Do­ma je naj­lep­še

Vecer - - V ŽARIŠČU -

"Black­out"

"Vča­sih ima člo­vek 'black­out'. To je bil eden od mo­jih ki­ksov," je od­go­vo­ri­la na vpra­ša­nje, ka­ko je lah­ko po­za­bi­la, ko­ga je vo­li­la na prej­šnjih predsedniških vo­li­tvah. In do­da­la: "Se­ve­da sem vo­li­la ko­le­ga Mi­la­na Zve­ra." V dru­gem kro­gu pa Bo­ru­ta Pa­hor­ja.

Za­ču­ti­ti pri­lo­žnost

"Za­ču­ti­ti mo­ra­te pri­lo­žnost," je na­go­vo­ri­la mla­de in do­da­la, da ko jo bo­do za­ču­ti­li, ne bo­do od­ha­ja­li v tu­ji­no. "A le, če jih bo tu­kaj ča­ka­la do­bro pla­ča­na služ­ba. Do­ma je le naj­lep­še."

Ča­rob­na palč­ka

"Te­ma pred­se­dni­ka re­pu­bli­ke je vse, kar je po­memb­no za to dr­ža­vo." In ta­koj za­tem, da bi, če bi ime­la ča­rob­no palč­ko, od­lo­če­val­ce za­pr­la v so­bo, kjer bi bi­li, do­kler se po­memb­na vpra­ša­nja ne bi re­ši­la.

Ma­gna

"Ze­lo moč­no se za­vze­mam za in­ve­sti­ci­je in od te­ga ne od­sto­pam. Mo­ti pa me na­čin, na ka­te­re­ga je vla­da pe­lja­la zgod­bo."

Ro­ma­na Tomc

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.