Kan­di­da­ti v me­stu oo­o­če­nje kan­di­datk in kan­di­da­tov za pred­se­dni­ka re­pu­bli­ke

Kan­di­da­ti za pred­se­dni­ka Bo­ris Po­po­vič, Ro­ma­na Tomc, Lju­d­mi­la No­vak, Ma­ja Ma­ko­vec Bren­čič, Mar­jan Ša­rec in Bo­rut Pa­hor so v Ma­ri­bo­ru od­go­var­ja­li na vpra­ša­nja od­go­vor­ne­ga ure­dni­ka Ve­če­ra in dru­gih me­šča­nov

Vecer - - FRONT PAGE - Ur­ban Čer­vek

Sla­bi dve uri je od­go­vor­ni ure­dnik Ve­če­ra Ma­ti­ja Ste­pi­šnik vče­raj s po­mo­čjo go­stov v lo­ka­lu vi­so­ko nad Ma­ri­bo­rom v pro­sto­rih nek­da­nje­ga ho­te­la Sla­vi­ja s kon­kre­tni­mi vpra- ša­nji v pri­me­žu dr­žal šest po­li­ti­kov, ki bi že­le­li po­sta­ti pred­se­dni­ca ali pred­se­dnik dr­ža­ve. S kon­kre­tni­mi vpra­ša­nji in vztra­ja­njem pri od­go­vo­rih. O Ma­ri­bo­ru, re­gi­o­na­li­za­ci­ji, go­spo­dar­skem ra­zvo­ju, oko­lju, po­li­ti­ki. So­o­či­li so se Bo­ris Po­po­vič, Ro­ma­na Tomc, Lju­d­mi­la No­vak, Ma­ja Ma­ko- vec Bren­čič, Mar­jan Ša­rec in Bo­rut Pa­hor. Vpra­ša­nje so jim za­sta­vi­li tu­di pred­stav­ni­ki go­spo­dar­stva (Mi­lan Lukić, Lu­mar), hu­ma­ni­tar­nih or­ga­ni­za­cij (Me­tod Do­lin­šek), ci­vil­ne druž­be (Ma­tic Primc), upo­ko­jen­cev (Vas­ja Ci­mer­man) in mla­dih (Anej Ir­go­lič). Ker gre za funk­ci­jo pred­se- dni­ka z do­kaj ome­je­ni­mi for­mal­ni­mi pri­stoj­nost­mi pri vo­de­nju dr­ža­ve, so bi­li šte­vil­ni od­go­vo­ri bolj pre­dlo­gi in po­bu­de, ka­ko vpli­va­ti na oblast in ra­zvoj dr­ža­ve. Ven­dar smo vse­ka­kor do­bi­li vtis o sta­li­ščih in oseb­no­stnih la­stno­stih kan­di­da­tov.

Sla­bi dve uri je od­go­vor­ni ure­dnik Ve­če­ra Ma­ti­ja Ste­pi­šnik s po­mo­čjo go­stov v lo­ka­lu vi­so­ko nad Ma­ri­bo­rom v pro­sto­rih nek­da­nje­ga ho­te­la Sla­vi­ja s kon­kre­tni­mi vpra­ša­nji v pri­me­žu dr­žal šest po­li­ti­kov, ki si že­li­jo po­sta­ti pred­se­dni­ca ali pred­se­dnik dr­ža­ve. S kon­kre­tni­mi vpra­ša­nji in vztra­ja­njem pri od­go­vo­rih. Ker gre za funk­ci­jo pred­se­dni­ka z ze­lo ome­je­ni­mi pri­stoj­nost­mi pri vo­de­nju dr­ža­ve, so bi­li šte­vil­ni od­go­vo­ri bolj do­bre že­lje kot ure­sni­člji­vi ukre­pi. Ven­dar smo po­slu­šal­ci vse­ka­kor do­bi­li vtis o sta­li­ščih in oseb­no­stnih la­stno­stih kan­di­da­tov. Že uro pred za­čet­kom Ve­če­ro­ve­ga so­o­če­nja so se za­če­li zbi­ra­ti pod­por­ni­ki in zna­ni obra­zi Ma­ri­bo­ra ter do pe­te ure, ko se je soočenje za­če­lo, za­se­dli vsak ko­ti­ček lo­ka­la z le­pim po­gle­dom na me­sto ob Dra­vi. Opa­zi­li smo usta­no­vi­te­lji­co Za­vo­da 13 in ci­vil­no­druž­be­no ak­ti­vist­ko Pe­tro Grei­ner, nek­da­nje­ga žu­pa­na in pred­se­dni­ka upra­ve Elek­tra Ma­ri­bor Bo­ri­sa So­vi­ča, pod­je­tni­ka Sa­šo Ar­se­no­vića, še­fa UKC Ma­ri­bor Voj­ka Fli­sa, di­rek­to­ri­co Viš­je stro­kov­ne šo­le za go­stin­stvo in tu­ri­zem Ma­ri­bor He­le­no Cvi­kl, pi­sa­te­lja To­ne­ta Par­tlji­ča in dru­ge.

In ta­ko so se tu­di za­če­la vpra­ša­nja Ma­ti­je Ste­pi­šni­ka: s po­gle­dom na sta­di­on Ljud­ski vrt; iz­zval je so­go­vor­ni­ke, kdaj so se na za­dnje ude­le­ži­li tek­me NK Ma­ri­bor, na kar je se­da­nji pred­se­dnik od­go­vo­ril, da se svo­ji funk­ci­ji pri­mer­no in po teh­tnem pre­mi­sle­ku ude­le­ži le te­kem no­go­me­tne re­pre­zen­tan­ce. Bo­rut Pa­hor je tu­di si­cer vztra­jal pri nev­tral­ni dr­ži, češ, da mo­ra pred­se­dnik nad­vse skr­be­ti za vi­dez ne­pri­stran­sko­sti, ta­ko v špor­tu kot pri po­li­ti­ki. "Sa­mo za­go­ta­vlja­ti po­li­tič­no sta­bil­nost. To je edi­no," je ne­ga­tiv­no od­go­vo­ril na vpra­ša­nje, de­ni­mo, ali naj se pred­se­dnik vklju­či v pri­za­de­va­nja za pri­hod in­ve­sti­tor­ja, kot je Ma­gna. Če je Pa­hor od­go­var­jal umir­je­no in na krat­ko – vča­sih zgolj z da ali ne –, so se dru­gi tru­di­li pre­vze­ti po­bu­do. V tem ta­bo­ru je za­go­to­vo pred­nja­čil ko­pr­ski žu­pan Bo­ris Po­po­vič, ki je pre­cej pu­ščic usme­ril na­rav­nost v Pa­hor­ja. Go­spo­dar­stvo je te­ma šte- vil­ka ena za pred­se­dni­ka. Am­pak če pred­se­dnik ni­ma poj­ma o go­spo­dar­stvu, o čem naj se po­go­var­ja?! Po­tre­bu­je­mo pred­se­dni­ka, ki se spo­zna na go­spo­dar­stvo," je za­bru­sil čez mi­zo.

Kan­di­dat­ka SMC Ma­ja Ma­ko­vec Bren­čič je od­loč­no za­vr­ni­la oči­tek, da je kan­di­dat­ka vla­da­jo­če stran­ke le za­to, ker se za stran­ko ne spo­do­bi, da ne bi ime­la kan­di­da­ta. "Ne bi kan­di­di­ra­la, če ne bi že­le­la!" Prav ta­ko od­loč­no se je po ro­bu po­sta- vi­la Ro­ma­na Tomc (SDS) na oči­tek, da je re­zer­va pro­ti pr­vo­ka­te­gor­ni­ku Ja­ne­zu Jan­ši: "Sem pr­vo­ka­te­gor­ni­ca!" je po­u­da­ri­la in si pri­slu­ži­la aplavz, s ka­te­rim je ob­čin­stvo svo­je kan­di­da­te na­gra­di­lo vsa­kič, ko so po­ve­da­li kaj od­loč­ne­ga ali po­se­bej všeč­ne­ga.

Kot Po­po­vič je tu­di Mar­jan Ša­rec (ki ga z Ma­ri­bo­rom po­ve­zu­je Ru­dolf Ma­i­ster, ro­jen v Ka­mni­ku) po­sku­šal unov­či­ti svo­je žu­pan­ske iz­ku­šnje pri

upra­vlja­nju ob­či­ne in kri­ti­zi­ral dr­žav­no oblast. "Go­spo­dar­stvu bo­mo po­ma­ga­li pred­vsem z de­bi­ro­kra­ti­za ci­jo!" in prav ta­ko spu­stil ka­kšno pi­kro na ra­čun ak­tu­al­ne­ga pred­se­dni­ka. "Bi vo­li­li Pa­hor­ja?" "Vpra­ša­nje! Sem kan­di­di­ral, da bi lah­ko ko­ga vo­lil," je od­vr­nil. Ta­ko Ro­ma­na Tomc kot Lju­d­mi­la No­vak (NSi) sta v skla­du s svo­jo de­sno po­li­tič­no usmer­je­no­stjo po­u­dar­ja­li po­men zmanj­ša­nja vlo­ge dr­ža­ve pri go­spo­dar­skih po­bu­dah. "Prav je, da je Ma­gna tu­kaj, a po­tre­bu­je­mo ena­ke po­go­je za vse," je po­ve­da­la Lju­d­mi­la No­vak, ro­je­na v Ma­ri­bo­ru. "Ni prav, da ku­pu­je­mo in­ve­sti­ci­je. Sa­mo z de­nar­jem zna­mo pri­te­gni­ti in­ve­sti­tor­je," je do­da­la Ro­ma­na Tomc, ki je si­cer iz­po­sta­vi­la svo­je iz­ku­šnje iz Evrop­ske­ga par­la­men­ta in zna­nje s po­dro­čja po­koj­nin­skih sis­te­mov.

Pro­ti kon­cu, ko so do be­se­de pri­šli pred­stav­ni­ki go­spo­dar­stva ( Mi­lan Lukić, Lu­mar), hu­ma­ni­tar­nih or­ga­ni­za­cij ( Me­tod Do­lin­šek v ime­nu Rde­če­ga kri­ža in Ka­ri­ta­sa), ci­vil­ne druž­be ( Ma­tic Primc), upo­ko­jen­cev (Vas­ja Ci­mer­man) in mla­dih (Anej Ir­go­lič), se je raz­pra­va še bolj raz­ži­ve­la. Mla­di po­tre­bu­je­jo pri­lo­žnost, a se mo­ra­jo tu­di sa­mi an­ga­ži­ra­ti, sta­rej­ši viš­je po­koj­ni­ne, vse ge­ne­ra­ci­je pa več so­li­dar­no­sti, so se stri­nja­li kan­di­da­ti. Raz­li­ko­va­li pa so se v ide­jah, ka­ko kljub ome­je­nim pri­stoj­no­stim pred­se­dni­ka re­pu­bli­ke te ci­lje do­se­či.

Vpra­ša­nja iz ob­čin­stva za bo­do­če­ga pred­se­dni­ka Pred­nja­čil je ko­pr­ski žu­pan Bo­ris Po­po­vič, ki je pre­cej pu­ščic usme­ril ne­po­sre­dno v Pa­hor­ja

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Pro­stor je bil pre­maj­hen za vse, ki so že­le­li v Ma­ri­bo­ru pri­sluh­ni­ti kan­di­da­tom za pred­se­dni­ka re­pu­bli­ke.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.