Šti­ri te­te v MTT

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Pri­po­ro­či­lo mla­dim

"Mla­di naj po­sta­ne­jo ak­tiv­ni dr­ža­vlja­ni. Naj gre­do na vo­li­tve, naj se da­jo iz­vo­li­ti, da ne bo sa­mo De­sus od­lo­čal o nji­ho­vi pri­ho­dno­sti." Spo­mni­la je, da bi se ve­li­ko stva­ri za mla­de re­ši­lo, če bi se vr­nil po­kra­de­ni de­nar, ki se na­ha­ja na švi­car­skih ra­ču­nih.

Po­de­li­tev man­da­ta

"Če bi bi­la pred­se­dni­ca ... Mo­je sta­li­šče je zna­no, stran­ka, ki zma­ga, do­bi man­dat, da pr­va se­sta­vi vla­do." Do­da­la je: "Vi­de­li smo, da go­spod Jan­ko­vić ni znal šte­ti."

Od­po­klic žu­pa­na

"Vo­li­tve so naj­po­memb­nej­še. Bo­di­mo ta­krat ak­tiv­ni. Vo­li­tve so ti­ste, ki lah­ko od­po­kli­če­jo žu­pa­na." Če de­la­jo kaj na­ro­be, je do­da­la, pa je to stvar ustre­znih or­ga­nov.

Naj­bolj­ša so­ci­al­na po­li­ti­ka

"Mo­je šti­ri te­te so de­la­le v Ma­ri­bor­ski te­ks­til­ni to­var­ni. Vem, ka­ko sla­be pla­če so ime­le, zdaj ima­jo sla­be po­koj­ni­ne ... Za­to vem, da je do­bro de­lu­jo­če go­spo­dar­stvo naj­bolj­ša so­ci­al­na po­li­ti­ka."

Lju­d­mi­la No­vak

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.