Spr­va pri­ja­vi­la po­sil­stvo, na­to pa ga za­ni­ka­la

So­di­šče je opra­vi­lo že pet na­da­lje­vanj pre­do­brav­nav­ne­ga na­ro­ka za­ra­di po­sil­stva, ob­to­že­ne­ga pa še sploh ni­so vpra­ša­li, ali je kriv

Vecer - - ČRNA KRONIKA - Od­ve­tnik po­li­ci­stu ne ver­ja­me Ob­to­že­ni ima ka­zen­ski dos­je

Ob po­li­cij­ski are­ta­ci­ji sem z gla­vo moč­no uda­ril v as­fal­ti­ra­na tla, za­to sem do­bil ve­li­ko bu­ško, gla­va me je moč­no bo­le­la, si­li­lo me je na bru­ha­nje. Ta­koj ob pri­ved­bi na Po­li­cij­sko po­sta­jo (PP) Ši­ška sem zah­te­val od­ve­tni­ka in zdrav­ni­ka, ta je pri­šel še­le ka­kšne tri ure ka­sne­je. Tu­di od­ve­tni­ka ni­so ta­koj po­kli­ca­li, še­le ne­kaj ur po mo­jem pri­dr­ža­nju. Po are­ta­ci­ji sem bil moč­no zme­den in v šo­ku. Zdrav­nik je ob pre­gle­du de­jal, da sem do­bil mo­čan uda­rec v gla­vo in da mo­ram za­ra­di su­ma pre­tre­sa mo­žga­nov v bol­ni­šni­co. Za­to so me po­li­ci­sti od­pe­lja­li v bol­ni­šni­co na pre­gled," je vče­raj na pe­tem na­da­lje­va­nju pre­do­brav­nav­ne­ga na­ro­ka po­ve­dal 25-le­tni Lju­bljan­čan K. R., ob­to­žen po­sil­stva 19-le­tne Lju­bljan­čan­ke. Do­go­dek se je po pre­pri­ča­nju to­žil­ca Dar­ka No­va­ka zgo­dil 26. ja­nu­ar­ja v ne­kem sta­no­va­nju na ob­mo­čju lju­bljan­ske Ši­ške. Ob­to­žen­čev od­ve­tnik Mi­loš Za­rić je vče­raj zno­va zah­te­val iz­lo­či­tev ura­dne­ga za­znam­ka po­li­ci­sta iz PP Ši­ška, v ka­te­rem je uni­for­mi­ra­nec med dru­gim na­ve­del, da je sli­šal, da je ob­to­že­ni med are­ta­ci­jo de­jal svo­je­mu pri­ja­te­lju, naj po­skr­bi, da bo oško­do­van­ka uma­kni­la pri­ja­vo zo­per nje­ga. De­kle je po­sil­stvo pri­ja­vi­lo ne­kaj ur po do­god­ku, še prej pa je šla v bol­ni­šni­co na pre­gled. Ob­to­že­ne­ga so po­li­ci­sti are­ti­ral na­sle­dnji dan po do­mnev­nem do­god­ku. Po­li­ci­stu na­mreč od­ve­tnik ne ver­ja­me, saj v za­zna­mek ni za­pi­sal, da je ob­to­že­ni po are­ta­ci­ji zah­te­val od­ve­tni­ka in zdrav­ni­ka.

Za­ni­mi­vo je, da je bil pr­vič pre­do­brav­nav­ni na­rok za ob­to­že­ne­ga opra­vljen ko­nec apri­la le­tos, so­dni­ca Met­ka Ber­ganc De­bevec pa ob­to­že­ne­ga sploh še ni vpra­ša­la, ali oči­ta­no pri­zna­va. Ob­to­žen­čev od­ve­tnik Ko so K. R. za­ra­di po­sku­sa ubo­ja, pov­zro­či­tve splo­šne ne­var­no­sti in treh ka­zni­vih de­janj ogro­ža­nja var­no­sti ob­so­di­li na sko­raj dve le­ti za­po­ra, kar je bi­la si­cer ka­zen pod za­kon­skim mi­ni­mu­mom, mu je so­dni­ca da­la na­sle­dnjo lek­ci­jo: "Čas v za­po­ru bo hi­tro mi­nil, med­tem pa ima­te pri­lo­žnost, da raz­mi­sli­te, kaj bo­ste po­če­li v pri­ho­dnje. Ta­kšne be­da­ri­je vas lah­ko dra­go sta­ne­jo." Za zdaj ka­že, da ga bi­va­nje za re­šet­ka­mi ni iz­u­či­lo. Na so­di­šču je na­mreč iz­ja­vil, da zo­per nje­ga po­leg oči­ta­ne­ga po­sil­stva te­če še ka­zen­ski po­sto­pek za­ra­di ka­zni­ve­ga de­ja­nja ta­tvi­ne. Za­rić je te­daj v so­dni spis vlo­žil iz­ja­vo do­mnev­no po­si­lje­ne­ga de­kle­ta, ki mu jo je iz­ro­či­la. V njej je za­pi­sa­la, da je ob­to­že­ni ni po­si­lil ozi­ro­ma da je nih­če ni po­si­lil. Za­to je so­dni­ca de­kle ho­te­la sa­ma vpra­ša­ti v zve­zi s tem za­pi­som, pred­vsem pa, ali je res ona na­pi­sa­la iz­ja­vo, pod ka­te­ro je si­cer pod­pi­sa­na. So­dni­ca je oško­do­van­ko po­va­bi­la na so­di­šče, a na pr­vo na­da­lje­va­nje na­ro­ka ni pri­šla, je pa pri­sto­pi­la ka­sne­je, na tre­tje na­da­lje­va­nje na­ro­ka, in so­dni­ci po­tr­di­la, da je to, kar je v spis vlo­žil za­go­vor­nik ob­to­že­ne­ga, res nje­na iz­ja­va, ki jo je po­da­la sa­ma in brez pri­si­le. So­dni­co je za­ni­ma­lo, ali je ime­la po ob­to­žen­če­vi are­ta­ci­ji ka­kšne te­ža­ve, žen­ska je naj­prej re­kla, da ne, za­tem pa do­da­la, da je v pre­te­klo­sti sto­pi­la v stik z njo ne­ka pri­ja­te­lji­ca ob­to­že­ne­ga in jo na­go­var­ja­la, naj re­če, da "se to ni zgo­di­lo". Z ob­to­žen­če­vo pri­ja­te­lji­co je bil tu­di nje­gov pri­ja­telj, a je ta ves čas mol­čal. To­žil­ca No­va­ka žen­ska, ki ho­če pri­ja­vo o po­sil­stvu zdaj po­te­gni­ti na­zaj, hkra­ti pa go­vo­ri, da so jo v pre­te­klo­sti k te­mu na­go­var­ja­li, se­ve­da ni pre­pri­ča­la, za­to od pre­go­na zo­per K. R. ni od­sto­pil. To­ži­lec prav ta­ko ver­ja­me po­li­ci­stu, ki je ob are­ta­ci­ji sli­šal, kaj je ob­to­že­ni re­kel pri­ja­te­lju.

Od­ve­tnik Za­rić je so­dni­ci pre­dla­gal, naj ime­nu­je iz­ve­den­ca me­di­cin­ske stro­ke, ki bo ugo­to­vil, ali je bil ob­to­že­ni za­ra­di po­škod­be gla­ve, ki jo je utr­pel med po­li­cij­sko are­ta­ci­jo, sploh pri se­bi in ali se je za­ve­dal, kaj je go­vo­ril.

So­dni­ca se je od­lo­či­la, da bo o tem od­lo­či­la na na­da­lje­va­nju na­ro­ka, kar bo iz­pe­lja­la 25. ok­to­bra. Ta­krat bo zna­no tu­di, ka­kšna bo uso­da ura­dne­ga po­li­cij­ske­ga za­znam­ka, to­rej ali bo ostal v spi­su ali ne. Ob­to­že­ne­ga K. R. so v pre­te­klo­sti ob­so­di­li, ker je 26. de­cem­bra 2011 pi­jan in pod vpli­vom ma­mil stre­ljal po lju­bljan­ski Ši­ški. Ko­maj 21-le­tne­mu so mu so­di­li za po­skus ubo­ja, pov­zro­či­tev splo­šne ne­var­no­sti in treh ka­zni­vih de­janj ogro­ža­nja var­no­sti, kriv­do pa je ta­krat pri­znal. To­žil­stvo mu je oči­ta­lo, da je na Kle­men­či­če­vi ce­sti s pi­što­lo več­krat stre­ljal na fi­a­ta pun­ta, v ka­te­rem sta bi­la nje­go­va pri­ja­te­lja iz otro­štva. Iz­stre­lje­ni na­bo­ji na sre­čo ni­so ni­ko­gar ra­ni­li; eden je si­cer za­del av­to oško­do­van­cev, dru­gi pa je kon­čal v hla­dil­ni­ku bli­žnje sta­no­vanj­ske hi­še. Po are­ta­ci­ji je K. R. pri­stal v hi­šnem pri­po­ru, ker pa ni spo­što­val nje­go­vih pra­vil, so ga po­li­ci­sti pri­ve­dli na po­li­cij­sko po­sta­jo. Tam pa si je na­ko­pal še tre­tji oči­tek, saj je kri­mi­na­li­stom gro­zil, da jim bo "po­slal tri met­ke v gla­vo". Ob­so­jen je bil na eno­tno ka­zen le­to in enajst me­se­cev za­po­ra in jo je že pre­stal. Za zdaj ni zna­no, za­kaj je v tr­če­nju vče­raj zju­traj pred mur­sko­so­bo­ško bol­ni­šni­co ži­vlje­nje iz­gu­bil 80-le­tni mo­ški iz Ša­lin­cev pri Lju­to­me­ru. Po­li­ci­sti pri­mer obrav­na­va­jo kot pro­me­tno ne­sre­čo če­tr­te ka­te­go­ri­je, to­rej s smr­tnim iz­i­dom, po od­re­je­ni ob­duk­ci­ji pa bo znan pra­vi vzrok smr­ti 80-le­tni­ka. Ne iz­klju­ču­je­jo mo­žno­sti, da je vo­z­nik v av­to­mo­bi­lu, s ka­te­rim je naj­prej tre­ščil v par­ki­ra­no oseb­no vo­zi­lo ob ce­sti in na­to kon­čal v ko­vin­ski ogra­di, umrl na­rav­ne smr­ti in je av­to za­ra­di te­ga tr­čil.

Če se po­ka­že, da je za ne­sre­čo kri­vo vo­z­ni­ko­vo rav­na­nje, bo­do po­li­ci­sti to obrav­na­va­li kot pro­me­tno ne­sre­čo, če­tr­to le­tos, ki je vze­la člo­ve­ško ži­vlje­nje. Če se iz­te­če dru­ga­če, bo­do tr­če­nje obrav­na­va­li kot do­go­dek in ne kot ne­sre­čo. La­ni je za po­sle­di­ca­mi pro­me­tnih ne­sreč na po­mur­skih ce­stah umr­lo se­dem lju­di, le­to prej tri­je, le­ta 2014 pa pet. (abe)

Fo­to: PROFIMEDIA

Po­li­cist je v ura­dni za­zna­mek za­pi­sal, da je ob­to­že­ni med are­ta­ci­jo de­jal pri­ja­te­lju, naj po­skr­bi za to, da bo žen­ska uma­kni­la pri­ja­vo za po­sil­stvo.

Fo­to: Na­ta­ša JUHNOV

Za­kaj je v vče­raj­šnji ne­sre­či umrl vo­z­nik, po­li­ci­sti še ugo­ta­vlja­jo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.