Ste­kle­ni mož je zdr­žal naj­dlje

Švi­ca z le enim po­ra­zom v do­da­tne kva­li­fi­ka­ci­je, Slo­ve­ni­ji hva­le­žna Slo­va­ška brez njih

Vecer - - ŠPORT - Šport na TV

No­go­met j e lah­ko krut. Ime­li so po­poln iz­ku­pi­ček, na de­ve­tih tek­mah na­bra­li prav to­li­ko zmag, a v za­dnjem kro­gu kva­li­fi­ka­cij so no­go­me­ta­ši Švi­ce osta­li brez ne­po­sre­dne uvr­sti­tve na sve­tov­no pr­ven­stvo. V Liz­bo­ni jih je z 2:0 pre­ma­ga­la Por­tu­gal­ska. Av­to­gol Jo­ha­na Djo­uro­u­ja in za­de­tek An­dre­ja Sil­ve sta bi­la do­volj, da so evrop­ski pr­va­ki na vr­hu sku­pi­ne B uje­li Švi­car­je in jih za­ra­di bolj­še sku­pne raz­li­ke v za­det­kih tu­di pre­hi­te­li.

"S 27 toč­ka­mi smo naj­bolj­ši med dru­go­u­vr­šče­ni­mi. Za­slu­ži­li smo si več," je ugo­to­vil se­lek­tor Švi­ce Vla­di­mir Pet­ko­vić. Ne le da so na­bra­li naj­več točk med re­pre­zen­tan­ca­mi, ki se bo­do za Ru­si­jo bo­ri­le na dveh do­da­tnih tek­mah, v evrop­skem de­lu kva­li­fi­ka­cij so bi­le bolj­še le tri eki­pe. Sve­tov­ni pr­va­ki Nem­ci so edi­ni ci­klus kon­ča­li s po­pol­nim iz­ku­pič­kom, en re­mi je to pre­pre­čil Špan­cem in Bel­gij­cem.

"Ško­da, da to­krat ni­so upo­ra­bi­li vi­de­oa­si­sten­ce," se ni kar spri­ja­znil s po­ra­zom 54-le­tni Pet­ko­vić. Sa­ra­jev­čan, kot no­go­me­taš je bil kra­tek čas član Ko­pra, je opo­zo­ril na pr­vi gol Por­tu­gal­ske. Pre­den je Djo­urou po­ti­snil žo­go v svo­jo mre­žo, je Jo­ao Ma­rio po­drl vra­tar­ja Yan­na Som­mer­ja. Tur­ški so­dni­ki so gol pri­zna­li. "Kot pre­de­la­mo zma­go, mo­ra­mo tu­di po­raz, a to­krat ni po­tre­be za ob­se­žne ana­li­ze," je do­dal se­lek­tor Švi­ce, ki bo na­spro­tni­ka v do­da­tnih kva­li­fi­ka­ci­jah do­bi­la na žre­bu 17. ok­to­bra.

Med osmi­mi re­pre­zen­tan­ca­mi, ki se bo­do uda­ri­le za za­dnje šti­ri vo­zov­ni­ce za mun­di­al, ne bo Slo­va­ške. V ne­de­ljo so bi­li nav­du­še­ni, šte­vil­ni na­vi­ja­či so po­ši­lja­li za­hva­le v Slo­ve­ni­jo. Na­ša re­pre­zen­tan­ca jim je z re­mi­jem pro­ti Škot­ski omo­go­či­la skok na dru­go me­sto v sku­pi­ni F. A to ni bi­lo do­volj, saj so Slo­va­ki na le­stvi­ci dru­go­u­vr­šče­nih re­pre­zen­tanc pa­dli na za­dnje me­sto.

Brez po­le­tja v Ru­si­ji so osta­li tu­di Ni­zo­zem­ci. Pod­pr­va­ki pred­za­dnje­ga sve­tov­ne­ga pr­ven­stva so v Am­ster­da­mu si­cer pre­ma­ga­li Šved­sko in se z 19 toč­ka­mi na dru­gem me­stu sku­pi­ne A iz­e­na­či­li s Skan­di­nav­ci, a zma­ga je bi­la pre­niz­ka. Vsaj šest go­lov bi po­tre­bo­va­li tu­li­pa­ni, da bi jih pre­hi­te­li po gol raz­li­ki, a za­bi­li so le dva. Pod oba se je pod­pi­sal Ar­jen Ro­bben. "Še za­dnjič sem že­lel po­ka­za­ti, kaj znam," je de­jal 33-le­tnik. Pred­si­no­či je 96. in za­dnjič oble­kel

V mi­nu­li se­zo­ni, ko je za­ključ­ni tur­nir po­te­kal v ca­ri­graj­ski dvo­ra­ni Si­nan Er­dem, je Tur­či­ja ime­la kar šti­ri pred­stav­ni­ke, le­tos le dva - ob Fe­ner­bah­če­ju še Ana­do­lu Efes. Te­ži­šče mo­či se oči­tno spet pre­mi­ka na Iber­ski po­lo­tok, saj bo Špa­ni­jo za­sto­pa­lo pet klu­bov: Re­al Ma­drid, Bar­ce­lo­na, Uni­ca­ja, Ba­sko­nia in Va­len­cia. Prav to­li­ko bo slo­ven­skih re­pre­zen­tan­tov: Lu­ka Don­čić in An­tho­ny Ran­dol­ph (Re­al), Edo Mu­rić (Ana­do­lu), Ale­ksej Ni­ko­lič ( Bam­berg) in Zo­ran Dra­gić (Mi­la­no). Sle­dnja, sploh Dra­gić, ve­li­ke mi­nu­ta­že ne bo­sta ime­la, ne­go­tov je tu­di Mu­ri­ćev sta­tus v iz­je­mno moč­ni tur­ški eki­pi, bo­sta pa za­to pri Re­a­lu oba slo­ven­ska re­pre­zen­tan­ta ime­la sta­tus no- oran­žni dres. "Ste­kle­ni mož je zdr­žal naj­dlje," se je po­ša­lil na svoj ra­čun no­go­me­taš, ki mu po­škod­be ne pri­za­na­ša­jo. "Dol­go sem raz­mi­šljal o upo­ko­ji­tvi, a že­lel sem za­klju­či­ti te kva­li­fi­ka­ci­je. Igram v top klu­bu, že­lim se osre­do­to­či­ti nanj. To je do­ber čas, da pre­dam šta­fe­to."

Dru­gič za­po­red bo Ni­zo­zem­ska iz­pu­sti­la ve­li­ko tek­mo­va­nje. Po EP je osta­la še brez SP. "Kva­li­fi­ka­ci­je so bi­le iz­gu­blje­ne, ko sem pri­šel," je spo­mnil se­lek­tor Dick Ad­vo­ca­at. No­vem­bra la­ni je na klo­pi za­me­njal Dan­ny­ja Blin­da, pod nje­go­vim vod­stvom je re­pre­zen­tan­ca na pe­tih tek­mah šti­ri­krat zma­ga­la. "Če sem na­re­dil kaj na­ro­be, je bi­lo to v Fran­ci­ji," je Ad­vo­ca­at iz­po­sta­vil av­gu­sto­vski po­raz v Pa­ri­zu (0:4). "Ima­mo bolj­še igral­ce, a Šved­ska je ce­le kva­li­fi­ka­ci­je od­i­gra­la kot eki­pa. S ta­kšnim pri­sto­pom bi mo­ra­la po­sku­si­ti tu­di Ni­zo­zem­ska. Še po­seb­no zdaj, ko se je ve­li­kan Ro­bben po­slo­vil." Ar­gen­ti­na se je iz­vle­kla s hat-trick­om Li­o­ne­la Mes­si­ja pro­ti Ekva­dor­ju ( 3:1) in v juž­no­a­me­ri­ških kva­li­fi­ka­ci­jah uje­la za­dnji vlak za SP 2018. V Ru­si­ji ne bo ce­lin­skih pr­va­kov Či­len­cev, ki so v za­dnjem kro­gu z 0:3 iz­gu­bi­li pro­ti Bra­zi­li­ji, pre­pri­člji­vi zma­go­val­ki kva­li­fi­ka­cij. Dru­gi Uru­gvaj je osvo­jil de­set točk manj, Ar­gen­ti­na 13, Ko­lum­bi­ja, ki je če­tr­to me­sto po­tr­di­la z re­mi­jem pro­ti Pe­ru­ju, 14. Pr­vič po le­tu 1986 na tur­nir­ju ne bo ZDA, nji­hov zdrs na pe­to me­sto med re­pre­zen­tan­ca­mi Se­ver­ne in Sre­dnje Ame­ri­ke ter Ka­ri­bov je iz­ko­ri­sti­la Pa­na­ma in se pr­vič uvr­sti­la na SP. Po zgo­do­vin­skem uspe­hu je pred­se­dnik Ju­an Car­los Va­re­la raz­gla­sil 24-ur­no pra­zno­va­nje, 10. ok­to­ber pa bo od­slej dr­žav­ni pra­znik v Pa­na­mi. sil­cev. Ker je tre­nu­tno po­ško­do­van Ser­gio Llull, bo ve­li­ko bre­me pa­dlo na Don­či­ća, za ka­te­rim je tur­bu­len­tno le­to: za Re­al je po­di­ral šte­vil­ne mla­do­stni­ške re­kor­de, na za­ključ­nem tur­nir­ju pov­sem po­go­rel, a se šti­ri me­se­ce ka­sne­je vr­nil v dvo­ra­no Si­nan Er­dem z re­pre­zen­tan­co in osvo­jil zla­to odli­čje.

Fa­vo­ri­ti stav­nic za konč­no zma­go so po vr­sti Fe­ner­bah­če, CSKA, Re­al Ma­drid, Olym­pi­a­kos, Pa­na­thi­na­i­kos, Bar­ce­lo­na, Him­ki … V naj­bolj­ših eki­pah je ne­kaj spre­memb, saj so iz evro­li­ge v NBA ušli Bog­dan Bog­da­no­vić in Ekpe Udoh (Fe­ner­bah­če), Mi­loš Te­o­do­sić (CSKA), Ce­di Osman (Ana­do­lu) in Sha­ne Lar­kin (Ba­sko­nia). CSKA je vr­zel za­pol­nil s po­vra­tni­kom iz ZDA Ser­gi­em Ro­dri­gu­e­zom ob ka­te­rem bo glav­ni kan­di­dat za MVP Nan­do de Co­lo, Fe­ner­bah­če se je okre­pil s šte­vil- ni­mi re­pre­zen­tan­ti (Ni­co­lo Mel­li, Si­nan Gu­ler, Mar­ko Gu­du­rić …), igra Olym­pi­a­ko­sa bo še ve­dno te­me­lji­la na sta­ri na­ve­zi Vas­si­lis Spa­no­u­lis- Gi­or­gi­os Prin­te­z­is, Bar­ce­lo­ni­na na triu Tho­mas He­ur­tel-Adam Han­ga-Ke­vin Se­raphin, Him­ki pa ima še ve­dno naj­bo­lje pla­ča­ne­ga ko­šar­kar­ja v Evro­pi, Ale­kse­ja Šve­da, ki mu po tri­le­tni po­god­bi pri­pa­da 8,6 mi­li­jo­na evrov.

V evro­li­gi se vi­so­ki vlož­ki tu­di spla­ča­jo. Fe­ner­bah­če je v mi­nu­li se­zo­ni od na­grad zbral slab mi­li­jon evrov, ne gre pa za­ne­ma­ri­ti do­bič­ka od pro­da­nih vsto­pnic, 8472 gle­dal­cev pov­preč­no obi­šče tek­mo evro­li­ge.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Lu­ka Don­čić in An­tho­ny Ran­dol­ph sta no­sil­ca v re­pre­zen­tan­ci in pri Re­a­lu.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.