Dža­mij­ska uli­ca na ustav­no so­di­šče?

S ka­te­rim čle­nom usta­ve naj bi bi­lo po­i­me­no­va­nje uli­ce v Lju­blja­ni Dža­mij­ska uli­ca v ne­sklad­ju, ni ja­sno, tu­di v eslam­ski sku­pno­sti so se za­vi­li v molk

Vecer - - VZARISCU -

Tu­di me­sec po od­lo­či­tvi lju­bljan­ske­ga me­stne­ga sve­ta, da na pre­dlog Is­lam­ske sku­pno­sti uli­co, ki vo­di k bo­do­če­mu Islam­ske­mu ver­ske­mu in kul­tur­ne­mu cen­tru, po­i­me­nu­je­jo Dža­mij­ska uli­ca, se vzne­mir­je­nje še ni po­le­glo. Po be­se­dah ob­čin­ske sve­tni­ce SDS Moj­ce Škri­njar naj bi ime­la ci­vil­na ini­ci­a­ti­va, v ka­te­ri naj bi bi­lo tu­di ne­kaj pre­bi­val­cev z ob­mo­čja, kjer sto­ji is­lam­ski cen­ter, re­sno na­me­ro, da na ustav­no so­di­šče vlo­ži po­bu­do za ustav­no pre­so­jo ome­nje­ne­ga po­i­me­no­va­nja. Kdo naj bi bi­li ti po­sa­me­zni­ki, ki jih po­i­me­no­va­nje - ki je si­cer pov­zro­či­lo vr­sto na­spro­to­vanj še pred od­lo­ča­njem na me­stnem sve­tu - ta­ko mo­ti, da so za­ra­di nje­ga pri­pra­vlje­ni iti ce­lo na ustav­no so­di­šče, Škri­njar­je­va ni že­le­la po­ve­da­ti, češ da se bo­do raz­kri­li, ko bo po­bu­da tu­di de­jan­sko vlo­že­na. A ne­ka­te­ri in­di­ci ka­že­jo, da za po­bu­do sto­ji SDS ozi­ro­ma nje­ni pod­por­ni­ki in sim­pa­ti­zer­ji. Škri­njar­je­va, si­cer čla­ni­ca SDS, pra­vi, da se sa­ma po­bu­di ne bo pri­dru­ži­la, saj da je že ob raz­pra­vi po­ve­da­la, da po­i­me­no­va­nju na­spro­tu­je, ne si­cer za­ra­di is­la­ma sa­me­ga ali ver­ske­ga objek­ta kot ta­ke­ga, tem­več za­ra­di po­i­me­no­va­nja, s ka­te­rim se po nje­nem pa­či slo­ven­ski je­zik. So pa ne­ka­te­ri, kot je De­jan Škvarč, ki ga je bi­lo vi­de­va­ti tu­di na zbo­ro­va­njih Od­bo­ra 2014, čiv­kni­li, da gre "Dža­mij­ska uli­ca na ustav­no so­di­šče. To po­i­me­no­va­nje bo sku­paj s stro­ko po­sku­ša­la iz­pod­bi­ja­ti le­gen­dar­na od­ve­tni­ca Lu­ci­ja Ušaj."

Ali to dr­ži, smo že­le­li pre­ve­ri­ti pri Uša­je­vi, ki ta­ko pre­ko twit­ter­ja kot tu­di na ne­ka­te­rih te­le­vi­zi­jah vse­sko­zi iz­ra­ža ja­sna sta­li­šča do mu­sli­ma­nov in is­la­ma, ki jih mno­gi oce­nju­je­jo kot ne­str­pna, a se na na­še kli­ce vče­raj ni od­zva­la. Ta­ko smo tu­di osta­li brez od­go­vo­ra, v na­spro­tju s ka­te­rim čle­nom usta­ve naj bi bi­lo po­i­me­no­va­nje. Za od­ziv na na­po­ved ustav­ne pre­so­je smo pro­si­li tu­di Islam­sko sku­pnost, a nam je nji­hov taj­nik Ne­vzet Po­rić spo­ro- čil, da za­de­ve ne ko­men­ti­ra­jo. Spo­mni­mo. Po­i­me­no­va­nju Dža­mij­ska uli­ca so po­leg ne­kaj po­sa­me­zni­kov na­spro­to­va­li ta­ko v če­tr­tni sku­pno­sti Be­ži­grad kot tu­di v če­tr­tni sku­pno­sti Ši­ška, kjer so med dru­gim pre­dla­ga­li po­i­me­no­va­nje uli­ce Be­la uli­ca. Dru­go va­ri­an­to, in si­cer Pot k dža­mi­ji ali Pot k mo­še­ji, ker da je ra­ba pri­dev­ni­ka dža­mij­ski ze­lo red­ka, so pre­dla­ga­li tu­di v vla­dni ko­mi­si­ji za stan­dar­di­za­ci­jo ze­mlje­pi­snih imen. Pro­ti pre­dla­ga­ne­mu Ključ­no vlo­go pri spo­pa­da­nju s so­dob­ni­mi iz­zi­vi, med ka­te­re so­di­jo tu­di iz­bru­hi ne­str­pno­sti in so­vra­štva do dru­ga­če mi­sle­čih in dru­ga­če ve­ru­jo­čih, ima dr­ža­va. "Ona se mo­ra od­lo­či­ti, do ka­te­re me­re bo do­vo­li­la iz­ra­ža­nje sta­lišč, ki ni­so pri­ja­zna do dru­gih. Islam­ska sku­pnost bo svo­jo vlo­go opra­vi­la, am­pak ni­ma­mo mo­či, da bi vpli­va­li na vso po­pu­la­ci­jo," je ob 100-le­tni­ci po­sta­vi­tve pr­ve dža­mi­je na Slo­ven­skem, ki sim­bo­li­zi­ra tu­di sto­le­tni­co is­lam­ske sku­pno­sti v teh kra­jih, de­jal mufti Is­lam­ske sku­pno­sti v Slo­ve­ni­ji Ne­džad Gra­bus. Na sre­di­nem znan­stve­nem po­sve­tu je med iz­zi­vi sku­pno­sti iz­po­sta­vil iz­o­bra­že­va­nje v slo­ven­skem je­zi­ku, v pri­ho­dno­sti pa si že­li­jo usta­no­vi­ti kla­sič­no gi­m­na­zi­jo s po­u­dar­kom na ori­en­tal­skih je­zi­kih. po­i­me­no­va­nju so se iz­re­kli sve­tni­ki iz vrst SDS, NSi kot tu­di SLS, a jih je Po­rić, ki je tu­di me­stni sve­tnik na Li­sti Zo­ra­na Jan­ko­vića za­vr­nil, re­koč, da se za nji­ho­vim na­spro­to­va­njem ime­nu de­jan­sko skri­va na­spro­to­va­nje sa­me­mu objek­tu. Za­hva­lil pa se je žu­pa­nu Zo­ra­nu Jan­ko­viću za vse, kar je sto­ril za Islam­sko sku­pnost in tu­kaj­šnje mu­sli­ma­ne: "Mi mu te­ga ni­ko­li ne bo­mo po­za­bi­li. Se­ve­da pa si bo­mo za­po­mni­li vse ti­ste, ki so bi­li pro­ti in so ovi­ra­li pro­jekt iz­gra­dnje dža­mi­je." Nje­go­ve be­se­de so ne­ka­te­ri, zla­sti na de­snem po­li­tič­nem po­lu, ra­zu­me­li kot gro­žnjo. Tu­di Škri­njar­je­va, ki pra­vi, da so oči­tno vsi, ki so gla­so­va­li pro­ti dža­mi­ji na lo­ka­ci­ji, kjer sto­ji, in tu­di pro­ti po­i­me­no­va­nju uli­ce, na čr­ni li­sti Is­lam­ske sku­pno­sti. "Za­to sem v ime­nu sve­tni­ške sku­pi­ne SDS pi­sa­la ta­ko va­ru­hi­nji člo­ve­ko­vih pra­vic kot tu­di mufti­ju Gra­bu­su, od ka­te­re­ga že­lim po­ja­sni­lo, ali to dr­ži in ka­ko sam ra­zu­me Po­ri­će­ve be­se­de. A do da­nes od­go­vo­ra ni­sem pre­je­la." Vla­da je vče­raj spre­je­la sklep o usta­no­vi­tvi cen­tra za zdra­vlje­nje otrok in od­ra­slih s pri­ro­je­ni­mi srč­ni­mi na­pa­ka­mi, je na ti­skov­ni kon­fe­ren­ci po­ve­da­la mi­ni­stri­ca za zdrav­je Mi­loj­ka Ko­lar Ce­larc. Stra­te­gi­jo UKC o pro­gra­mu zdra­vlje­nja otrok in od­ra­slih s pri­ro­je­no srč­no na­pa­ko je obrav­na­val tu­di zdra­vstve­ni svet in ugo­to­vil, da UKC ni iz­pol­nil dveh stra­te­ških ci­ljev, in si­cer ni­so vzpo­sta­vi­li par­tner­ske po­ve­za­ve s tu­jim cen­trom, prav ta­ko ni­so usta­no­vi­li na­ci­o­nal­ne­ga cen­tra za obrav­na­vo bol­ni­kov. Za­to je svet UKC ko­nec ju­li­ja usta­no­vil pro­jek­tni svet, ki ga vo­di med­na­ro­dno pri­zna­ni srč­ni ki­rurg Igor Gre­go­rič, in bo bdel nad re­a­li­za­ci­jo stra­te­ških ci­ljev. Prav ta­ko je svet pri­pra­vil ana­li­zo pro­gra­ma in do­ku­men­ta­ci­jo o usta­no­vi­tvi cen­tra.

Pre­pre­či­ti so­ci­al­ne iz­vr­šbe

Vla­da je na vče­raj­šnji se­ji spre­je­la be­se­di­lo pre­dlo­ga no­ve­le za­ko­na o iz­vr­šbi, ki je na­sta­la po od­lo­či­tvi Evrop­ske­ga so­di­šča za člo­ve­ko­ve pra­vi­ce v pri­me­ru Va­skr­sić. Z no­ve­lo že­li pre­pre­či­ti ta­ko ime­no­va­ne so­ci­al­ne iz­vr­šbe na ne­pre­mič­ni­ne, ka­te­rih te­melj­na zna­čil­nost je, da je dolg ni­zek, nje­go­vo po­pla­či­lo s stra­ni dol­žni­ka pa na ta na­čin re­al­no.

No­ve­la so­di­šču na­la­ga ob­ve­znost, da ko sta pred­met iz­vr­šbe dol­žni­ko­vo sta­no­va­nje ali sta­no­vanj­ska hi­ša, v ka­te­rih dol­žnik ži­vi, in je dolg oči­tno ne­so­raz­me­ren z ugo­to­vlje­no vre­dno­stjo ne­pre­mič­ni­ne, o po­stop­ku ob­ve­sti cen­ter za so­ci­al­no de­lo. Ta mo­ra po pre­je­tem ob­ve­sti­lu za­če­ti iz­va­ja­ti so­ci­al­no po­moč.

Po­tr­di­li pre­dlog no­ve­le po­koj­nin­ske­ga za­ko­na

Čla­ni­ce in čla­ni par­la­men­tar­ne­ga od­bo­ra za de­lo so vče­raj s 15 gla­so­vi za in brez gla­su pro­ti po­tr­di­li pre­dlog no­ve­le po­koj­nin­ske­ga za­ko­na. Gre za pre­dlog, ki so ga v pro­ce­du­ro vlo­ži­li po­slan­ci SD in De­su­sa in pred­vi­de­va, da se bo pro­sto­volj­na vklju­či­tev v za­va­ro­va­nje zo­pet upo­šte­va­la pri ugo­ta­vlja­nju iz­pol­nje­va­nja po­go­jev za sta­ro­stno po­koj­ni­no.

Fo­to: Ro­bert BALEN

Po­i­me­no­va­nje uli­ce, ki vo­di k islam­ske­mu cen­tru, raz­dva­ja.

Fo­to: REUTERS

Ka­ta­lon­ski pre­mi­er Car­les Pu­ig­de­mont, na de­sni, med enim od ma­ra­ton­skih za­se­danj vla­de v za­dnjih dneh. "Od­go­vor­nost zah­te­va le od ene stra­ni," je de­jal, po­tem ko ni raz­pi­sal pred­ča­snih vo­li­tev.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.