Po­rast CT-sto­ri­tev tu­di dru­god

Vecer - - CELJE -

Le­ta 2016 so iz­ve­dli sis­te­ma­ti­čen pre­gled pre­so­je upra­vi­če­no­sti CT-pre­i­skav v Slo­ve­ni­ji. "Upra­vi­če­nost vseh na­po­ti­tev na CT-pre­i­ska­ve pre­so­di­jo zdrav­ni­ki ra­di­o­lo­gi, to­rej spe­ci­a­li­sti, ki so za to de­lo naj­bo­lje uspo­so­blje­ni. Ta­ko se do­se­že vi­sok ni­vo upra­vi­če­no­sti na­po­ti­tev na CT-pre­i­ska­ve, a uved­ba ne­ka­te­rih so­dob­nih in­for­ma­cij­skih re­ši­tev v bol­ni­šni­ce bi pre­so­ja­nje na­re­di­la še učin­ko­vi­tej­še," še po­ja­snju­je­jo na Upra­vi RS za var­stvo pred se­va­nji. "Po­rast šte­vi­la opra­vlje­nih CT-sto­ri­tev smo opa­zi­li pri ve­čjem šte­vi­lu iz­va­jal­cev, ne le pri SB Ce­lje," so do­da­li na ZZZS. Le­ta 2015 je de­ni­mo 19 bol­ni­šnic in za­seb­ni­kov, ki v Slo­ve­ni­ji iz­va­ja­jo CT-pre­gle­de, opra­vi­lo 96.636 pre­i­skav, le­ta 2016 pa 104.037.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.