Kdor ne go­ji, naj ne lo­vi

Vecer - - SPOROČILA -

Slo­ven­ska lo­vska or­ga­ni­za­ci­ja je pred 110 le­ti na­sta­ja­la v ča­su ve­li­kih na­ro­dno­stnih ho­tenj. Bo­ga­to iz­ro­či­lo ze­le­ne bra­to­všči­ne je vpe­to tu­di v so­dob­no po­slan­stvo, ki te­me­lji na ve­čji skr­bi za ohra­nja­nje oko­lja za div­jad in za rav­no­ves­je v na­ra­vi. Pr­vi pred­se­dnik Slo­ven­ske­ga lo­vske­ga klu­ba je bil lju­bljan­ski žu­pan Ivan Hri­bar.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.