Igra na obre­me­nje­nih tleh

Ob­či­na bo ze­mljo ven­dar­le za­me­nja­la pri enaj­stih eno­tah celj­skih vrt­cev, kar bi lah­ko sto­ri­la že le­ta 2005, a je pre­plah ta­krat po­mi­ril di­rek­tor zdra­vstve­ne­ga za­vo­da in pri­ma­rij Ivan Er­žen

Vecer - - CELJSKO - Er­žen oce­nil, da ni po­ve­ča­ne­ga tve­ga­nja za zdrav­je otrok Ob­či­na iz­po­sta­vlja, da ni dr­žav­nih stan­dar­dov

Ziz­je­mo eno­te vrt­ca na Lju­beč­ni, ki je kra­jev­no naj­bolj od­da­lje­na od Ce­lja, in vrt­ca na Po­lu­lah, kjer je igri­šče ure­je­no na ume­tni ma­si, so prav vsa celj­ska vr­tče­vska igri­šča one­sna­že­na. Na­tanč­ne­je, v vseh so iz­me­ri­li pre­vi­so­ke vre­dno­sti kad­mi­ja, svin­ca in cin­ka, po­ne­kod še ba­kra, ar­ze­na in ži­ve­ga sre­bra. Ne­kje vre­dno­sti pre­se­ga­jo mej­ne vre­dno­sti, dru­gje tu­di opo­zo­ril­ne, na obeh igri­ščih eno­te Ga­ber­je, ki sta naj­bliž­ji tlom sta­re cin­kar­ne ( po­le­ti so med sa­na­ci­jo vrt­ca Hu­di­nja prav v to eno­to pre­se­li­li malč­ke), in eno­te Son­ce v sre­di­šču me­sta pa ce­lo pre­se­ga­jo kri­tič­ne vre­dno­sti.

"Me­stna ob­či­na Ce­lje bo po­sto­po­ma za­me­nja­la ze­mlji­no na vseh igri­ščih celj­skih jav­nih vrt­cev, ra­zen na igri­šču na Lju­beč­ni in Po­lu­lah. Za tak ukrep se je od­lo­či­la na pod­la­gi konč­ne­ga po­ro­či­la kon­trol­ne­ga mo­ni­to­rin­ga sta­nja tal na igri­ščih celj­skih vrt­cev, ki ga je pre­je­la v za­čet­ku ok­to­bra," so vče­raj spo­ro­či­li s celj­ske ob­či­ne. "Pred­nost pri sa­na­ci­ji bo­sta ime­la vr­tec v Ga­ber­jah in eno­ta Son­ce ob Ka­ju­ho­vi uli­ci. Za sa­na­ci­jo vr­tče­vskih igrišč je v re­ba­lan­su le­to­šnje­ga pro­ra­ču­na že na­me­nje­nih 450.00 evrov, v pre­dlo­gu pro­ra­ču­na za le­to 2018 pa 300.000 evrov." Ok­to­bra do­blje­na ana­li­za je po­sle­di­ca ak­tiv­no­sti, ki so jih la­ni za­če­li star­ši malč­kov, ki obi­sku­je­jo vr­tec na Hu­di­nji. Ta­krat so sa­mi opa­zi­li ne­na­va­dno bar­vo ze­mlji­ne, jo da­li v ana­li­zo ter z re­zul­ta­ti spo­mla­di se­zna­ni­li vod­stvo vrt­ca in ob­či­no. Sle­di­la je sa­na­ci­ja, ki pa star­šev pov­sem ni po­mi­ri­la, saj je bi­lo v vme­snih ana­li­zah vse­e­no opa­zi­ti pre­vi­so­ke vre­dno­sti ar­ze­na. Kam so te se­daj iz­gi­ni­le, star­šem tu­di po se­stan­ku z lju­dmi, ki so sa­na­ci­jo nad­zi­ra­li, ni naj­bolj ja­sno. "Ver­je­tno ste sle­di­li te­mu vi­har­ju v ko­zar­cu vo­de, ki je na­stal po kon­ča­ni sa­na­ci­ji," je sve­tni­kom na za­dnji se­ji ob­čin­ske­ga sve­ta ko­nec sep­tem­bra sta­nje opi­sal žu­pan Bo­jan Šrot in jih obe­nem po­mi­ril, da so ana­li­ze po­ka­za­le, da je ze­mlja "pra­va". "Stro­kov­nja­ki so po­ja­sni­li, da ze­mlje brez ar­ze­na v Slo­ve­ni­ji ni," jim je med dru­gim po­ja­snil. Ta­krat je do­dal, da bo­do na po­do­ben na­čin v Ce­lju sa­ni­ra­li še šest do se­dem igrišč, "da ne bo ni­ti naj­manj­še­ga dvo­ma, da bi lah­ko na ka­kr­šen ko­li na­čin otro­ci pri­šli v si­tu­a­ci­jo, ki bi bi­la ne­var­na za nji­ho­vo zdrav­je".

Kot je se­daj vi­de­ti, se je žu­pan ne­ko­li­ko uštel, saj bo­do ze­mlji­no se­daj za­me­nja­li enaj­stim eno­tam vrt­cev. Pred­vsem pa se je v pri­mer­ja­vi z le­tom 2005, ko so v Ce­lju že opra­vi­li ana­li­ze igrišč pri vseh vrt­cih in pri­šli do pre­cej po­dob­nih re­zul­ta­tov, ob- Vr­tec Hu­di­nja pred sa­na­ci­jo ja­sno do­ka­zu­je, da je spre­je­ti pro­to­kol eno, de­jan­sko sta­nje pa ne­kaj po­svem dru­ge­ga. čin­ska po­li­ti­ka do te pro­ble­ma­ti­ke konč­no pre­cej spre­me­ni­la. Sa­mi po­ja­snju­je­jo, da sta bi­la le­ta 2005 v ana­li­zo vklju­če­na le kad­mij in svi­nec ter da ta­krat še ni bi­lo pra­vil­ni­ka, ki do­lo­ča na­čin vzor­če­nja (šte­vi­lo vzor­cev, glo­bi­no vzor­če­nja ...). Za­to je po nji­ho­vem mne­nju re­zul­ta­te obeh kon­trol­nih mo­ni­to­rin­gov tež­ko pri­mer­ja­ti, če­prav na splo­šno ka­kšnih bi­stve­nih raz­lik med nji­ma ni. "Za­ra­di šte­vil­nih no­vi­nar­skih vpra­šanj, za­kaj se Me­stna ob­či­na Ce­lje ni lo­ti­la za­me­nja­ve ze­mlji­ne že pred le­ti, zno­va po­u­dar­ja­mo, da je svo­je od­lo­či­tve spre­je­ma­la iz­ključ­no na pod­la­gi mne­nja stro­kov­nja­kov. Le­ta 2007 je na­ro­či­la po­seb­no raz­i­ska­vo, s ka­te­ro je že­le­la pri­do­bi­ti stro­kov­no oce­no tve­ga­nja za zdrav­je otrok, ki se igra­jo na vr­tče­vskih otro­ških igri­ščih. Ta­kra­tni di­rek­tor Za­vo­da za zdra­vstve­no var­stvo Ce­lje, pri­ma­rij in do­cent dr. Ivan Er­žen, je v skle­pni oce­ni raz­i­ska­ve za­pi­sal, da je pri­spe­vek k sku­pni obre­me­ni­tvi z do­lo­če­no ko­vi­no za­ne­mar­lji­vo maj­hen in da za­ra­di igra­nja na vr­tče­vskih igri­ščih v Ce­lju ne pri­ha­ja do po­ve­ča­ne­ga tve­ga­nja za zdrav­je otrok." Edi­no, kar so ta­krat spre­je­li in s či­mer ne­ka­te­re rav­na­te­lji­ce celj­skih vrt­cev ma­ha­jo še da­nes, je ta­ko ime­no­va­ni Pro­to­kol rav­nanj pri igri otrok v pe­skov­ni­kih in na igri­ščih, "ki je še ve­dno v ve­lja­vi in ga v vrt­cih mo­ra­jo do­sle­dno iz­va­ja­ti", tr­di­jo na ob­či­ni. Zgolj ne­kaj­mi­nu­tno opa­zo­va­nje igrišč pa do­ka­zu­je, da ni rav­no ta­ko. V pro­to­ko­lu je na­mreč na­ve­de­no, da go­lih po­vr­šin prak­tič­no ni, ker da re­dno skr­bi­jo za trav­no ru­šo in za­tra­vi­tev. Tal­ne po­vr­ši­ne pod Pred krat­kim so po dol­go­le­tnih pri­za­de­va­njih ob I. gi­m­na­zi­ji Ce­lje zgra­di­li te­lo­va­dni­co. Te­daj se še nih­če ni spra­še­val, kam bo­do iz­va­jal­ci ze­mlji­no od­pe­lja­li. Da­nes, ko je zna­no, da je igri­šče ob vr­tče­vski eno­ti Son­ce, ki le­ži tik ob gi­m­na­zi­ji, eno naj­bolj one­sna­že­nih, je vpra­ša­nje še­le po­sta­lo ak­tu­al­no. Gra­dnjo je fi­nan­ci­ra­lo mi­ni­str­stvo za iz­o­bra­že­va­nje, zna­nost in šport, de­la pa je pre­vze­lo pod­je­tje GH Hol­ding v so­de­lo­va­nju s CGP No­vo me­sto; po­ma­ga­li so šte­vil­ni po­di­z­va­jal­ci. A kot smo ne­u­ra­dno iz­ve­de­li, ze­mlje ni­so od­pe­lja­li ni­ka­mor, tem­več so jo upo­ra­bi­li za­to, da so z njo te­lo­va­dni­co ne­ko­li­ko dvi­gni­li. igra­li naj bi bi­le vse za­šči­te­ne z va­ro­val­no pod­la­go, obre­me­nje­ne po­ti so tla­ko­va­ne, kjer pa pra­še­nja (de­ni­mo pod dre­ve­si) ne mo­re­jo pre­pre­či­ti, tla mo­či­jo. A ne­kaj so pra­vi­la na pa­pir­ju, pov­sem dru­gač­na pa je (vsaj bi­la) re­al­nost. "Ne na­za­dnje že­li­mo po­u­da­ri­ti, da ta­ko kot v le­tu 2007 in vse do da­nes na dr­žav­ni rav­ni še ve­dno ni­so spre­je­ti stan­dar­di gle­de pri­mer­ne in ustre­zne ka­ko­vo­sti sta­nja tal na otro­ških igri­ščih," po­u­dar­ja­jo na ob­či­ni.

Kot so v vče­raj­šnjem spo­ro­či­lu za jav­nost še do­da­li, so za sa­na­ci­jo vrt­ca v Ga­ber­jah že za­če­li pri­pra­vlja­ti pro­jek­tno do­ku­men­ta­ci­jo, bo­do pa pri tem po­tre­bo­va­li so­glas­je Za­vo­da za kul­tur­no de­di­šči­no Slo­ve­ni­je. Obe­nem v teh dneh za­klju­ču­je­jo sa­na­ci­jo vrt­ca Hu­di­nja. "Ker so se v jav­no­sti po­ja­vi­li očit­ki, da naj bi bi­lo tu­di v tej ze­mlji pre­več ar­ze­na, je Me­stna ob­či­na Ce­lje na­ro­či­la kon­trol­ni mo­ni­to­ring sa­ni­ra­nih tal, ki je po­ka­zal, da je vseb­nost ar­ze­na pod mej­no vre­dno­stjo po Ured­bi o mej­nih, opo­zo­ril­nih in kri­tič­nih imi­sij­skih vre­dno­sti ne­var­nih sno­vi v tleh. Iz­mer­je­na vre­dnost ar­ze­na je na­mreč zna­ša­la 13 mi­li­gra­mov na ki­lo­gram su­he sno­vi. Ko bo­do v la­bo­ra­to­ri­ju pod­je­tja Eri­ko kon­ča­li še ana­li­ze za ne­ka­te­re dru­ge tež­ke ko­vi­ne, ki smo jih že­le­li pre­ve­ri­ti, bo opra­vlje­na pri­mo­pre­da­ja del, v no­vem­bru pa sle­di še za­sa­di­tev no­vih dre­ves."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.