Zdrav­ni­ca in bol­ni­šni­ca na na­spro­tnih bre­go­vih

Ki­rur­gi­nja Ka­ta­ri­na Golc že tri le­ta po­sku­ša dr­žav­ne or­ga­ne pre­pri­ča­ti, da v zdra­vstvu, pred­vsem na ra­čun otrok, de­la­jo na­pa­ke. Njen nek­da­nji de­lo­da­ja­lec SB Ce­lje pa opo­zar­ja na nje­ne na­pa­ke

Vecer - - FRONT PAGE - Roz­ma­ri Pe­tek

CT iz­po­sta­vi pre­i­sko­van­ca mno­go ve­čji do­zi se­va­nja kot rent­gen, za­to je po mne­nju nek­da­nje za­po­sle­ne v celj­ski bol­ni­šni­ci ta­kih pre­i­skav pre­več pred­vsem pri otro­cih.

Zgod­ba mla­de­ga fan­ta, ki so ga oži­go­sa­li kot ano­re­ksič­ne­ga naj­stni­ka, v re­sni­ci pa je umrl za­ra­di pri­ro­je­ne pre­snov­ne bo­le­zni, ki se je pred dve­ma le­to­ma za­klju­či­la s ci­ro­zo je­ter in ra­kom, ni se­gla na pr­ve stra­ni ča­so­pi­sov ... Ža­lo­stna zgod­ba Ne­že, ki so jo v lju­bljan­skem kli­nič­nem cen­tru od­pi­sa­li, je ne­dav­no od­me­va­la po Slo­ve­ni­ji. Oba pri­me­ra pa sta se­dla v sr­ce ki­rur­gi­nji Ka­ta­ri­ni Golc. Za­ra­di teh pri­me­rov, pred­vsem pa za­vo­ljo zgodb, ki ni­so do­se­gle jav­no­sti, se je Gol­če­va od­lo­či­la jav­no spre­go­vo­ri­ti o na­pa­kah v zdra­vstvu, pred­vsem na ra­čun naj­mlaj­ših bol­ni­kov.

V zdrav­ni­ških kro­gih je go­vo­ri­la že pred le­ti in za­to, oce­nju­je, osta­la brez za­po­sli­tve. Po la­stnih iz­ku­šnjah tr­di, da je ki­rur­ška oskr­ba otrok v Slo­ve­ni­ji sla­ba in "da so za­to otro­ci po ne­po­treb­nem po­go­sto ne­u­stre­zno in na­pač­no obrav­na­va­ni in ta­ko tu­di po ne­po­treb­nem umre­jo. Star­ši so, ka­dar gre za ži­vlje­nje nji­ho­ve­ga otro­ka, ve­dno v po­dre­je­nem po­lo­ža­ju. In če se zgo­di naj­huj­še, da otrok umre, so ču­stve­no ta­ko ubi­ti, da se obi­čaj­no ne mo­re­jo bo­ri­ti in do­ka­zo­va­ti na­pak zdrav­ni­kov na so­di­šču."

Skrb vzbu­ja­jo­či CT-ji gla­ve otrok

Bolj kon­kre­tna je ki­rur­gi­nja, ko gre za obrav­na­ve otrok v Splo­šni bol­ni­šni­ci Ce­lje (SBC), kjer je bi­la ne­kaj let za­po­sle­na. Tr­di, da v tej bol­ni­šni­ci pri otro­cih pre­več­krat od­re­di­jo CT, rent­gen­sko pre­i­ska­vo z ra­ču­nal­ni­ško to­mo­gra­fi­jo, ki ima lah­ko v pri­mer­ja­vi z obi­čaj­nim rent­ge­nom ve­li­ko ve­čje po­sle­di­ce za otro­ka. Ja­sno so v do­lo­če­nih pri­me­rih ko­ri­sti ve­čje od mo­re­bi­tnih ka­snej­ših po­sle­dic, kot de­ni­mo pri mo­žgan­skih kr­va­vi­tvah. "Pa ven­dar je ne­lo­gič­no, da se je v ča­su, ko sem de­la­la v SBC, v Ce­lju na­re­di­lo več otro­ških CT-jev gla­ve kot v UKC Lju­blja­na. Se­va­nje pri eni CT-pre­i­ska­vi je ena­ko 150 do 300 obi­čaj­nim rent­gen­skim pre­i­ska­vam. Mo­ji ko­le­gi, spe­ci­a­li­sti te stro­ke, me­ni­jo, da lah­ko ima­jo otro­ci ka­sne­je po­sle­di­ce. Po­leg te­ga je tre­ba majh­ne otro­ke pred CT-gla­ve uspa­va­ti, ker se si­cer med pre­i­ska­vo pre­mi­ka­jo, ta­ko da je k na­pra­vlje­ni ško­di tre­ba pri­šte­ti še mo­žno ško­do za­ra­di mor­da ne­po­treb­ne ane­ste­zi­je. Sploh pa re­sno po­ško­do­van otrok so­di na­rav­nost v UKC."

O stro­kov­no­sti pre­so­ja le zbor­ni­ca

Gol­če­va, ki je v celj­ski bol­ni­šni­ci iz­va­ja­la en­do­skop­ske ope­ra­ci­je otrok, je na ne­pra­vil­no­sti, ki jih je pri svo­jem de­lu in de­lu ko­le­gov opa­ža­la, opo­zo­ri­la vse pri­stoj­ne in­sti­tu­ci­je v dr­ža­vi. Na mi­ni­str­stvu za zdrav­je so že le­ta 2015 v ve­dnost pre­je­li pre­dlog Za­vo­da za zdra­vstve­no za­va­ro­va­nje Slo­ve­ni­je (ZZZS) za iz­ved­bo stro­kov­ne­ga nad­zo­ra v SBC, sa­mi pa so očit­ke gle­de iz­ra­že­ne­ga dvo­ma o stro­kov­no­sti pre­pu­sti­li Zdrav­ni­ški zbor­ni­ci Slo­ve­ni­je, ki je po za­ko­nu tu­di pri­stoj­na za iz­ved­bo stro­kov­ne­ga nad­zo­ra. Le­ta 2016 jih je zbor­ni­ca ob­ve­sti­la, da so stro­kov­ne­ga di­rek­tor­ja bol­ni­šni­ce za­pro­si­li za po­ja­sni­lo gle­de iz­va­ja­nja CT-pre­i­skav gla­ve pri otro­cih. Obe­nem je od­bor na se­ji skle­nil, da bo­do zdra­vstve­ni za­va- ro­val­ni­ci po­ja­sni­li, da zbor­ni­ca kot ta­ka ne iz­va­ja stro­kov­nih nad­zo­rov nad od­del­ki po­sa­me­znih usta­nov, tem­več zgolj nad de­lom kon­kre­tne-

Ova­de­na za­ra­di imen

ga zdrav­ni­ka ozi­ro­ma zdrav­ni­kov.

Vse­e­no so po pre­je­tju po­ja­sni­la SBC pri­mer po­nov­no obrav­na­va­li na eni od sej in spre­je­li sklep, da ni mo­go­če naj­ti ele­men­tov stro­kov­ne na­pa­ke in da ni raz­vi­dne­ga su­ma o ne­po­treb­nih CT-pre­i­ska­vah. K po­ja­sni­lu je stro­kov­ne­ga di­rek­tor­ja po­zva­lo tu­di mi­ni­str­stvo in iz te­ga oce­ni­lo, da ni mo­go­če po­tr­di­ti očit­kov Gol­če­ve. Ki­rur­gi­nja se je obr­ni­la tu­di na Urad va­ru­hi­nje člo­ve­ko­vih pra­vic, a tam si je za­to, ker je na­šte­la ime­na in pri­im­ke otrok, ki so bi­li do­mnev­no ne­pra­vil­no obrav­na­va­ni, pri­slu­ži­la ovad­bo, do­da­ja sa­ma. Nam pa so po­ja­sni­li, da so bi­la opo­zo­ri­la ome­nje­ne zdrav­ni­ce stro­kov­ne na­ra­ve, stro­kov­nih od­lo­či­tev s po­dro­čja me­di­ci­ne pa va­ruh ne mo­re pre­so­ja­ti, "kar smo po­bu­dni­ci tu­di po­ja­sni­li in jo hkra­ti na­po­ti­li na pri­stoj­ne or­ga­ne".

Ka­ko teh­tni so očit­ki Gol­če­ve, smo po­sku­si­li pre­ve­ri­ti še s po­dat­ki o opra­vlje­nih CT-pre­gle­dih. Po­dat­ki, ki smo jih za ta na­men pri­do­bi­li z ZZZS, res ka­že­jo na od­sto­pa­nja SBC po šte­vi­lu opra­vlje­nih CT-pre­gle­dov. Več kot v Ce­lju jih na dr­žav­ni rav­ni od sku­pno 19 bol­ni­šnic in za­seb­ni- kov, ki opra­vlja­jo te ana­li­ze, na­re­di­jo le v lju­bljan­skem UKC.

"Le če­vlje so­di naj ko­pi­tar"

"Se­ve­da ima­mo ve­li­ko CT-pre­i­skav, ker ima­mo dva CT-apa­ra­ta in iz­va­ja­mo ne­kaj de­set vrst raz­lič­nih ti­pov pre­i­skav. Ver­ja­mem, da ce­lo več kot Ma­ri­bor. A tre­ba je lo­či­ti med am­bu­lan­tni­mi pre­i­ska­va­mi, to­rej ti­sti­mi, ki jih na­ro­či­jo dru­žin­ski zdrav­ni­ki, in pre­i­ska­va­mi na­ših zdrav­ni­kov ali zdrav­ni­kov dru­gih bol­ni­šnic. Na­re­di­li smo učin­ko­vit sis­tem in ča­kal­na do­ba pri nas je iz­je­mno krat­ka. Se­ve­da je pri­ča­ko­va­no, da boš imel iz­je­mno ve­li­ko pre­i­skav," iz­sto­pa­jo­če šte­vi­lo pre­i­skav po­ja­sni stro­kov­ni di­rek­tor SBC Franc Vin­di­šar.

Na oči­tek, da pre­po­go­sto od­re­di­jo CT-gla­vi­ce, če­prav so na sple­tu do­sto­pne sve­tov­ne smer­ni­ce PECARN in NICE, ki opre­de­lju­je­jo, kdaj je CT po­tre­ben, Vin­di­šar od­go­var­ja, da so v bol­ni­šni­ci na­re­di­li in­ter­ne smer­ni­ce. Prav z na­me­nom, da ne bi bi­lo pri zdrav­ni­kih di­lem. "Pred­sta­vi­li smo jih na in­ter­nem se­stan­ku, na ka­te­re­ga Gol­če­va, če­prav je bil se­sta­nek po­sle­di­ca nje­ne ak­tiv­no­sti, ni pri­šla. Na dru­gem je bi­la pri­so­tna, a je bi­la v stro­kov­ni de­ba­ti, kdaj se pri otro­cih de­la CT in kdaj ne, po­pol­no­ma osa­mlje­na. Smer­ni­ce, ki jih ome­nja­te, so le se­gment ši­ro­ke­ga po­dro­čja. Jaz bi ra­je re­kel, ' le če­vlje so­di naj ko­pi­tar'. Gol­če­va ni v svo­ji ka­ri­e­ri ope­ri­ra­la ni­ti ene­ga otro­ka s po­škod­bo gla­ve. Ni­ti s splo­šni­mi po­škod­ba­mi se ni ukvar­ja­la. Spe­ci­a­li­sti ne­vro­ki­rur­gi so ti­sti, ki lah­ko kom­pe­ten­tno po­sta­vi­jo smer­ni­ce in na kon­cu od­lo­či­jo. Vsi ukre­pa­mo po spre­je­tih no­tra­njih smer­ni­cah, kjer ze­lo ja­sno pi­še, kdaj mo­ra otrok na CT-gla­ve. Pri­mer dve le­ti sta­re­ga otro­ka, ki je imel mo­žgan­sko kr­va­vi­tev, do­ka­zu­je, da če ne bi ime­li te­ga sis­te­ma, bi ta otrok za­ne­slji­vo umrl."

Sklep zbor­ni­ce je ja­sen

Vin­di­šar do­da­ja, da so mu ne­u­te­me­lje­ni očit­ki Gol­če­ve vze­li že pre­več ča­sa, ho­di­ti je mo­ral na so­di­šča, po- ja­snje­va­ti zbor­ni­ci, mi­ni­str­stvu. "Sklep zdrav­ni­ške zbor­ni­ce je ja­sen - na­šli ni­so ni­ti stro­kov­nih na­pak ni­ti su­ma na ne­po­treb­ne CT-pre­i­ska­ve. In ta­ko je od­lo­čil naj­viš­ji or­gan, ki se ukvar­ja s stro­ko," po­u­da­ri Vin­di­šar.

Hkra­ti pa je ta is­ti or­gan od­lo­čal tu­di gle­de pri­ja­ve SBC zo­per stro­kov­ne na­pa­ke Gol­če­ve in tu­di v tem pri­me­ru ni na­šel na­pa­ke. V SBC so ji med dru­gim oči­ta­li, da pri pr­vi ope­ra­ci­ji otro­ka, ki jo je na­re­di­la na en­do­skop­ski na­čin, ni ob­ve­sti­la dru­gih ko­le­gov. "S tem je iz­po­sta­vi­la otro­ka," pra­vi Vin­di­šar. In za­kaj je zbor­ni­ca ven­dar­le od­lo­či­la v prid Gol­če­ve? "Nad­zor ni bil na­re­jen ta­ko, kot bi si kot zdrav­nik že­lel, a to je stvar zdrav­ni­ške zbor­ni­ce. Na­še na­ved­be so bi­le iz­je­mno ši­ro­ke, nad­zor pa je bil iz­je­mno pa­vša­len in po­manj­kljiv. Se­daj si­cer tr­di­jo, da se to ne mo­re več zgo­di­ti. A ta­krat je od­lo­či­tev pač bi­la ta­kšna, kot je bi­la."

Zdrav­ni­ca o na­pa­kah v zdra­vstvu na ra­čun naj­mlaj­ših bol­ni­kov

Fo­to: Gor­da­na POSSNIG

Raz­lič­ne vr­ste pre­i­skav po­go­sto spro­ža­jo tu­di po­mi­sle­ke o se­va­njih.

Fo­to: Na­ta­ša GIDER

Ka­ta­ri­na Golc

Fo­to: Vi­o­le­ta VATOVEC EINSPIELER

Franc Vin­di­šar

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.