Lju­dje in do­god­ki

Vecer - - SPOROČILA -

La­stnik stoj­ni­ce na tr­žni­ci sta­rin v Pe­kin­gu ka­že ža­da­sto plo­ščo z na­pi­som Ki­taj­ske sa­nje, pod ka­te­rim sta upo­do­blje­na ki­taj­ski pred­se­dnik Xi Jin­ping in nje­go­va že­na Peng Liyu­an. Cen­tral­ni ko­mi­te Ko­mu­ni­stič­ne stran­ke Ki­taj­ske (CPC) je imel vče­raj ple­nar­no se­jo, na ka­te­ri so do­re­kli po­drob­no­sti o za­se­da­nju 19. ljud­ske­ga kon­gre­sa, ki naj bi se za­če­lo 18. ok­to­bra. Te­daj bo­do čla­ni kon­gre­sa spre­je­li nov pet­le­tni na­črt in iz­vo­li­li nov cen­tral­ni ko­mi­te, vključ­no z no­vim 24-član­skim po­lit­bi­ro­jem in se­dem­član­skim stal­nim od­bo­rom po­lit­bi­ro­ja. Po pri­ča­ko­va­njih naj bi za pred­se­dni­ka stran­ke po­nov­no iz­vo­li­li Xi Jin­pin­ga, hkra­ti pa naj bi nje­go­vo ime in ide­o­lo­gi­jo vpi­sa­li v sta­tut ko­mu­ni­stič­ne par­ti­je, v ka­te­rem sta bi­la pred njim na­ve­de­na le Mao Ce­tung in Deng Xi­a­o­ping. (Epa)

Fo­to: EPA

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.