O mla­dih nič no­ve­ga

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Pe­tra Ko­kol di­plo­mi­ra­na me­dij­ska ko­mu­ni­ko­lo­gi­nja

"Mne­nja o kan­di­da­tih ni­sem spre­me­ni­la, saj je bi­lo soočenje po­dob­no osta­lim. Kljub te­mu da so bi­la vpra­ša­nja ze­lo kon­kre­tna, so se kan­di­da­ti spre­tno iz­o­gi­ba­li kon­kre­tnim od­go­vo­rom.

Tu­di o mla­dih nič no­ve­ga. Vsi so ve­no­mer po­u­dar­ja­li sa­mo, da je tre­ba okre­pi­ti go­spo­dar­stvo, a da oni te­ga ne mo­re­jo. Ve­či­na je po­zva­la mla­de, da se bolj ak­tiv­no vklju­ču­je­jo v po­li­ti­ko, kar je ne­dvo­mno po­treb­no, ni­so pa pred­sta­vi­li, ka­ko naj se te­ga lo­ti­mo. Zdi se nam na­mreč, da sploh ne mo­re­mo pri­ti zra­ven."

No­mi Hrast di­ja­ki­nja če­tr­te­ga le­tni­ka na II. gi­m­na­zi­ji Ma­ri­bor

"Me­nim, da gre iz­o­gi­ba­nje kon­kre­tnim od­go­vo­rom na kon­kre­tna vpra­ša­nja vsem kan­di­da­tom iz­je­mno do­bro od rok.

Ko se je go­vo­ri­lo o ak­tiv­ni ude­lež­bi in o tem, da se je tre­ba ak­tiv­no ude­le­že­va­ti - kdo pa to mla­dim po­ve, ra­zen njih sa­mih. V osnov­ni šo­li, sed­mi, osmi ra­zred, v sre­dnji pa ni o tem ni­ko­li go­vo­ra.

Dva dni sem do­ži­ve­la pred­se­dni­ške kan­di­da­te v ži­vo, ven­dar v pri­mer­ja­vi s spre­mlja­njem po te­le­vi­zi­ji ni­sem za­zna­la bi­stve­ne raz­li­ke." (grg)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.