Tu­di do 100-krat ve­čje ob­se­va­nje

Vecer - - CELJE -

Na Upra­vi RS za var­stvo pri se­va­njih po­u­dar­ja­jo, da ima ra­ču­nal­ni­ška to­mo­gra­fi­ja (CT) ze­lo po­memb­no vlo­go v so­dob­ni me­di­cin­ski di­a­gno­sti­ki, ker omo­go­ča po­dro­ben tri­di­men­zi­o­nal­ni pri­kaz no­tra­njo­sti člo­ve­ške­ga te­le­sa. Žal pa te pre­i­ska­ve pov­zro­či­jo tu­di zna­tno ob­se­va­nost pa­ci­en­ta z rent­gen­ski­mi žar­ki. "V pov­pre­čju na­mreč CT-pre­i­ska­va vo­di do pri­bli­žno 100-krat viš­je ob­se­va­no­sti pa­ci­en­ta kot rent­gen­sko sli­ka­nje pljuč. Za­to je pri od­lo­či­tvi za iz­ved­bo ze­lo po­memb­no pre­teh­ta­ti ko­ri­sti, ki jih bo­do pri­ne­sle s pre­i­ska­vo do­blje­ne di­a­gno­stič­ne in­for­ma­ci­je, v pri­mer­ja­vi s ško­do za­ra­di ob­se­va­nja pa­ci­en­ta. Ob pre­so­ja­nju upra­vi­če­no­sti iz­ved­be pre­i­ska­ve je tre­ba ovre­dno­ti­ti tu­di mo­žnost upo­ra­be dru­gih di­a­gno­stič­nih me­tod, ki bi po­treb­ne in­for­ma­ci­je lah­ko po­da­le z niž­jo ob­se­va­no­stjo pa­ci­en­ta ali ce­lo brez nje," so po­ja­sni­li.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.