MIG 21 po­tu­je po sve­tu

Lan­ska raz­sta­va le­ta pri nas je ta čas na Ma­džar­skem, po­tem jo bo­do se­li­li v Voj­vo­di­no

Vecer - - KULTURA - Pe­tra Ze­mljič

Sep­tem­bra so v Szen­ten­dre­ju, v pri­me­stju Bu­dim­pe­šte, od­pr­li sku­pin­sko raz­sta­vo MIG 21, ki je bi­la la­ni na ogled na vseh treh pri­zo­ri­ščih KID Ki­bla v Ma­ri­bo­ru, iz Ma­džar­ske pa se ko­nec te­ga me­se­ca raz­sta­va se­li v No­vi Sad v Mu­zej su­vre­me­ne ume­tno­sti Voj­vo­di­na. Kot pra­vi ku­sto­si­nja raz­sta­ve Ni­na Je­za (ob njej je še Pe­ter To­maž Do­bri­la), je MIG 21 res pra­va mi­grant­ska raz­sta­va, saj po­tu­je po sve­tu.

Spo­mni­mo, raz­sta­vo so pri nas po­i­me­no­va­li kot Med­na­ro­dno in­ter­di­sci­pli­nar­no gi­ba­nje 21, z ume­tni­škim sred­stvi pa je po­nu­ja­la hu­ma­ni­stič­ni od­go­vor na po­li­tič­no vpra­ša­nje kot eno od ek­s­ten­zij vo­ja­ških po­se­gov v Afri­ki in Azi­ji. Na­sta­la je kot del evrop­ske­ga pro­jek­ta Tve­gaj spre­mem­bo in je po­ve­za­la več kot 50 ume­tnic in ume­tni­kov, ki so raz­sta­vi­li več kot 120 del. Raz­sta­va v ma­ri­bor­skem raz­sta­vi­šču Ki­bla por­tal je po mne­nju kri­ti­kov v ce­lo­ti iz­pol­ni­la kri­te­ri­je, ki so da­nes nuj­ni za od­mev­nost ne­ke­ga pro­jek­ta - ve­li­ko­po­te­znost, mno­žič­nost, so­de­lo­va­nje ve­li­kih med­na­ro­dnih imen in gran­di­o­zna for­ma.

Go­sto­va­nje v Cen­tru Fe­ren­če­vih mu­ze­jev (Fe­ren­czy Mu­ze­u­mi Cen­trum), ki upra­vlja 17 naj­po­memb­nej­ših mu­ze­jev in je ena osre­dnjih ume­tni­ških in­sti­tu­cij na Ma­džar­skem, je po­te­ka­lo v iz­je­mnem oko­lju Müve­szet Ma­lom (Ume­tni­ški mlin), na­me­nje­ne­mu so­dob­ni ume­tno­sti. Med­na­ro­dna ume­tni­ška raz­sta­va na te­mo mi­gra­cij MIG 21 je od­pr­la tu­di vsa­ko­le­tni pro­gram Ume­tni­ška pre­stol­ni­ca. Za­ra­di dru­gač­ne­ga pro­sto­ra so bi­li ku­ra­tor­ja raz­sta­ve Ni­na Je­za in Pe­ter To­maž Do­bri­la ter ma­džar­ski se­lek­tor dr. Be­la Ma­ri­as, ki si je že­lel iz­ra­zi­ti med­na­ro­dni po­u­da­rek, pri­mo­ra­ni za raz­sta­vo v Ume­tni­škem mli­nu iz­bra­ti zgolj 19 ume­tnic in ume­tni­kov, ki se pred­sta­vlja­jo z več kot 50 de­li. Ob slo­ven­skih ume­tni­kih Mar­ku Ja­kše­tu, Me­to­du Fr­li­cu, Srd­ja­nu Ži­vu­lo­viću, Jo­že­tu Slač­ku in Mar­ku Bre­clju, ki je tam iz­ve­del otvo­ri­tve­ni per­for­mans, so­de­lu­je­jo še sku­pi­na AES+F in Oleg Ku­lik iz Ru­ske fe­de­ra­ci­je, Žar­ko Ba­šeski iz Ma­ke­do­ni­je, Bu­re­au d’Etu­des iz Fran­ci­je, He­a­ther Dewey-Ha­gborg iz ZDA, Ju­suf Ha­dži­fej­zo­vić iz Bo­sne in Her­ce­go­vi­ne, Jo­van Jo­ca

Jo­va­no­vić in Ra­ša To­do­si­je­vić iz Sr­bi­je, Her­lin­de Ko­el­bl in Ulrich Wüst iz Nem­či­je, Zbi­gniew Li­be­ra iz Polj­ske,

Jan Mac­ko iz Če­ške, Mla­den Sti­li­no­vić iz Hr­va­ške in

Adam Do­no­van iz Av­stra­li­je; raz­sta­vlje­no je tu­di iz­vir

no de­lo Ale­ksan­dre Ko­stič s ce­lo­stno po­do­bo za MIG 21. Raz­sta­va je tam - so­deč po član­kih v ma­džar­skih me­di­jih - na­le­te­la na do­ber od­ziv.

V Voj­vo­di­ni bo­do raz­sta­vo od­pr­li 27. ok­to­bra in bo tam do 17. no­vem­bra.

Fo­to: De­im BALAZS

Od­pr­tje raz­sta­ve MIG 21 na Ma­džar­skem - per­for­mans Mar­ka Bre­clja

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.