Ko­ša­ri­ca mi­ni­stri­ci

av­rop­ska a k k ko­mi­si­ja i ij se ne stri­nja t i j z od­lo­gom dl g pro­da­je NLB, a sta na mi­zi dve mo­žno­sti

Vecer - - FRONT PAGE - Dar­ja Ko­cbek

Mi­ni­stri­ca za fi­nan­ce Ma­te­ja Vra­ni­čar Er­man je ime­la vče­raj v Bru­slju tr­do so­go­vor­ni­co. Evrop­sko ko­mi­sar­ko za kon­ku­ren­co, Dan­ko Mar­gre­the Ve­sta­ger, ve­ščo tež­kih po­go­vo­rov s pred­stav­ni­ki glo­bal­nih nad­na­ci­o­nalk, je za­man sku­ša- la pre­pri­ča­ti o od­lo­gu pro­da­je na­še naj­ve­čje ban­ke - NLB. Ko­mi­si­ja, si­cer va­je­na tu­di krav­jih kup­čij, vztra­ja, da je za­ve­ze tre­ba ure­sni­či­ti.

O po­drob­no­stih obeh mo­žno­sti, o ka­te­rih bo­do na­da­lje­va­li po­go­vo­re, pr­va je pro­da­ja manj­še­ga de­le­ža ban­ke zna­ne­mu kup­cu do kon­ca le­ta, dru­ga pa za­me­nja­va pro­da­je po­dru­žnic na Bal­ka­nu s ka­zni­jo, ki bi jo dr­ža­vi pla­ča­la NLB kot pre­je­mni­ca dr­žav­ne po­mo­či, mi­ni­stri­ca za STA ni že­le­la go­vo­ri­ti.

Obe mo­žno­sti naj bi teh­nič­no po­drob­no pre­u­či­li in se zno­va se­sta­li. Tu­di o kon­kre­tnih od­stot­kih de­le­ža pro­da­je se po mi­ni­stri­ci ni­so po­go­var­ja­li.

"Za Slo­ve­ni­jo je gle­de pri­va­ti­za­ci­je NLB po­memb­no upo­šte­va­ti objek- tiv­ne oko­li­šči­ne, ki lah­ko vpli­va­jo na pro­daj­ni po­sto­pek," pa je še po­ve­da­la Vra­ni­čar Er­ma­no­va. Te oko­li­šči­ne so, da v le­tu 2019 za­pa­de za­ve­za Evrop­ski ko­mi­si­ji gle­de pro­da­je Aban­ke in da so v na­sle­dnjem le­tu tu­di vo­li­tve.

Od­log pro­da­je No­ve Lju­bljan­ske ban­ke ( NLB) ne pri­de v po­štev, ker je tre­ba spo­što­va­ti za­ve­ze. Do kon­ca le­ta je tre­ba pro­da­ti vsaj manj­ši del ban­ke, sta glav­ni spo­ro­či­li, ki ju je vče­raj na se­stan­ku pri Evrop­ski ko­mi­sar­ki za kon­ku­ren­co Mar­gre­the Ve­sta­ger do­bi­la mi­ni­stri­ca za fi­nan­ce Ma­te­ja Vra­ni­čar Er­man.

Vsaj manj­ši de­lež zna­ne­mu kup­cu

Slo­ven­ska vla­da se za­vze­ma za splo­šen od­log pro­da­je NLB, a Evrop­ska ko­mi­si­ja na to ne pri­sta­ne. Mo­žnost, o ka­te­ri bi se bi­la pri­pra­vlje­na po­go­var­ja­ti, je zla­sti, da bi Slo­ve­ni­ja ob ustre­znih kom­pen­za­cij­skih ukre­pih pri­sto­pi­la k ta­ko ime­no­va­ne­mu pred-I po­stop­ku. To po­me­ni, da bi dr­ža­va do kon­ca le­ta manj­ši de­lež NLB pro­da­la zna­ne­mu kup­cu, so po se­stan­ku spo­ro­či­li z mi­ni­str­stva za fi­nan­ce.

"Pro­da­ja 75- od­sto­tne­ga dr­žav­ne­ga de­le­ža v NLB je po­memb­na za­ve­za za za­go­to­vi­tev dol­go­roč­ne vzdr­žno­sti ban­ke, na pod­la­gi ka­te­re je ko­mi­si­ja le­ta 2013 odo­bri­la zna­tno dr­žav­no po­moč NLB. Čla­ni­ce so od­go­vor­ne za spo­što­va­nje svo­jih za­vez," so po po­ro­ča­nju STA na­ve­dli na Evrop­ski ko­mi­si­ji. Spo­mni­li so tu­di, da je ko­mi­si­ja ma­ja že odo­bri­la slo­ven­sko zah­te­vo za pro­da­jo NLB v dveh ko­ra­kih. V skla­du s to zah­te­vo bi dr­ža­va mo­ra­la naj­manj 50 od­stot­kov del­nic NLB pro­da­ti do kon­ca te­ga le­ta, pre­o­sta­lih 25 od­stot­kov mi­nus eno del­ni­co pa do kon­ca pri­ho­dnje­ga le­ta.

Tve­ga­nje vlog na Hr­va­škem

Z mi­ni­str­stva za fi­nan­ce so še spo­ro­či­li, da je mi­ni­stri­ca Ma­te­ja Vra­ni­čar Er­man na vče­raj­šnjem se­stan­ku iz­ha­ja­la z osnov­ne­ga sta­li­šča, da je tre­ba za uspe­šno iz­ved­bo pro­daj­ne­ga po­stop­ka NLB od­pra­vi­ti ali vsaj mi­ni­mi­zi­ra­ti tve­ga­nje iz na­slo­va pre­ne­se­nih de­vi­znih vlog na Hr­va­škem, saj zni­ža­nje ku­pni­ne za­ra­di te­ga tve­ga­nja za Slo­ve­ni­jo ni spre­je­mlji­vo. To bi na­mreč po­me­ni­lo, da za­ra­di zu­na­nje objek­tiv­ne oko­li­šči­ne ni mo­žno po­vr­ni­ti dav­ko­pla­če­val­skih sred­stev, ki so bi­la vlo­že­na v sa­na­ci­jo ban­ke. V do­ka­pi­ta­li­za­ci­jo NLB je bi­lo vlo­že­nih 1,5 mi­li­jar­de evrov.

V Slo­ve­ni­ji po be­se­dah mi­ni­str­stva za fi­nan­ce ob­sta­ja šir­ši po­li­tič­no-stro­kov­ni kon­senz, da je tve­ga­nje iz na­slo­va pre­ne­se­nih de­vi­znih vlog mo­go­če ome­ji­ti ozi­ro­ma od­pra­vi­ti pred­vsem z di­plo­mat­ski­mi, po­li­tič­ni­mi in prav­ni­mi ukre­pi. "Pred­sta­vlja­li bi na­mreč vno­vi­čen pri­tisk na Hr­va­ško, da spo­štu­je med­na­ro­dne po­god­be. Ker se vla­da za­ve­da, da je za iz­ved­bo ome­nje­nih ukre­pov in nji­ho­vo učin­ko­va­nje po­tre­ben do­lo­čen čas, je mi­ni­stri­ca na se­stan­ku pre- dla­ga­la od­log pro­da­je de­le­ža dr­ža­ve v NLB (75 od­stot­kov mi­nus ene del­ni­ce) za naj­več tri le­ta," po­ja­snju­je­jo na mi­ni­str­stvu za fi­nan­ce. V za­me­no za pre­dla­ga­ni od­log pro­da­je NLB je mi­ni­stri­ca Mar­gre­the

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.