Ve­do, kaj jih ča­ka v Ve­le­nju

"O me­ni se bo­do po­go­var­ja­li, jaz pa bom v NK Ma­ri­bor de­lal do­bro," o se­lek­tor­skem stolč­ku pra­vi Dar­ko Mi­la­nič

Vecer - - ŠPORT - Šport na TV

No­go­me­ta­še Ma r i bo­ra ča­ka no­coj ob Ve­lenj­skem je­ze­ru ob­ra­čun z Ru­dar­jem. Go­sti­telj, ki tre­nu­tno za­se­da tre­tje me­sto na le­stvi­ci pr­ve li­ge, bo na tek­mi - za­če­la se bo ob 20.20 - še po­se­bej mo­ti­vi­ran. Kna­pi pod vod­stvom Ma­ri­ja­na Pu­šni­ka bo­do po­sku­ša­li do­ka­za­ti, da vi­so­ka uvr­sti­tev ni na­ključ­na. Tu­di za Ma­ri­bor­ča­ne bo go­sto­va­nje po­memb­no, saj se ni­ka­kor ne že­li­jo od­da­lji­ti od vr­ha, kjer ima­jo pred 12. kro­gom dve toč­ki manj od Olim­pi­je. Li­ver­pool, na­sle­dnji tek­mec v li­gi pr­va­kov, bo pri­šel na ta­pe­to še­le po tek­mi z Ru­dar­jem.

"Na splo­šno so na­spro­tni­ki pro­ti nam iz­re­dno mo­ti­vi­ra­ni, kar je po­pol­no­ma ra­zu­mlji­vo in te­ga smo na­va­je­ni," pra­vi tre­ner Ma­ri­bo­ra Dar­ko Mi­la­nič. Pri­ča­ku­je ze­lo do­bro pred­sta­vo svo­je­ga mo­štva: "Ja­sno je, da Ro­ko­me­ta­še v pr­vi slo­ven­ski li­gi ta ko­nec te­dna ča­ka­jo tek­me 6. kro­ga. Ma­ri­bor Bra­nik bo da­nes ob 19. uri go­sto­val v Treb­njem. "Go­sto­va­nja v Treb­njem so ve­dno tež­ka, po­seb­no zah­tev­no bo to­krat, saj go­sti­te­lji kr­va­vo po­tre­bu­je­jo toč­ke. Ver­ja­mem, da nam s pra­vim pri­sto­pom in bor­be­no­stjo za vsa­ko žo­go od pr­ve do za­dnje se­kun­de lah­ko uspe," pred po­tjo na Do­lenj­sko raz­mi­šlja vra­tar Bra­ni­ka Ti­len Le­ben. Dru­ge tek­me 6. kro­ga - da­nes ob 18.30: Slo­van - Kr­ka; ju­tri ob 19. uri: Or­mož - Do­bo­va, Šmar­tno - Lo­ka, Ko­per - Rib­ni­ca.

Ptuj­čan go­sti Ptuj­ča­ne

No­go­me­tni dru­go­li­ga­ši za­če­nja­jo dru­go tre­tji­no pr­ven­stva. Že da­nes gre­mo na zma­go. Go­sto­va­nje je tež­ko, a če po­gle­da­mo, ka­ko smo od­i­gra­li ne­kaj za­dnjih te­kem, je bi­lo to ze­lo do­bro. Pri­ča­ku­jem odli­čen od­ziv Ma­ri­bo­ra. Ve­mo, kaj nas ča­ka. Ker je kon­ku­ren­ca v mo­štvu res ze­lo ve­li­ka, igral­ci ve­do, da mo­ra­jo igra­ti odlič­no, da bi se v ka­dru ob­dr­ža­li. Vne­ma je na vr­hun­cu, fan­tje so raz-

ob 20. uri bo od­i­gra­na pr­va tek­ma 11. kro­ga. Ptuj­čan bo go­stil Ptuj­ča­ne. V go­ste k len­da­vski Naf­ti in tre­ner­ju Fran­cu Fri­dlu, si­cer Ptuj­ča­nu, pri­de Dra­va. Ptuj­ska eki­pa je do­bro opra­vi­la pr­vih de­set te­kem, zbra­la 25 točk, le eno manj od vo­dil­ne Mu­re. Len­dav­ča­ni so s 17 toč­ka­mi na pe­tem me­stu. Dru­ge tek­me 11. kro­ga - ju­tri ob 15. uri: Bra­vo - Mu­ra, ob 15.30: Kr­ka - Ta­bor Se­ža­na, Dob - Za­ri­ca Kranj, Ver­žej - Ro­ga­ška; v ne­de­ljo ob 15.30: Bre­ži­ce - Ili­ri­ja, Br­da - Ra­do­mlje, Ja­dran De­ka­ni - Fu­ži­nar Rav­ne.

Stra­chan ni več se­lek­tor

Vod­stvo škot­ske no­go­me­tne re­pre­zen­tan­ce je pre­ki­ni­lo so­de­lo­va­nje s se­lek­tor­jem Gor­do­nom Stra­cha­nom, po­tem ko mu eki­pe ni uspe­lo po­pe­lja­ti na sve­tov­no pr­ven­stvo 2018. Škot­ska je prav v za­dnjem kro­gu po re­mi­ju 2:2 pro­ti Slo­ve­ni­ji iz­gu­bi­la mo­žno­sti za SP, kjer je na­za­dnje igra­la le­ta 1998. "Igral­cem iz­re­kam pri­zna­nje, da so se po sla­bem za­čet­ku dvi­gni­li in bi­li na­to v igri vse do za­dnje tek­me, rad bi se vsa­ke­mu po­se­bej za­hva­lil, da je igral za Škot­sko z vsem sr­cem. Sku­paj smo ustva­ri­li ne­kaj le­pih tre­nut­kov, ki bo­do za igra­ni, kar je tu­di ze­lo po­memb­no, ka­že­jo kva­li­te­to in se za­ve­da­jo, kaj po­me­ni tek­ma v Ve­le­nju."

Tu­di za nek­da­nje­ga kna­pa Je­a­nCla­u­da Bil­lon­ga je naj­bolj po­memb­no, da pro­ti Ru­dar­ju zma­ga­jo. Če­prav bo igral pro­ti klu­bu, iz ka­te­re­ga je po­le­ti pri­šel v Ma­ri­bor, to zanj ne po­me­ni nič po­seb­ne­ga, saj je zanj vsa­ka tek­ma ena­ka, ne gle­de na na­spro­tni­ka.

Dar­ka Mi­la­ni­ča so po od­ho­du Sreč­ka Ka­tan­ca ome­nja­li med kan­di­da­ti za se­lek­tor­ski stol­ček. Bi po­nud­bo spre­jel, če bi res pri­šla? "Se­ve­da mi la­ska. O me­ni se po­go­var­ja­jo ta­ko ali dru­ga­če, ven­dar se tu­kaj po­ču­tim odlič­no. Za­do­vo­ljen sem, da se go­vo­ri. To po­me­ni, da svo­je de­lo v klu­bu opra­vljam do­bro, in upam, da bo ta­ko tu­di v bo­do­če. O me­ni se bo­do po­go­var­ja­li, jaz pa bom v NK Ma­ri­bor de­lal do­bro."

Ne bo­ji se, da bi mo­ral Ma­ri­bor evrop­ske tek­me pre­se­li­ti iz Ljud­ske­ga vr­ta, ker ve, da bo ob­no­va za­ho­dne tri­bu­ne iz­pe­lja­na: "Ta­ko kot se tru­di­jo v klu­bu, sem pre­pri­čan, da bo­do pri­pra­vlje­ni po­ma­ga­ti tu­di dru­gi." Če bi mo­ral ku­pi­ti vsto­pni­co, bi ne gle­de na to, kje bi bil, uži­val v pred­sta­vah. "Po­gled z vzho­dne tri­bu­ne na za­ho­dno je ze­lo lep. Me­ni je ta sta­di­on stra­šno všeč in le­po je vi­de­ti, na njem je ču­do­vi­ta at­mos­fe­ra. Ne mo­ti me nje­go­va ve­li­kost, za­me je op­ti­mal­na."

več­no v me­ni," je ob slo­ve­su de­jal Stra­chan. Nje­gov na­sle­dnik še ni iz­bran. Od­boj­ka­ri­ce No­ve KBM Bra­ni­ka so v vna­prej od­i­gra­ni tek­mi 3. kro­ga dr­žav­ne­ga pr­ven­stva v Lu­kni s 3:0 (25:20, 25:20, 25:17) pre­ma­ga­le eki­po Lju­blja­ne. Dr­žav­ne pr­va­ki­nje so ne­kaj več te­žav z go­stja­mi ime­le v pr­vem in dru­gem ni­zu, v tre­tjem pa so bi­le ve­li­ko bolj­še. Naj­več točk za No­vo KBM Bra­nik so do­se­gle Ela Pin­tar 15, Ana Ma­ri­ja Vovk 11 in Iza Mla­kar 9, v eki­pi Lju­blja­ne pa je bi­la z 10 toč­ka­mi naj­u­čin­ko­vi­tej­ša Ni­ka Čo­tar.

"Do­bre mo­žno­sti za EP"

Slo­ven­ska žen­ska od­boj­kar­ska re­pre­zen­tan­ca bo v kva­li­fi­ka­ci­jah

Mar­ko Pri­di­gar v Ve­le­nju ži­vi no­vo no­go­me­tno ži­vlje­nje. Če­prav se zdi ena­ko prej­šnje­mu. Spet je zra­ven Ma­tej Ra­dan, nje­gov pri­ja­telj in kon­ku­rent že iz vi­jo­lič­ne sla­čil­ni­ce. Spet bo fant iz Rad­va­nja, no, zdaj že 32le­tnik, na igri­šču s pr­va­ki iz Ma­ri­bo­ra. A da­nes bo­do na dru­gi stra­ni. Saj so že bi­li, ko je pred dve­ma le­to­ma in pol za Za­vrč bra­nil v Ljud­skem vr­tu. To­da vra­tar, ki je bil do le­ta 2014 no­go­me­taš Ma­ri­bo­ra, zanj je od­i­gral 149 ura­dnih te­kem, gre nad nek­da­nje so­i­gral­ce z no­vo sa­mo­za­ve­stjo: "Ru­dar je bil su­per za to sa­mo­za­vest, gle­de na to, da sem bil pol le­ta brez klu­ba, brez te­kem."

Po ce­lem de­se­tle­tju v Ljud­skem vr­tu se je zna­šel v Za­vr­ču, na Ci­pru, na Islan­di­ji. Ni mo­gel bi­ti iz­bir­čen. "Zgra­bil sem po­nud­bo, ki je pri­šla. Če bi jih imel pet, bi lah­ko iz­bi­ral. Ni mi žal, ni­ti za Islan­di­jo ne, bi­la je iz­ku­šnja več. Am­pak ve­dno se je no­go­me­ta­šem sve­to­va­lo: v tu­ji­no, v tu­ji­no ... Pa tu­ji­na ni ve­dno to, kar si ne­ka­te­ri za­mi­šlja­jo. Okej, za­se ne mo­rem tr­di­ti, da sem šel na Ci­per in Islan­di­jo po ve­lik za­slu­žek, šel sem se po­ka­zat."

Pre­den je av­gu­sta pri­stal v Ve­le­nju, se pol le­ta ni ka­zal ni­ko­mur. za evrop­sko pr­ven­stvo 2019 igra­la v sku­pi­ni A z Bel­gi­jo, Izra­e­lom in Islan­di­jo. Pr­vi del kva­li­fi­ka­cij bo av­gu­sta pri­ho­dnje le­to (Slo­ven­ke bo­do pr­vo tek­mo od­i­gra­le 8. av­gu­sta do­ma pro­ti Izra­e­lu), dru­gi ja­nu­ar­ja 2019. Na EP se bo­sta uvr­sti­li po dve naj­bolj­ši re­pre­zen­tan­ci iz vsa­ke sku­pi­ne. "Bel­gij­ke so pr­ve no­sil­ke in na ža­lost smo jih v sku­pi­no do­bi­li prav mi. Ker na evrop­ski le­stvi­ci Slo­ve­ni­ja ni pre­več vi­so­ko, smo v sku­pi­ni pri­ča­ko­va­li eno od naj­bolj ka­ko­vo­stnih ekip. V vsa­kem pri­me­ru pa mi­slim, da ima­mo ze­lo do­bre mo­žno­sti, da se uvr­sti­mo na pr­ven­stvo," me­ni se­lek­tor Slo­ve­ni­je Ales­san­dro Chi­a­ppi­ni.

Ko­pi­tar z go­lom in po­da­jo

Ho­ke­ji­sti Los An­ge­le­sa so na uvo­dnih tek­mah li­ge NHL na ko­le­na spra­vi­li tek­me­ce iz Phi­la­del­phie in San Jo­se­ja, na tre­tji pa so mo­ra­li pri­zna­ti pre­moč igral­cem Cal­gary­ja, ki so po po­dalj­šku sla­vi­li s 4:3. Nav­kljub po­ra­zu se je zno­va iz­ka­zal An­že Ko­pi­tar, ki je za kra­lje do­se­gel gol in po­da­jo. Za Cal­gary je pr­vič v se­zo­ni igral 45-le­tni Ja­ro­mir Ja­gr. Va­dil je v Lim­bu­šu, igral ni. "Če ho­češ še kdaj v tu­ji­no, pa vi­di­jo, da si na­za­dnje igral v tre­tji, če­tr­ti li­gi, imaš ta­koj manj šans. Re­kel sem si: ra­je po­ča­kam še pol le­ta in upam, da si naj­dem klub. K sre­či se je po­ja­vil Ru­dar. Če bi bil še pol le­ta brez ..." Bi bi­lo ka­ri­e­re mor­da ko­nec? "Ja, mo­žno." Po­tem pa je vse zle­te­lo hi­tro. S po­škod­bo Ra­da­na, da je v kru­tem sve­tu vra­tar­jev sploh do­bil pri­lo­žnost za odlič­ne obram­be. "Ja, ne­pri­ča­ko­va­no, žal na nje­gov ra­čun. Pri vra­tar­jih pač ni ta­ko, da eden do­bi pri­lo­žnost v pr­vem pol­ča­su, dru­gi v dru­gem. A z Ma­te­jem sva pri­ja­te­lja bi­la in osta­la. Ved­oč, ka­ko hi­tro se lah­ko vse obr­ne."

Če­prav no­coj v Ve­le­nju sre­ča kup nek­da­njih so­i­gral­cev, "ka­kšna po­lo­vi­ca jih je še osta­la tam", pra­vi, ho­če zma­go: "Za šte­vil­ne v na­šem mo­štvu bo še ve­čji mo­tiv igra­ti pro­ti Ma­ri­bo­ru. Ne bo­ji­mo se ga, ni­ti pri­bli­žno ne bo­mo igra­li bun­ker­ja, po zma­go gre­mo." In na ko­ga od Ma­ri­bor­ča­nov se naj­bolj pri­pra­vlja? "Na vse. Če ča­kaš le na ene­ga, uda­ri dru­gi." Po 149 tek­mah za vi­jo­li­ča­ste se Mar­ko Pri­di­gar spet sre­ča z nji­mi.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Če bi Dar­ko Mi­la­nič mo­ral ku­pi­ti vsto­pni­co, bi uži­val v pred­sta­vah, ne gle­de na to, kje bi se­del.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.