De­lav­cem kr­šil pra­vi­ce, a ne gre v za­por

Nek­da­nji di­rek­tor El­mo­ta Ma­tej Dvor­šak 121 de­lav­cem ni pla­če­val pri­spev­kov, ne­ka­te­rim pa je ostal dol­žan tu­di pla­čo in re­gres ali njun del. Ka­zen so­di­šča: 900 ur de­la v druž­be­no ko­rist

Vecer - - MARIBOR -

Na vče­raj­šnji sonč­ni dan je na osre­dnji ma­ri­bor­ski tr­žni­ci na Vo­dni­ko­vem tr­gu do­pol­dne lo­kal­ne pri­del­ke pro­da­ja­lo vse­ka­kor manj bra­njevk kot ob kon­cu te­dna, ko so za­se­de­ne in pol­ne vse pro­daj­ne mi­ze, tu­di kup­cev je bi­lo bolj ma­lo, a po­nud­ba se­zon­ske ze­le­nja­ve in sad­ja je pe­stra. Še ve­dno je mo­go­če ku­pi­ti do­ma­či pa­ra­di­žnik in pa­pri­ko, če­prav se nju­na se­zo­na po­ča­si že kon­ču­je, ve­li­ko je ze­le­ne so­la­te, en­di­vi­je, ra­di­ča, ko­re­nja, ze­le­ne. Na mi­zah bra­njev­cev je tu­di je­sen­sko sad­je - hru­ške, ore­hi, ka­ki, ja­bol­ka, pe­stra je tu­di po­nud­ba ko­sta­nja.

Ku­han ali pe­čen, na ognju ali v pe­či­ci, v vsa­kem pri­me­ru je naj­tež­ji del lu­plje­nje, ko­sta­nja na­mreč. Pro­da­jal­ci na tr­žni­ci so nam raz­kri­li ne­kaj tri­kov, ka­ko je lu­plje­nje laž­je. Sve­že na­bran ko­stanj mo­ra od­le­ža­ti ne­kaj dni, za­re­za mo­ra bi­ti dol­ga, a ne pre­glo­bo­ka, le čez lu­pi­no in ovoj­ni­co. Če za­re­za ni do­volj­šnja, vam ti­sti sko­či iz po­so­de. Ka­ko ga pe­či, pa je že ce­la zna­nost. Med­tem ko eni pri­se­ga­jo na mo­čan ogenj in ze­lo raz- gre­to po­so­do, spet dru­gi tr­di­jo, da je naj­pri­mer­nej­ša pe­ka na žer­ja­vi­ci. Obo­ji pa so si edi­ni, da ga je tre­ba ne­pre­sta­no me­ša­ti.

Ali ga med pe­če­njem po­škro­pi­ti z vo­do, pi­vom ali ce­lo mo­štom, da je bolj so­čen, se kre­še­jo mne­nja. Da pa mo­ra po­či­va­ti, ko ga od­sta­vi­te z ognja, je zla­to pra­vi­lo. Bra­njev­ka Li­di­ja Her­net z De­str­ni­ka ga ra­da je, le pe­če bolj ne­ra­da, "si ga pa mo­ja ba­bi­ca vsak ve­čer sku­ha. Ze­lo do­bro ve, da je zdrav." Ko­stanj ima na­mreč ma­lo ka­lo­rij, je vir vla­knin in pred­vsem v pri­mer­ja­vi z dru­gi­mi ore­ški do­ber vir vi­ta­mi­na C, tu­di vi­ta­mi­nov B in A, po­teg te­ga je še poln že­le­za, kal­ci­ja, ma­gne­zi­ja ... Ta je­sen­ska po­sla­sti­ca je tu­di odli­čen ra­zlog za dru­že­nje.

Ne­ka­te­ri de­lo­da­jal­ci svo­jim de­lav­cem ne pla­ču­je­jo pri­spev­kov za po­koj­nin­sko in in­va­lid­sko za­va­ro­va­nje, za­ra­di če­sar so ti pri­kraj­ša­ni pri iz­ra­ču­nu po­koj­nin­ske osno­ve. Od pri­ho­dnje­ga le­ta da­lje de­lav­cem v ta­kem pri­me­ru gro­zi še ve­čje oško­do­va­nje, saj se čas, ko pri­spev­ki ne bo­do pla­ča­ni, ne bo več štel v po­koj­nin­sko do­bo ... Ta ne­spre­je­mlji­va pra­ksa je sta­ra že vr­sto let, a je dr­ža­vi do­slej ni uspe­lo pre­gna­ti.

Ali tu­di za­to, ker se ob kr­ši­tvah pra­vic de­lav­cev (ne­pla­če­va­nju pri­spev­kov za po­koj­nin­sko in in­va­lid­sko za­va­ro­va­nje, de­la plač ali re­gre­sa) de­lo­da­jal­cu se zgo­di nič kaj hu­de­ga, tu­di če za­de­va pri­de na so­di­šče? So­dna pra­ksa na­mreč ka­že, da se lah­ko ce­lo od­ku­pi­jo z de­lom v druž­be­no ko­rist: ta­ko se je na pr­vi sto­pnji na so­di­šču na pri­mer raz­ple­tla za­de­va El­mot.

O pri­me­ru smo pi­sa­li pred dve­ma le­to­ma, ko El­mot de­lav­cu iz Ma­ri­bo­ra Haj­li­mu Šahma­no­viću ni pla­čal de­la v ce­lo­ti ( pri­mer smo opi­sa­li v član­ku De­lam, am­pak za ce­lo­tno pla­či­lo) in tu­di pri­spev­kov ni pla­če­val, o tem sta bi­la se­zna­nje­na de­lov­ni in­špek­to­rat in dav­ka­ri­ja. Ta­kra­tni di­rek­tor El­mo­ta Ma­tej Dvor­šak je za­go­to­vil, da se je z dav­ka­ri­jo do­go­vo­ril, da bo pri­spev­ke po­rav­nal. Oči­tno jih ni, kaj­ti Dvor­šak se je za­ra­di ka­zni­ve­ga de­ja­nja kr­še­nja te­melj­nih pra­vic de­lav­cev in ove­ri­tve la­žne vse­bi­ne zna­šel na so­di­šču. To je ugo­to­vi­lo, Ma­tej Dvor­šak pa je tu­di pri­znal, da 121 de­lav­cem do­lo­če­na ob­do­bja v le­tih 2014 in 2015 ni pla­če­val pri­spev­kov za po­koj­nin­sko in in­va­lid­sko za­va­ro­va­nje, ne­kaj de­lav­cem pa je ostal dol­žan tu­di pla­čo in re­gres ali njun del.

Po­leg te­ga je Dvor­šak za­ve­del so­di­šče, da je to spre­je­lo sklep o spre­mem­bi za­sto­pni­ka druž­be El­mot: Dvor­šak je bil raz­re­šen kot di­rek­tor, za di­rek­tor­ja pa je bil ime­no­van Zden­ko Ka­la­njuš, ki pa je bil le "sla­mna­ti di­rek­tor", saj je Dvor­šak še na­prej de­jan­sko opra­vljal funk- ci­jo di­rek­tor­ja ome­nje­ne druž­be, je ugo­to­vi­lo so­di­šče kot tu­di to, da je Dvor­šak usta­no­vil druž­bo s po­dob­nim ime­nom, ne da bi pred­ho­dno po­rav­nal dol­go­ve do de­lav­cev v prej­šnji druž­bi (ta je že v ste­ča­ju, op. p.). So­di­šče na pr­vi sto­pnji je raz­so­di­lo (sod­ba še ni prav­no­moč­na), da je Dvor­šak kriv in mu za kr­ši­tev pra­vic de­lav­cem do­lo­či­lo enajst me­se­cev za­por­ne ka­zni (za to ka­zni­vo de­ja­nje je po za­ko­nu na­mreč pred­pi­sa­na de­nar­na ka­zen ali za­por do ene­ga le­ta), za ove­ri­tev la­žne vse­bi­ne pa šest me­se­cev za­po­ra (za to je pred­pi­sa­na ka­zen do treh let); sku­pno mu je na­to pri­so­di­lo eno le­to in tri me­se­ce za- por­ne ka­zni, ki pa se iz­vr­ši z de­lom v druž­be­no ko­rist. Pod­je­tnik mo­ra v ro­ku dveh let opra­vi­ti 900 ur de­la v druž­be­no ko­rist.

"Ka­ko je to sploh mo­go­če? Da so­di­šče ugo­to­vi, da de­lo­da­ja­lec 120 de­lav­cem ni pla­če­val pri­spev­kov in de­la plač in re­gre­sa, tu­di sam to pri­zna in do­bi 900 ur de­la v druž­be­no ko­rist? Pa še na to se pri­to­ži ..." pra­vi Šahma­no­vić. In do­da­ja: "Ko sem jaz en­krat pred le­ti do­bil glo­bo 1200 evrov in je ni­sem mo­gel pla­ča­ti, sem mo­ral opra­vi­ti ne­kaj sto ur de­la v druž­be­no ko­rist."

Dru­štvo sve­te­ga špri­cer­ja, ki se za­vze­ma za dvig kul­tu­re uži­va­nja naj­sta­rej­še­ga vin­ske­ga koktaj­la - špri­car­ja in oza­ve­šča­nje šir­še jav­no­sti v prid ohra­ni­tvi slo­ven­ske­ga vi­no­gra­dni­ške­ga iz­ro­či­la, le­tos po­nov­no pri­re­ja tra­di­ci­o­nal­ni Špri­cer fest. Do­ga­ja­nje bo tu­di to­krat na pla­to­ju pred Vi­na­go­vo kle­tjo na Tr­gu svo­bo­de v Ma­ri­bo­ru v so­bo­to, 14. ok­to­bra, od 11. ure. Pred­sta­vi­lo se bo dva­najst vi­nar­jev iz Ma­ri­bo­ra in šir­še oko­li­ce, pro­gram pa bo obar­van z ži­vo glas­be­no spre­mlja­vo. Do­da­tno bo­do le­tos or­ga­ni­zi­ra­li af­ter par­ty v Vi­na­go­vi kle­ti, kjer bo na­sto­pil di­džej, ki bo v du­hu no­stal­gič­nih ča­sov glas­bo vr­tel z vi­nil­nih plošč. (mbk)

Fo­to: Tit KOŠIR

Ne­spre­je­mlji­va pra­ksa, ko de­lo­da­ja­lec de­lav­cem ne pla­ču­je pri­spev­kov in tu­di plač in re­gre­sa, je sta­ra že vr­sto let, a je dr­ža­vi ni uspe­lo pre­gna­ti.

Fo­to: Igor NAPAST

Špri­cer fest pred Vi­na­go­vo kle­tjo ve­lja za uver­tu­ro v mar­ti­no­va­nje.

Fo­to: Igor NAPAST

Ko­stanj ni do­ber sa­mo pe­čen ali ku­han. Odlič­ni so tu­di ko­sta­nje­va tor­ta, ko­sta­nje­va ju­ha, ko­sta­njev pi­re ali na­maz.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.