Pri­di­te za ne­kaj ča­sa

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Po­ziv emi­gra­ci­ji

"Po­zi­va­mo vas, da se vr­ne­te, pri­de­te," je na­go­vo­ri­la mla­de, ki so za­pu­sti­li Slo­ve­ni­jo. Mla­di bi se mo­ra­li po nje­nem mne­nju vr­ni­ti "vsaj za ne­kaj ča­sa".

Pri­stoj­no­sti

"Pre­dla­gam no­ve pri­stoj­no­sti pred­se­dni­ka." Ni bi­la pov­sem kon­kre­tna, ra­zu­me­li smo, kot da bi si že­le­la pri­stoj­nost, da se vla­da iz­ja­sni o do­lo­če­nem iz­zi­vu.

Pre­dlog žu­pa­nu

"Pre­dla­gam, da kan­di­di­ra­te za pred­se­dni­ka vla­de," je v raz­pra­vi de­ja­la Bo­ri­su Po­po­vi­ču, ko je ta raz­la­gal, kaj vse bi lah­ko na­re­dil pred­se­dnik re­pu­bli­ke. Od­vr­nil ji je: "Sva se do­go­vo­ri­la, da te­ga ne de­la­te."

Ob­ra­ču­ni

"Prav je, da ima­mo de­mo­kra­tič­na orož­ja," je de­ja­la o in­sti­tu­tu re­fe­ren­du­ma, a pro­si­la, da se ne zlo­ra­blja za po­li­tič­ne bit­ke, za po­li­tič­ne ob­ra­ču­ne in za na­bi­ra­nje po­li­tič­nih točk.

Ma­ja Ma­ko­vec Bren­čič

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.