Ka­ko še bolj raz­bre­me­ni­ti go­spo­dar­stvo

Žu­pan An­drej bi,tra­vec uma­knil pre­dlog od­lo­ka o na­do­me­sti­lu za upo­ra­bo stavb­ne­ga ze­mlji,ča, s ka­te­rim bi go­spo­dar­skim su­bjek­tom po­bra­li okrog 500 ti­soč evrov manj

Vecer - - MARIBOR - Za­dnje slo­vo

Zdru­že­nje Euro­pa Don­na Slo­ve­ni­ja, ki v ro­žna­tem ok­to­bru, me­se­cu oza­ve­šča­nja o ra­ku dojk, že tra­di­ci­o­nal­no pri­pra­vlja šte­vil­ne ak­tiv­no­sti, s ka­te­ri­mi oza­ve­šča slo­ven­sko jav­nost o tej bo­le­zni, pri­pra­vlja v so­bo­to, 14. ok­to­bra, ob 12. uri na Tr­gu svo­bo­de do­go­dek, na ka­te­rem bo­do eno dre­vo ovi­li v ple­te­ni­no ro­za bar­ve. Ro­žna­te ple­te­ni­ne, s ka­te­ri­mi bo­do že tre­tje le­to v ok­to­bru ovi­li dre­ve­sa v par­kih in mi­mo­i­do­če tu­di ta­ko opo­zo­ri­li na po­men zdra­ve­ga na­či­na ži­vlje­nja kot pre­ven­ti­ve, zgo­dnje­ga od­kri­va­nja in učin­ko­vi­te­ga zdra­vlje­nja ra­ka dojk, so na­mreč ena od ak­tiv­no­sti zdru­že­nja v tem me­se­cu. Kik­cem. Do­go­dek bo hkra­ti pred­sta­vi­tev knji­ge Bre­de Mu­lec, si­cer za­po­sle­ne na mi­ni­str­stvu za oko­lje in pro­stor, z na­slo­vom Po­ni­ža­ni in raz­ža­lje­ni funk­ci­o­nar­ji, ura­dni­ki in jav­ni usluž­ben­ci. Hkra­ti bo na ogled tu­di li­kov­na raz­sta­va učen­cev osnov­nih šol iz Ko­re­ne in Du­ple­ka, ve­čer pa bo obo­ga­til tu­di glas­be­ni pro­gram.

Po­hod po ma­ri­bor­skih gri­čih

V sklo­pu Fe­sti­va­la Sta­re tr­te bo v ne­de­ljo, 15. ok­to­bra, po­hod po treh ma­ri­bor­skih gri­čih. Po­ho­dni­ki se bo­do zbra­li ob 10. uri pred vho­dom v Euro­park z juž­ne stra­ni in se od­pra­vi­li na pri­bli­žno de­set ki­lo­me­trov dol­go lah­ko pot po raz­gi­ba­nem te­re­nu. Naj­prej bo­do obi­ska­li naj­sta­rej­šo tr­to, na­to kre­ni­li pro­ti Ško­fij­ski gi­m­na­zi­ji pa na­prej do cer­kvi­ce sve­te Bar­ba­re na Kal­va­ri­ji. Od tam mi­mo go­stil­ne An­der­lič na Me­stni vrh pa za Tre­mi rib­ni­ki na Pi­ra­mi­do, od tam v Me­stni park in mi­mo Tu­ri­stič­no-in­for­ma­cij­ske­ga cen­tra pre­ko Tr­ga Le­o­na Štu­klja in spet mi­mo Sta­re tr­te do Euro­par­ka. Ude­lež­ba je brez­plač­na, po­hod pa bo v vsa­kem vre­me­nu. (mbk)

Fo­to: Mar­ko VANOVŠEK

Tr­go­vi­ne v na­ku­po­val­nih cen­trih ne so­di­jo v is­to sku­pi­no de­jav­no­sti kot grad­be­ni­štvo in pre­de­lo­val­na in­du­stri­ja.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.