(Pri)tož­be do­ma­či­nov

Vecer - - PODRAVJE -

Za gra­dnjo av­to­ce­ste do Gru­škov­ja je dr­ža­va od­ku­pi­la čez 102 hek­tar­ja ze­mljišč in po­ru­ši­la 20 ve­čjih objek­tov. Iz­pla­ča­la je do­brih 17,7 mi­li­jo­na evrov od­ško­dnin. Po­ro­ča­li smo, da vsi ob­ča­ni z od­ško­dni­na­mi ni­so za­do­volj­ni, tre­tji­na se jih je pri­to­ži­la za­ra­di pre­niz­kih ce­ni­tev. Med ti­sti­mi, ki so na­po­ve­da­li tož­bo, je se­dem dru­žin v De­žnem. Pre­se­ne­ti­la sta jih bli­ži­na AC in vi­sok zid, ki jih ute­snju­je in jim je­mlje dnev­no sve­tlo­bo. Ro­bert To­plak ob­ža­lu­je, da jim Dars ni bo­lje pri­sluh­nil: "Zdaj ča­ka­mo, da bo AC od­pr­ta ter da bo­do opra­vi­li me­ri­tve hru­pa in emi­sij po­le­ti. Dej­stvo je, da je od na­še hi­še voz­i­šče AC od­da­lje­no le 17 me­trov, če­prav naj bi upo­šte­va­li 40-me­tr­ski pas. Pro­ti­hru­pni zid je vi­sok šest me­trov, na­sip za ce­sto pa še šti­ri."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.