Ni še zna­no, kdaj bo no­vo so­je­nje

Franc Hor­vat je bil na so­bo­škem okro­žnem so­di­šču ob­so­jen na šest me­se­cev po­goj­ne za­por­ne ka­zni, ker je Sta­ni­sla­vu Mi­la­ku do­mnev­no omo­go­čil po­sel po­sta­vi­tve no­ve ob­čin­ske sple­tne stra­ni, a se viš­ji so­dni­ki s ta­ko od­lo­či­tvi­jo ni­so stri­nja­li

Vecer - - POMURJE - Žu­pa­no­va zlo­ra­ba po­lo­ža­ja in pod­je­tni­ko­vo pri­re­ja­nje po­nudb Od­ve­tnik gra­di obram­bo na po­no­vlje­nem so­je­nju

Pe­ti bel­tin­ski Ok­to­ber­fest je to­krat pr­vič tra­jal dva dni. Or­ga­ni­za­tor­ji so v do­go­dek vklju­či­li ve­li­ko fe­sti­val­skih zna­čil­no­sti, kot so de­kle­ta v dirn­dlih, pi­vo, klo­ba­se, pre­ste, svinj­ske kra­če, glas­ba in po­dob­no. Po­nu­ja­li so nem­ško, če­ško in slo­ven­sko pi­vo. Pr­vi dan so pri­re­di­tve­ni šo­tor na­pol­ni­li lju­bi­te­lji rock in pop glas­be. Na­sto­pi­li so Pla­vi or­ke­star, sku­pi­na Tro­pik in DJ Her­flex. Dru­gi dan se je za­čel s ku­li­na­rič­no tr­žni­co, v ve­čer­nem pro­gra­mu pa so za­če­le Pre­k­mur­ska god­ba in ma­žo­ret­ke iz Ba­kov­cev. Do po­znih noč­nih ur so obi­sko­val­ce za­ba­va­li Me tri do pol­no­či, D-dur in Ve­se­li Be­gu­nj­ča­ni, ki na­sto­pa­jo tu­di na na Ba­var­skem kot Ober­krain­er aus Be­gu­nje. Dru­štvo Bu­me­rang sre­če pa je v par­ku pred gra­dom pri­pra­vi­lo otro­ški mi­ni Ok­to­ber­fest. ( jg) Žu­pa­nov od­ve­tnik De­jan Ri­tu­per je imel v to­rek ne­od­lo­žlji­ve ob­ve­zno­sti na dru­gih obrav­na­vah, za­to je pro­sil za pre­lo­ži­tev. Da­tum no­ve­ga ozi­ro­ma po­no­vlje­ne­ga so­je­nja še ni znan, saj je so­dnik Pa­la­tin, ki vno­vič raz­so­ja v pri­me­ru, za­če­tek so­je­nja za zdaj od­lo­žil za ne­do­lo­čen čas. Ka­ko je bi­lo pr­vič, ko je bil ti­šin­ski žu­pan ob­so­jen? "Kot ura­dna ose­ba ste ob­šli spre­je­te ob­čin­ske ak­te. Mi­lak, ki ni imel no­be­nih po­o­bla­stil za zbi­ra­nje po­nudb, je po­sel do­bil po ne­pra­vil­no iz­pe­lja­nem po­stop­ku na­ro­či­la," je svo­jo od­lo­či­tev ta­krat ute­me­ljil Pa­la­tin. V le­tih 2011 in 2012 je Hor­vat na­mreč Mi­la­ku dal pri­lo­žnost, da je zbi­ral po­nud­be za iz­de­la­vo no­ve ob­čin­ske sple­tne stra­ni - kot naj­u­go­dnej­ši po­nu­dnik pa je bil na kon­cu iz­bran prav Mi­lak. Ob­či­na Ti­ši­na mu je na­to v dveh ra­ču­nih pla­ča­la sto­ri­tev po­sta­vi­tve stra­ni, sku­pno 9247 evrov.

So­dnik je ta­ko sle­dil ar­gu­men­tom to­žil­ke Ma­nu­e­le Fru­men in je Hor­va­tu v sod­bi iz­re­kel si­cer ne­ko­li­ko mi­lej­šo ka­zen še­stih me­se­cev po­goj­ne za­por­ne ka­zni s pre­iz­ku­sno do­bo ene­ga le­ta. Fru­mno­va je zanj zah­te­va­la osem me­se­cev po­goj­ne ka­zni za­po­ra s pre­iz­ku­sno do­bo dveh let, ker je po nje­nem pre­pri­ča­nju zlo­ra­bil po­lo­žaj, ko je ob­šel ob­čin­ski sklep, da po­nud­be v po­stop­kih jav­nih na­ro­čil ma­le vre­dno­sti lah­ko zbi­ra­jo le ob­čin­ski usluž­ben­ci.

"To je po­tr­dil tu­di Mi­lak, ki je na glav­ni obrav­na­vi po­ve­dal, da se je ma­ja 2011 mu­dil pri ti­šin­skem žu­pa­nu in mu je ta na­ro­čil, naj pri­do­bi še dve po­nud­bi, kar je Mi­lak na­re­dil. Obe­nem je Mi­lak pri­re­dil obe dru­gi po­nud­bi, ta­ko da je bil sam naj­u­go­dnej­ši po­nu­dnik in za­ra­di te­ga iz­bran kot iz­va­ja­lec," je no­vem­bra la­ni v skle­pni be­se­di po­u­da­ri­la Fru­mno­va. Do­da­la je še: "Na­čin pri-

Pri­je­tno je­sen­sko son­ce je mi­nu­lo ne­de­ljo na Go­rič­ko pri­va­bi­lo pri­bli­žno ti­soč obi­sko­val­cev in ti so po­ku­si­li šte­vil­ne zelj­ne je­di, ki so jih pri­pra­vlja­li na osmih stoj­ni­cah. Zvr­sti­le so se tra­di­ci­o­nal­ne je­di iz ze­lja, kot so se­ge­din go­laž, zelj­na so­la­ta, zelj­ne kr­pi­ce, zelj­ni za­vi­tek, ne­kaj bolj dr­znih ude­le­žen­cev tek­mo­va­nja pa je pri­pra­vi­lo tu­di zelj­no mu­sa­ko in zelj­no pi­co.

Da je bil po­pol­dan še bolj za­ni­miv, so čla­ni Kul­tur­no-ume­tni­ške­ga dru­štva Bu­din­ci pri­ka­za­li ce­lo­ten po­sto­pek pri­pra­ve ze­lja - na sta­ri ri­be­žen so ga na­ri­ba­li, ene­mu od čla­nov skrb­no opra­li no­ge in ga dvi­gni­li v sod, v ka­te­rem je tla­čil ze­lje, do­kler ni pov­sem spu­sti­lo so­ka. Ko so bi­li lon­ci na sko­raj­da vseh osmih stoj­ni­cah pra­zni, so iz­bra­li zma­go­val­ca. Naj­bolj­ši se­ge­din

Na Ka­püstnem dne­vu v Ša­lov­cih sta čla­na Kul­tur­no-ume­tni­ške­ga dru­štva Bu­din­ci Sa­šo Be­dič in Vin­ko Ne­meš pri­ka­za­la, ka­ko se ri­ba ze­lje. do­bi­va­nja po­nudb in sam po­sto­pek iz­bi­re po­nu­dni­ka do­ka­zu­je­ta, da je šlo za vna­prej do­go­vor­jen po­sel, ki ga je žu­pan Franc Hor­vat še pred iz­ved­bo jav­ne­ga na­ro­či­la ma­le vre­dno­sti od­dal Sta­ni­sla­vu Mi­la­ku, po­sto­pek zbi­ra­nja po­nudb pa iz­ve­del zgolj pro for­ma." Hor­va­tov od­ve­tnik Ri­tu­per, ki je uspel s pri­tož­bo, zdaj pa gra­di obram­bo na po­no­vlje­nem so­je­nju, je pred Pa­la­ti­nom na so­di­šču pr­vič za­tr­dil, da je bil po­sto­pek iz­bi­re iz­va­jal­ca po­sta­vi­tve sple­tne stra­ni pri­mer­ljiv s po­stop­ki na dru­gih ob­či­nah, saj da tam prav ta­ko na­je­ma­jo zu­na­nje iz­va­jal­ce, za­to je že ta­krat za va­ro­van­ca pre­dla­gal opro­stil­no sod­bo. "Mi­lak pa je v tem pri­me­ru za­de­ve žal vzel v svo­je ro­ke," je v za­go­vo­ru še pod­čr­tal Ri­tu­per.

Mi­lak, ki je ob Hor­va­tu prav ta­ko se­del na za­to­žni klo­pi, je že prej pri­znal, da je po­na­re­dil po­nud­bi kon­ku­renč­nih pod­je­tij - od nji­ju si je na­mreč pri­do­bil pre­d­ra­ču­na, po­na­re­je­no do­ku­men­ta­ci­jo pa iz­ro­čil žu­pa­nu - pri raz­pi­su za no­vo sple­tno stran Ob­či­ne Ti­ši­na, kar je po­me­ni­lo, da je bil sam iz­bran za iz­de­la­vo stra­ni. Po do­go­vo­ru s to­žil­stvom je do­bil se­dem me­se­cev po­goj­ne za­por­ne ka­zni.

"Ne spo­mnim se, za­kaj je Sta­ni­slav Mi­lak zbi­ral po­nud­be. Od te­ga je že pet let. Prej ga ni­sem po­znal, pr­vič pa sva se sre­ča­la, ko je pri­šel na ob­či­no. Ni­če­sar ni­sem na­re­dil na­ro­be. Po­sto­pek na­ro­či­la ma­le vre­dno­sti smo opra­vi­li skla­dno z za­ko­no­da­jo. Kar je bi­lo pla­ča­no, je bi­lo na­re­je­no, žal pa ni bi­lo ta­koj pri­pra­vlje­no za ob­ja­vo. Da­nes stran de­lu­je," pa se je v za­de­vi Sple­tna stran Ob­či­ne Ti­ši­na na so­di­šču pr­ve sto­pnje za­go­var­jal ti­šin­ski žu­pan Franc Hor­vat. go­laž je sku­ha­la eki­pa iz Do­len­cev, dru­ga je bi­la eki­pa Ce­rop Pu­con­ci, tre­tja pa eki­pa iz Mar­kov­cev. "Opa­ža­mo, da je vse več obi­sko­val­cev iz dru­gih kra­jev, kar je spod­bu­dno, saj si že­li­mo rav­no to, da pri­va­bi­mo tu­di lju­di od dru­god po Slo­ve­ni­ji," pra­vi pred­se­dni­ca TD Di­še­či vol­čin Mi­ha­e­la Ka­la­mar, ki jo ve­se­li, da se lju­dje vra­ča­jo in ta­ko ka­že­jo, da so pri­re­di­tev vze­li za svo­jo. (aga)

Fo­to: Na­ta­ša JUHNOV

Ti­šin­ski žu­pan Franc Hor­vat bo še en­krat mo­ral na za­to­žno klop, kdaj, še ni zna­no. To­žil­stvo je v pr­vem so­je­nju zanj zah­te­va­lo osem me­se­cev po­goj­ne ka­zni za­po­ra s pre­iz­ku­sno do­bo dveh let.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.