Rde­ča in­va­zi­ja na Ru­si­jo

Osem re­pre­zen­tan­tov se je v klub vr­ni­lo z vo­zov­ni­co za SP v že­pu

Vecer - - ŠPORT -

Naj­tež­ja tek­ma za ve­li­ke klu­be je pr­va po pre­mo­ru, pra­vi špor­tni di­rek­tor Ma­ri­bo­ra Zlat­ko Za­ho­vič: "Igral­ci pri­de­jo iz re­pre­zen­tan­ce, iz ne­ke dru­ge zgod­be. Po­ja­vi­jo se di­le­me, ali igra­ti s ti­sti­mi, ki so ves čas pri­za­dev­no de­la­li v klu­bu, ali uvr­sti­ti v eki­po igral­ce z re­pre­zen­tanč­nih ak­cij." Pred vi­jo­li­ča­sti­mi je ju­tri go­sto­va­nje v Ve­le­nju (ob 20.20), šti­ri član­ske re­pre­zen­tan­te je po­gre­šal Dar­ko Mi­la­nič - Mi­tja Vi­ler in Da­mjan Bo­har ni­sta igra­la za Slo­ve­ni­jo, Mar­wan Ka­b­ha je za Izra­el pro­ti Li­e­ch­ten­ste­i­nu in Špa­ni­ji zbral 157 mi­nut, Va­lon Ahme­di je z Al­ba­ni­jo po­bral drob­ti­ni­ce v za­ključ­ku tek­me pro­ti Ita­li­ji.

Še pre­cej ve­čje te­ža­ve je imel, če so­di­mo po Za­ho­vi­če­vi iz­ja­vi, Jür­gen

Ma­tej Gaj­ser je do­bro pre­u­čil na­spro­tni­ke.

Vče­raj se j e v Ma­ri­bo­ru s tek­mo In­ter Ma­drid - Bra­ga pri­če­la li­ga pr­va­kov v dvo­ran­skem no­go­me­tu. Špan­ci so v uvo­dnem sre­ča­nju v dvo­ra­ni Ta­bor pre­re­še­ta­li mre­žo Por­tu­gal­cev in zma­ga­li s 4:1 (2:0). Vse go­le so da­li zma­go­val­ci, strel­sko pa­ra­do je za­čel zvez­dnik fut­sa­la Ri­car­din­ho (v 6. mi­nu­ti), na­da­lje­va­li so Or­tiz (12.), Fran­ci­sco So­la­no Le­on (32.) in Fa­bri­zio Ba­ste­zi­ni, ča­stni za­de­tek pa je Bra­ga vpi­sa­la z av­to­go­lom Po­le (29.).

Si­no­či so se v pr­vi tek­mi z Di­no iz Mo­skve po­me­ri­li Ma­ri­bor­ča­ni, ki so si z za­ni­ma­njem ogle­da­li pr­vi ob­ra­čun. Eki­po Fu­tu­re­NET na­mreč že da­nes (ob 20. uri) ča­ka - Bra­ga. Z zma­go bi si od­škr­ni­la vra­ta na­pre­do­va­nja med 16 naj­bolj­ših v Evro­pi, saj iz sku­pi­ne le za­dnji ne bo na­pre­do­val. To­da por­tu­gal­ski pod­pr­vak bo ze­lo zah­te­ven tek­mec. "Igro Spor­tin­ga smo pre­u­či­li. Ima dva­najst po ka­ko­vo­sti ena­ko­vre­dnih no­go­me­ta­šev, med nji­mi pet bra­zil­skih, ki se odli­ku­je­jo z iz­je­mni­mi igral­ski­mi spo­sob­nost­mi. Iz­po­sta­vil bi tri, or­ga­ni­za­tor­ja igre Bra­zil­ca Bru­na Cin­tra, ki raz­i­gra­va eki­po in je učin­ko­vit, ter dva pi­vo­ta, Bra­zil­ca Cas­sia in Por­tu­gal­ca Lud­ge­ra Lo­pe­za, ki za­de­va­ta iz vseh po­lo­ža­jev. Spor­ting ne­gu­je hi­tro Klo­pp. Kar 15 no­go­me­ta­šev Li­ver­poo­la, tor­ko­ve­ga tek­me­ca vi­jo­li­ča­stih v li­gi pr­va­kov, se je za­dnja dva te­dna dru­ži­lo z ro­ja­ki. Na­pa­da­lec Mo­ha­med Sa­lah se je v An­gli­jo vr­nil kot ju­nak, saj je na od­lo­čil­ni tek­mi afri­ških kva­li­fi­ka­cij za­bil oba go­la za zma­go Egip­ta pro­ti Kon­gu (2:1). Egip­ča­ni so pre­ki­ni­li 28-le­tno su­šo, na sve­tov­nem pr­ven­stvu jih ni bi­lo vse od Ita­li­je 1990. No­vem­bra bo Ru­si­jo lo­vil Se­ne­gal, ki je ok­to­br­ski del kva­li­fi­ka­cij kon­čal z zma­go igro s hi­tri­mi pre­ho­di iz obram­be v na­pad in bo za­go­to­vo za­i­gral na­pa­dal­no. Gre za pro­fe­si­o­nal­no eki­po, ki tre­ni­ra tu­di po dva­krat na dan," je po­ve­dal 36-le­tni tre­ner Ma­ri­bor­ča­nov Ma­tej Gaj­ser.

Stra­teg iz Ve­li­ke Ne­de­lje upa, da bo­do ohra­ni­li do­volj sve­ži­ne in za­i­gra­li na vso moč. "Pred­vsem si ne že­lim, da bi brez­gla­vo ju­ri­ša­li pro­ti Mo­ha­med Sa­lah bo v Ljud­ski vrt pri­šel kot ju­nak Egip­ta. Po 28 le­tih je svo­jo re­pre­zen­tan­co od­pe­ljal na sve­tov­no pr­ven­stvo.

pro­ti Ka­pverd­skim oto­kom (2:0), a ostal brez Sa­dia Ma­ne­ja. Na­pa­da­lec Li­ver­poo­la bo za­ra­di po­škod­be ste­gen­ske mi­ši­ce pred­vi­do­ma po­či­val šest te­dnov, iz­pu­stil bo obe tek­mi s slo­ven­ski­mi pr­va­ki.

Osem no­go­me­ta­šev se je v klub vr­ni­lo z vo­zov­ni­co za Ru­si­jo v že­pu. Med Li­ver­pool­ča­ni v an­gle­ški re­pre­zen­tan­ci je ce­li tek­mi s Slo­ve­ni­jo in Škot­sko od­i­gral Jor­dan Hen­der­son, Alex Oxla­de- Cham­ber­la­in je do­bil 64 mi­nut, Da­ni­el Stu­r­rid­ge 18. Phi­li­ppe Co­u­tin­ho (153 mi­nut) in Ro­bert Fir­mi­no ( 3) sta z Bra­zi­li­jo po­tr­di­la pr­vo me­sto v juž­no­a­me­ri­ških kva­li­fi­ka­ci­jah. Emre Can je z go­lom po­ma­gal Nem­či­ji do zma­ge pro­ti Azer­baj­dža­nu ( 5: 1), vra­tar Si­mon Mi­gno­let pa je v bel­gij­ski re­pre­zen­tan­ci grel klop Chel­se­a­je­ve­mu Thi­bau­tu Co­ur­to­i­su. V do­da­tnih kva­li­fi­ka­ci­jah bo SP lo­vil De­jan Lo­vren, ki se je po od­ho­du se­lek­tor­ja An­te­ja Ča­či­ća vr­nil v pr­vo enaj­ste­ri­co Hr­va­ške.

Bolj raz­o­ča­ra­ni so se med rde­če iz me­sta Be­a­tlov vr­ni­li Esto­nec Ra­gnar Cla­van, Ni­zo­ze­mec Ge­or­gi­nio Wij­nal­dum, Škot An­drew Ro­bert­son ter Va­li­ža­na Dan­ny Ward in Ben Wo­od­burn, ki so kva­li­fi­ka­ci­je kon­ča­li brez glav­ne na­gra­de. go­lu, kaj­ti ta­ka igra se hi­tro ma­šču­je. Od fan­tov bom zah­te­val po­tr­pe­žlji­vo in pre­u­dar­no obram­bo, v na­pa­du pa hi­tre kom­bi­na­ci­je, s ka­te­ri­mi bi lah­ko za­tre­sli mre­žo. Na vsak na­čin bo­mo igra­li na zma­go, ki na ta­kih tur­nir­jih edi­na šte­je. Žal v eki­pi ne bo po­ško­do­va­nih Ale­ša Vra­bla in Jurč­ka Klin­ca, to­da op­ti­miz­ma nam ne manj­ka," je za­klju­čil Gaj­ser. (zg) Ali je sre­ča, da je Sreč­ko Ka­ta­nec po sko­raj pe­tih le­tih dal slo­vo dr­žav­ni re­pre­zen­tan­ci, je stvar oseb­ne pre­so­je, za­go­to­vo pa za dr­ža­vo, v ka­te­ri kar mr­go­li no­go­me­tnih stro­kov­nja­kov, tra­ge­di­ja to ne mo­re bi­ti. Ve­či­no­ma so sa­mo­zva­ni, je pa v tej ma­li de­že­li z ve­li­ki­mi uspe­hi v in­di­vi­du­al­nih in ko­lek­tiv­nih špor­tih tu­di ne­kaj pra­vih stro­kov­nja­kov, z zna­njem, iz­ku­šnja­mi in člo­ve­ški­mi vr­li­na­mi, ki bi si se­lek­tor­sko me­sto brž­ko­ne za­slu­ži­li.

V no­go­me­tu od le­ta 2010, ko se je Slo­ve­ni­ja uvr­sti­la na sve­tov­no pr­ven­stvo v Ju­žni Afri­ki pod vod­stvom se­lek­tor­ja Ma­tja­ža Ke­ka, uspe­ha z uvr­sti­tvi­jo na ve­li­ko tek­mo­va­nje ni bi­lo. Slo­ven­ska špor­tna jav­nost pa si, opi­ta z iz­je­mni­mi uspe­hi ro­ko­me­ta­šev, od­boj­kar­jev in še pod vti­som zla­te ko­laj­ne ko­šar­kar­jev na evrop­skem pr­ven­stvu, že­li zmag tu­di v no­go­me­tu. Za­go­to­vo je ne za­do­vo­lji če­tr­to me­sto v kva­li­fi­ka­cij­ski sku­pi­ni za sve­tov­no pr­ven­stvo z An­gli­jo, Slo­va­ško, Škot­sko, Li­tvo in Mal­to, kot se je Sreč­ku Ka­tan­cu zgo­di­lo v nje­go­vem za­dnjem re­pre­zen­tanč­nem ci­klu­su. Ja­sno je, da bi Slo­ven­ci spet ra­di pre­pe­va­li Slo­ve­ni­ja gre na­prej tu­di v pa­no­gi, ob pr­vih ve­li­kih uspe­hih ka­te­re je sklad­ba na­sta­la. Ali je to tu­di ge­slo No­go­me­tne zve­ze Slo­ve­ni­je, pa ne ve­mo, saj je Ka­ta­nec na svo­jem za­dnjem jav­nem se­lek­tor­skem na­sto­pu de­jal, da so bi­li ci­lji nje­mu pred­sta­vlje­ni, ne pa tu­di jav­no­sti.

Pre­den bo­do v no­go­me­tni zve­zi za­če­li iz­bi­ra­ti se­lek­tor­ja, ne bi bi­lo sla­bo ve­de­ti, kaj bi ra­di z njim do­se­gli. Če ci­lji ne bo­do vse­bo­va­li ka­ko­vo­stne ra­sti ozi­ro­ma na­pred­ka, po­tem je lah­ko se­lek­tor mar­sik­do. Tu­di ka­kšen sa­mo­zva­ni stro­kov­njak brez iz­ku­šenj, am­bi­cij, bolj pre­stra­šen kot sa­mo­za­ve­sten, kaj še­le pre­dr­zen, ki ni av­to­ri­te­ta in ki tu­di ni­ko­li ne bo ce­njen.

Sreč­ko Ka­ta­nec je olaj­šal de­lo funk­ci­o­nar­jem no­go­me­tne zve­ze, ko je za svo­je­ga na­sle­dni­ka "na­sta­vil" svo­je­ga po­moč­ni­ka To­ma­ža Kav­či­ča. Češ da bo naj­laž­je vo­dil re­pre­zen­tan­co, na­da­lje­val nje­go­vo de­lo, saj ga tu­di naj­bo­lje po­zna. O sle­dnjem ne dvo­mi­mo, ob vsem dru­gem pa je več po­mi­sle­kov. Če bi bil po od­no­su in no­go­me­tni fi­lo­zo­fi­ji Kav­čič (pre)bli­zu svo­je­mu bi­vše­mu še­fu, kon­ti­nu­i­te­ta mor­da ne bi bi­la naj­bolj­ša re­ši­tev. Rav­no na­spro­tno je v ko­šar­kar­ski re­pre­zen­tan­ci, ki jo je pre­vzel Ra­do Tri­fu­no­vić, po­moč­nik Igor­ja Ko­ko­ško­va, tvor­ca naj­ve­čje­ga uspe­ha slo­ven­ske ko­šar­ke. Pri njem si lah­ko sa­mo že­li­mo, naj bo čim bolj po­do­ben Ko­ko­ško­vu, se­ve­da pred­vsem, ko bo šlo za re­zul­ta­te. Ali pa re­če­mo, naj bo iz­bra­ni se­lek­tor zna­čaj­sko in stro­kov­no čim bliž­je Ve­se­li­nu Vu­jo­viću, An­drei Gi­a­ni­ju ali Mar­ja­nu Fa­b­ja­nu, ko gre za in­di­vi­du­al­ni šport. Ali ima­jo Dar­ko Mi­la­nič in Ma­tjaž Kek, naj­u­spe­šnej­ša do­ma­ča tre­ner­ja v za­dnjih le­tih, in Ro­bert Pro­si­neč­ki kot stro­kov­njak, ki se ome­nja med tuj­ci z naj­več mo­žnost­mi, kaj po­dob­no­sti z naj­u­spe­šnej­ši­mi slo­ven­ski­mi se­lek­tor­ji? Naj­ver­je­tne­je bi naj­prej re­kli, če bi vas kdo o tem kaj vpra­šal, da no­go­me­ta ni mo­žno pri­mer­ja­ti z od­boj­ko, ko­šar­ko in ro­ko­me­tom, še manj ju­dom. Na­to pa bi na­da­lje­va­li s ču­de­žni­mi uspe­hi Ma­ri­bo­ra, za ka­te­re ima ve­li­ko za­slug prav Mi­la­nič. Še več jih ima Zlat­ko Za­ho­vič, bi lah­ko ko­mu pri­tr­di­li. A po­tem bi spet kdo ner­gal, ko bi Mi­la­nič v re­pre­zen­tanč­ni dres oble­kel Ma­ri­bor­ča­ne, če­prav lah­ko z no­go­me­ta­ši iz "va­ških" klu­bov, Mu­re, Ce­lja, Ko­pra, Ru­dar­ja ..., do­stoj­no igra v li­gi pr­va­kov. Za­to se vča­sih zdi, da bo mo­ral pa­sti nek­do z Mar­sa, da bo v no­go­me­tni de­že­li­ci pod Al­pa­mi, kjer vsak vle­če na svo­jo stran, en­krat spet šlo za sku­pno do­bro.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.