je so or­ga­ni­za­tor­ji, Uni­ver­za v Ma­ri­bo­ru, ŠOUM in Klub ma­ri­bor­skih štu­den­tov, na­slo­vi­li no­coj­šnji glas­be­no-li­te­rar­ni na­stop "naj­gla­snej­ših grl" glas­be­ne sku­pi­ne Mi2 s pred­sta­vi­tvi­jo knji­ge Jer­ne­ja Dirn­be­ka Pev­ci po­za­blje­nih pe­smi, ki bo pod ar­ka­da­mi Uni­ver­zi­te­tne knji­žni­ce v Ma­ri­bo­ru ob 18. uri.

Dvi­go­va­li bo­do se­be in Ma­ri­bor

Od da­nes do so­bo­te bo v me­stu že tre­tji fe­sti­val Ko dvi­gnem se­be, dvi­gnem Ma­ri­bor. Gre za 20 brez­plač­nih pri­re­di­tev, na­me­nje­nih pred­sta­vi­tvi oro­dij, ki jih lah­ko lju­dje upo­ra­bi­jo za iz­bolj­ša­nje svo­je­ga ži­vlje­nja, oko­lja in po­sle­dič­no druž­be. Fe­sti­val bo po­te­kal v Na­ro­dnem do­mu Ma­ri­bor, ča­stni po­kro­vi­telj je ma­ri­bor­ski žu­pan An­drej Fi­štra­vec. Da­nes bo­do od 15.30 raz­lič­ni pre­da­va­te­lji go­vo­ri­li "o tem, če­sar nas v šo­li ne uči­jo" - o kre­a­tiv­nem raz­mi­šlja­nju, in­ter­ne­tnih pa­steh za mla­de, po­sle­di­cah mla­do- v Are­ni Sto­ži­ce. Sku­pi­na bo pra­zno­va­la šti­ri­de­se­to oble­tni­co de­lo­va­nja, na oder pa bo sto­pi­lo tu­di pet­in­dvaj­set čla­nov zbo­ra Do­ma Da­ni­ce Vo­gri­nec, ta­ko kot ma­ja. "Kra­sni sta­ri lju­dje so, ki uži­va­jo, ko lah­ko po­je­jo, in ki ima­jo ra­di Ri­bljo čor­bo. In mi ima­mo ra­di njih. Ko smo jih sli­ša­li pre­pe­va­ti Ne­moj, da ideš mo­jom uli­com, smo si za­že­le­li, da se nam pri­dru­ži­jo v Lju­blja­ni, sploh ko mi je di­rek­tor do­ma po­ve­dal, ka­ko so se na nas pri­pra­vlja­li, da od vzne­mir­je­nja sko­raj ni­so mo­gli spa­ti. Da­nes smo drug dru­ge­ga raz­ve­se­li­li," pra­vi Đorđe­vić, ki je go­sti­te­ljem, ma­lo za ša­lo, ma­lo za­res, de­jal, da se jim v do­mu kma­lu pri­dru­ži. Rad se spo­mi­nja ti­ste­ga maj­ske­ga ve­če­ra. "Bi­lo je ze­lo ener­gič­no in do­bi­li smo po­hva­le, da je bil to

le­tne­ga pre­sto­pni­štva in ob­ču­te­nju ozi­ro­ma za­ple­ta­nju v zgod­be. Dan se bo za­klju­čil z na­sto­pom sku­pi­ne Pla­tin ob 20. uri. V pe­tek bo­do pred­sta­vi­li orod­ja so­ci­al­ne eko­no­mi­je in njen pri­spe­vek k ra­zvo­ju bolj etič­ne in traj­no­stne druž­be. So­bo­ta pa je med 8. in 16. uro na­me­nje­na dru­že­nju, glas­bi, pe­tju in ple­su, če­mur se bo­do pri­klju­či­li tu­di ne­ka­te­ri zna­ni, med nji­mi Li­di­ja Ko­drič, Jer­nej Kun­tner in Mar­ko Sor­šak - So­ki.

Test ho­je in pred­sta­vi­tev pro­gra­ma Svit

Zdra­vstve­no­vzgoj­ni cen­ter (ZVC) Zdra­vstve­ne­ga do­ma dr. Adol­fa Drol­ca Ma­ri­bor or­ga­ni­zi­ra ju­tri, v pe­tek, 13. ok­to­bra, ob sve­tov­nem dne­vu ho­je (ki je 15. ok­to­bra) test ho­je - pre­iz­kus te­le­sne vzdr­žlji­vo­sti na dva ki­lo­me­tra, ki ga bo­do iz­va­ja­li od 9. do 11. ure ter od 15. ure do 16.30 s pred­ho­dno pri­ja­vo v kle­tnih pro­sto­rih Štu­dent­ske­ga di­s­pan­zer­ja (Ob par­ku 5, Ma­ri­bor). Po kon­cu te­sti­ra­nja bo­do sve­to­val­ke za pro­mo­ci­jo zdrav­ja ude­le­žen­cem in­di­vi­du­al­no sve­to­va­le. V kle­tnih pro­sto­rih Štu­dent­ske­ga di­s­pan­zer­ja bo tu­di pred­sta­vi­tev pro- eden naj­lep­ših do­god­kov. Pred kon­cer­tom smo z va­ro­van­ci do­ma tu­di va­di­li. Všeč mi je bi­la lju­be­zen, ki jo no­si­jo v se­bi. Pri­znam, ide­ja o sku­pnem kon­cer­tu me je naj­prej pu­sti­la od­pr­tih ust, a se mi je zde­la vzne­mir­ljiv iz­ziv. Bi­lo je vre­dno. Ni­ko­li ni pre­po­zno za mal­ce ro­ke­nro­la," se z ro­ko po­dr­gne po bra­di in na­po­ve, da bo­do v Sto­ži­cah za­ži­ga­li tu­di Mi2 in Van Go­gh.

Za­do­vo­ljen je vr­vež na te­ra­si pred dom­sko ka­var­no opa­zo­val di­rek­tor Mar­ko Sla­vič. "Ni eno­stav­no, ker je duh ušel iz ste­kle­nič­ke, a ga ne že­li­mo vr­ni­ti na­zaj. Vi­de­ti lju­di, ki se sme­ji­jo, ki so sreč­ni, ki ne po­tre­bu­je­jo an­ket o tem, ali se v do­mu po­ču­ti­jo do­bro ... To je na­še vo­di­lo. Tr­dno smo od­lo­če­ni, tu­di z nad­člo­ve­ški­mi na­po­ri, te na­sme­he ohra­nja­ti," pra­vi in pri­sto­pi k sku­pin­ski fo­to­gra­fi­ji va­ro­van­cev. "Ro­ke­nrol je eno­sta­ven in čist, da pa na­sto­pa­jo na ju­bi­lej­nem kon­cer­tu na­še ome in ded­ki, pa ni bi­lo eno­stav­no. Pred le­ti je bi­lo kaj ta­ke­ga še ne­pred­sta­vlji­vo in po­no­sen sem, da smo od­pr­li ta­ko dru­gač­no zgod­bo, ki so jo na­ši sta­no­val­ci spre­je­li za svo­jo. Ja­sno, to ni či­sta ro­ke- nrol ge­ne­ra­ci­ja, a je za­ni­mi­vo vi­de­ti, s ka­ko ve­li­ko že­ljo se uči­jo no­vih te­ks­tov in ohra­nja­jo, kot bi re­kli stro­kov­nja­ki, ko­gni­tiv­ne funk­ci­je. Mi te­mu re­če­mo, da se ima­jo fajn. Je pa v Slo­ve­ni­ji ve­li­ko ne­vo­ščljiv­cev, skep­ti­kov, ki jih je tre­ba pre­pri­ča­ti pri ta­kih pro­jek­tih," pri­po­ve­du­je di­rek­tor. Po­bre­ška in ta­bor­ska eno­ta do­ma sta kar tek­mo­va­li, ka­te­ra bo prej iz­bra­la ko­mad, ki ga bo­do za­pe­li s Čor­bo. Na Ta­bo­ru so bolj za Ne­moj, da ideš mo­jom uli­com, na Po­brež­ju pa za Vo­lim že­ne. Hu­da di­le­ma, skrat­ka.

gra­ma Svit z mi­ni mo­de­lom čre­ves­ja in SVIT in in­fo toč­ka za pro­gram Svit (na­me­sto pr­ve­ga pet­ka v me­se­cu).

Po­roč­ni se­jem v Ha­ba­kuku

Po ne­kaj le­tih se v Ma­ri­bor vra­ča se­jem po­ro­ke, ki bo to so­bo­to, 14. ok­to­bra, med 10. in 20. uro v ho­te­lu Ha­ba­kuk. Po­roč­ni se­jem v ho­te­lu Ha­ba­kuk je v Ma­ri­bor že pred le­ti pri­va­bil šte­vil­ne pa­re in go­stil raz­sta­vljav­ce in po­nu­dni­ke po­roč­nih sto­ri­tev. No­va eki­pa or­ga­ni­za­tor­jev je v je­sen­skem ča­su se­jem po­ro­ke pri­pra­vi­la v so­de­lo­va­nju s Ter­ma­mi Ma­ri­bor, pod okri­lje ka­te­rih so­di Ho­tel Ha­ba­kuk. Vr­hu­nec se­jem­ske­ga do­ga­ja­nja bo mo­dna re­vi­ja, ki bo ob 18. uri. Na njej bo­do pred­sta­vi­li po­roč­ne oble­ke pri­zna­nih bla­gov­nih znamk.

To­krat Slo­ve­ni­ja pro­ti Hr­va­ški

V Hi­ši Sta­re tr­te bo ju­tri, v pe­tek, ob 19. uri že dru­gi pet­kov vin­ski du­el. "Po­me­ri­la" se bo­sta slo­ven­ski Vi­no Gra­ben in hr­va­ška Vi­na­ri­ja Vo­šti­nić-Kla­snić. Da bo tu­di pe­tek, 13., sre­čen, bo­do ob vi­nu skr­be­le do­bro­te iz krom­pir­ja. (mbk)

Fo­to: Igor NAPAST

"Zdra­vo, so­šol­ci!" je svo­je naj­sta­rej­še obo­že­val­ce pred Do­mom Da­ni­ce Vo­gri­nec poz­dra­vil Bo­ra Đorđe­vić.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.