Mi­la­ni­ču bi se­lek­tor­ska vlo­ga ustre­za­la

Vecer - - ŠPORT -

Če­prav ve­lja za ene­ga naj­bolj­ših slo­ven­skih boč­nih bra­nil­cev, to vpo­kli­ci v re­pre­zen­tan­co ne po­tr­ju­je­jo. Šti­ri na­sto­pe za Slo­ve­ni­jo je zbral Mar­tin Mi­lec, vse na pri­ja­telj­skih tek­mah. "Čast je igra­ti za re­pre­zen­tan­co. To je ve­dno ve­lja­lo in ve­dno bo. Vem, da sem si z enim od in­ter­vju­jev vra­ta v re­pre­zen­tan­co pod prej­šnjim se­lek­tor­jem ver­je­tno za­prl. Po­vem, kaj mi­slim. Iz­lil sem svo­jo du­šo, za kar mi ni žal. Z me­nja­vo se­lek­tor­ja se bo­do mor­da stva­ri spre­me­ni­le, a ne de­lam si pre­ve­li­kih na­čr­tov z re­pre­zen­tan­co. Vpo­kli­ca bi bil ve­sel, če ga ne bo, pa bom pre­ži­vel, kot sem do se­daj. Mo­ja pr­va pri­o­ri­te­ta je klub," pra­vi o dre­su z dr­žav­nim gr­bom. Nje­gov klub­ski tre­ner se ome­nja med mo­žni­mi na­sle­dni­ki Sreč­ka Ka­tan­ca. "Dar­ko Mi­la­nič je eden naj­po­memb­nej­ših, če ne ce­lo naj­po­memb­nej­ši tre­ner v mo­ji ka­ri­e­ri. Ze­lo ga ce­nim. Upam, da bo ostal z na­mi, a če že­li vo­di­ti slo­ven­sko re­pre­zen­tan­co, kar je ze­lo ve­li­ka čast, bo­mo vsi igral­ci ve­se­li zanj. Pri­znam, se­lek­tor­ska vlo­ga bi mu ustre­za­la," me­ni Mi­lec.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.