Po­zi­vi za manj­šo po­ra­bo sveč

Na ma­ri­bor­skih po­ko­pa­li,čih uve­de­nih kar ne­kaj no­vo­sti, tu­di okre­plje­no va­ro­va­nje

Vecer - - FRONT PAGE - Za 145 ti­soč evrov in­ve­sti­cij Utri­nek: Ta­tja­na Vrb­njak

Obisk po­ko­pal i š č pred dne­vom spo­mi­na je že po­ve­čan, a pra­va gne­ča bo tam čez ne­kaj dni. Na pr­vo­no­vem­br­ski pra­znik se pri­pra­vlja­jo tu­di na Po­greb­nem pod­je­tju Ma­ri­bor, ki skr­bi za ma­ri­bor­ski po­ko­pa­li­šči Po­brež­je in Do­bra­va - na pr­vem je oko­li 18 ti­soč gro­bov, na dru­gem oko­li pet ti­soč. "Še ve­dno je v Ma­ri­bo­ru 75 od­stot­kov vseh po­gre­bov na po­ko­pa­li­šču Po­brež­je," pra­vi di­rek­to­ri­ca Po­greb­ne­ga pod­je­tja Ma­ri­bor Li­di­ja Pli­ber­šek. Le­tos so sa­mi ali v so­de­lo­va­nju z ma­ri­bor­sko ob­či­no iz­ve­dli za 145 ti­soč evrov in­ve­sti­cij: na po­ko­pa­li­šču Po­brež­je so med dru­gim tla­ko­va­li po­ti na fran­či­škan­skem de­lu po­ko­pa­li­šča, sa­ni­ra­li zid na Ce­sto XIV. di­vi­zi­je in zid Cze­i­ko­vih ar­kad ter tu­di sto­pni­ce Cze­i­ko­vih ar­kad, po­sta­vi­li so no­ve klo­pi in pre­no­vi­li ob­sto­je­če, na Do­bra­vi pa so med dru­gim po­sta­vi­li no­vo ogra­jo na juž­ni tra­si po­ko­pa­li­šča in v po­slo­vil­nem objek­tu na­me­sti­li ele­k­trič­ne zrač­ne za­ve­se za urav­na­va­nje tem­pe­ra­tu­re; pri­sto­pi­li so tu­di k iz­de­la­vi stro­kov­nih pod­lag za ši­ri­tev do­bra­vske­ga po­ko­pa­li­šča v gozd, kjer se v enem de­lu na­čr­tu­je enak kon­cept, kot je se­da­nji, za­to je pred­vi­den po­sek de­la goz­da, v dru­gem de­lu - kjer je park spo­mi­na - pa je pred­vi­de­no goz­dna­to par­kov­no po­ko­pa­li­šče. "Pred­sta­vi­tev pro­jek­ta ši­ri­tve Do­bra­ve na­čr­tu­je- mo v no­vem­bru, že zdaj ob pra­zni­ku pa bo obi­sko­val­cem po­ko­pa­li­šča na vo­ljo in­for­ma­cij­ska zlo­žen­ka o tem, kaj je na po­ko­pa­li­šču na­re­je­no in ka­kšni so na­ši na­čr­ti, ki ji bo­mo na Do­bra­vi pri­lo­ži­li še an­ke­tni list, na ka­te­re­ga bo­do obi­sko­val­ci lah­ko za­pi­sa­li pre­dlo­ge, pri­pom­be in že­lje gle­de ure­di­tve no­ve­ga de­la po­ko­pa­li­šča," pra­vi Li­di­ja Pli­ber­šek. Že vna­prej pri­ča­ku­je, da se bo med že­lja­mi zna­šla tu­di ure­di­tev sa­ni­ta­rij na Do- bra­vi, če­tu­di se te "for­mal­no­prav­no na po­ko­pa­li­šču ne sme­jo ure­di­ti".

No­va in­for­ma­cij­ska za­slo­na na obeh po­ko­pa­li­ščih

Za obi­sko­val­ce ze­lo po­memb­na no­vost sta tu­di in­for­ma­cij­ska za­slo­na, ki so ju po­sta­vi­li pred dne­vi - gre za nad­gra­dnjo se­da­nje­ga ta­ko ime­no­va­ne­ga in­fo­ma­ta na Do­bra­vi. "In­for­ma­cij­ski za­slon bo upo­rab­ni­kom omo­go­čal eno­stav­no is­ka­nje grob­nih mest s po­mo­čjo osnov­nih po­dat­kov o po­koj­ni­ku in pri­kaz toč­ke grob­ne­ga me­sta na ze­mlje­vi­du na pa­me­tnem te­le­fo­nu s po­mo­čjo QR-ko­de," po­ja­sni di­rek­to­ri­ca Po­greb­ne­ga pod­je­tja Ma­ri­bor.

Po­leg te­ga bo­do lah­ko upo­rab­ni­ki pre­bi­ra­li no­vi­ce Po­greb­ne­ga pod­je­tja Ma­ri­bor, si ogle­da­li se­znam po-

Za­ra­di kraj z gro­bov so po­o­stri­li va­ro­va­nje

gre­bov na obeh po­ko­pa­li­ščih in tu­di spo­zna­va­li ključ­ne de­le po­ko­pa­li­šča Po­brež­je ter po­memb­ne oseb­no­sti, ki so po­ko­pa­ne na njem. "No­va ver­zi­ja za­slo­na je hkra­ti pr­va in- for­ma­cij­ska toč­ka med­na­ro­dne­ga pro­jek­ta Pot evrop­skih po­ko­pa­lišč, ki se iz­va­ja pod okri­ljem Zdru­že­nja evrop­sko po­memb­nih po­ko­pa­lišč, ka­te­re­ga pred­se­du­jo­či član je Po­greb­no pod­je­tje Ma­ri­bor. Na­men pro­jek­ta je iz­po­sta­vlja­nje zgo­do­vin­ske­ga in kul­tur­ne­ga po­me­na po­ko­pa­lišč. Na in­for­ma­cij­skem za­slo­nu bo­do ta­ko pred­sta­vlje­ne po­ti in za­ni­mi­ve toč­ke na po­ko­pa­li­ščih, ki so del pro­jek­ta."

Po­lo­žni­ce po­ši­lja­li po­koj­nim

Tu­di le­tos so na ne­ka­te­rih gro­bo­vih ob­ve­sti­la na­je­mni­kom gro­bov, da naj se zgla­si­jo v upra­vi po­ko­pa­li­šča. Do­bil ga je tu­di naš bra­lec

An­drej Fur­man, če­prav je po­lo­žni­co pla­čal. Iz­ka­za­lo se je, da je ne­pla­ča­na po­lo­žni­ca za le­to 2015, ki je bi­la na­slo­vlje­na na nje­go­vo te­daj že po­koj­no te­to, ka­te­re grob je pre­vzel. Če bi na upra­vi po­ko­pa­li­šča po­gle­da­li v svo­je do­ku­men­te, bi to se­ve­da vi­de­li in bi mu lah­ko pi­sa­li na do­ma­či na­slov. Še bolj ne­ra­zu­mlji­vo je, da ob pod­pi­su na­je­mne po­god­be 2015 pri Po­greb­nem pod­je­tju Ma­ri­bor ni­so pre­ve­ri­li, ka­ko je s pla­či­lom na­je­mni­ne za grob za le­to pod­pi­sa po­god­be - če bi, bi ugo­to­vi­li, da so po­lo­žni­co po­sla­li po­koj­ni ose­bi in bi jo to­rej lah­ko ta­koj vro- či­li Fur­ma­nu. Na Po­greb­nem pod­je­tju si­cer po­ja­snju­je­jo, da gre v tem pri­me­ru za spe­ci­fič­nost, "ne na­za­dnje tu­di za­ra­di ime­no­va­nja dveh prav­nih na­sle­dni­kov, ka­kor tu­di dalj­ših po­stop­kih ob ne­po­pol­nih po­vra­tnih in­for­ma­ci­jah prav­ne­ga na­sled­stva", a to ne spre­me­ni za­pi­sa­ne­ga.

Ne gle­de na kon­kre­tni pri­mer osta­ja vpra­ša­nje, ali z na­je­mni­ki gro­bov res ne mo­re­jo sto­pi­ti v stik dru­ga­čen. "Po­dob­no rav­na­jo tu­di na šte­vil­nih dru­gih po­ko­pa­li­ščih," pra­vi Li­di­ja Pli­ber­šek, ki se za­ve­da, da to po­te­zo pre­je­mni­ki ob­ve­sti­la ve­li­ko­krat ne­je­volj­no sprej­me­jo, "ven­dar je to edi­ni na­čin, da kot upra­vlja­vec po­ko­pa­li­šča ni­smo pri­mo­ra­ni iz­ve­sti po­stop­kov za od­vzem grob­ne­ga me­sta". Po­sto­pek na­mreč mo­ra­jo za­če­ti, če na­je­mni­na ni pla­ča­na tri le­ta. "Ljud­je, ki bo­do ta­kšna ob­ve­sti­la do­bi­li, naj se ogla­si­jo v po­ko­pa­li­ški pi­sar­ni, kjer bo­do pre­ve­ri­li po­dat­ke o na­slo­vu, na­je­mni­ku ali pa pi­sno ali po te­le­fo­nu spo­ro­či­jo no­ve po­dat­ke."

Le­tos so na gro­bo­ve na­me­sti­li oko­li teh 300 ob­ve­stil pri­me­rih, ko se je po­lo­žni­ca vr­ni­la iz ra­zlo­ga, ker je na­slov­nik pre­se­ljen, ne­znan ali je umrl. "Pri­ča­ku­je­mo, da se v 10 do 15 od­stot­kih ne bo nih­če ja­vil - v teh pri­me­rih bo­mo za­če­li po­sto­pek za od­vzem grob­ne­ga me­sta," pra­vi Pli­ber­ško­va. To grob­no me­sto po­tem po­sre­du­je­jo no­ve­mu na­je­mni­ku.

"Grob­na me­sta ima­jo ne­ko spe­ci­fi­ko - to ni ena­ko kot pri ele­k­tri­ki, ko se jo od­klo­pi. Za­to se, ko vi­di­mo, da je grob ure­jen, tru­di­mo pri­ti v stik s ti­sti­mi, ki ga obi­sku­je­jo," pra­vi Pli­ber­ško­va. V ne­ka­te­rih pri­me­rih je ob­ve­sti­lo na gro­bu edi­ni na­čin, da naj­de­jo na­je­mni­ke ali svoj­ce.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Mul­ti­me­dij­ska in­for­ma­tiv­na ta­bla bo ob­ve­šča­la pa tu­di iz­o­bra­že­va­la.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Mno­go lju­di te dni ure­ja gro­bo­ve, pra­va gne­ča pa bo na­sle­dnji te­den.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.