Vo­lil­ni slad­kor

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Sa­mi svo­ji moj­stri

"Mo­ra­te na vo­li­tve, in kar je po­memb­ne­je, mo­ra­te kan­di­di­ra­ti. I n sa­mi kaj sto­ri­ti, se iz­po­sta­vi­ti. Po­tem vas ne bo­do vo­di­li sta­rej­ši," je spo­ro­čil mla­dim.

Slad­ka­ri­je

"Ne s pred­vo­lil­ni­mi bon­bonč­ki," se je do­ta­knil po­koj­nin­ske pro­ble­ma­ti­ke. Pred­se­dnik re­pu­bli­ke bi mo­ral po­zva­ti vse ak­ter­je, da sku­paj - in to kon­kre­tno - pri­sto­pi­jo k po­koj­nin­ski re­for­mi.

Pri­le­plje­ni

Pri te­mi o ve­čji vlo­gi druž­be­nih gi­banj in re­fe­ren­du­mih je opo­zo­ril na zlo­ra­bo te­ga in­sti­tu­ta: "Stran­ke se pri­le­pi­jo na re­fe­ren­du­me. Naj bo to orož­je ci­vil­ne druž­be."

Od­po­kli­ca­ni

"Se­ve­da sem za. Sa­mo pod pra­vi­mi po­go­ji," je od­go­vo­ril na vpra­ša­nje, ali pod­pi­ra od­po­klic žu­pa­na. In ka­kšni so ti po­go­ji? "Da se te­ga ne zlo­ra­blja in da se to ne do­ga­ja vse­pov­prek." In da se uve­de tu­di za "ka­kšno dru­go funk­ci­jo".

Mar­jan Ša­rec

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.