Iz oko­lja v na­še te­lo

Ško­dlji­ve sno­vi se ko­pi­či­jo v tarč­nih or­ga­nih in lah­ko ne­ga­tiv­no učin­ku­je­jo na zdrav­je. Vpliv in­ten­ziv­ne­ga kme­tij­stva. K so­de­lo­va­nju v raz­i­ska­vi po­va­blje­nih pet po­mur­skih šol

Vecer - - POMURJE -

iz­po­sta­vlje­nost po­vi­ša­na ali ne, za­to je tre­ba raz­i­ska­vo naj­prej na­re­di­ti."

Fo­to: Na­ta­ša JUHNOV

Otro­kom in mla­do­stni­kom s pe­tih po­mur­skih šol bo­do pre­gle­do­va­li tu­di kri in urin.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.